Використання асфальтосмолопарафінових відкладів як компонента сировини вісбрекінгу

2016;
: сс. 361 – 366
Authors: 

OlenaTertyshna, Kateryna Royenko, Vitalina Martynenko,Victoria Smesova, Al’ona Gyrenko and Petro Topilnytskyy

OlenaTertyshna-1, Kateryna Royenko-1, Vitalina Martynenko-1,Victoria Smesova-1, Al’ona Gyrenko-1 and Petro Topilnytskyy-2

  1. Ukrainian State University of Chemical Technology; 8, Gagarina Ave., 49005 Dnipropetrovs’k
  2. Lviv Polytechnic National University; 12, S. Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine

Приведено результати експериментальних досліджень вісбрекінгу з використанням органічної частини асфальтосмолопарафінових відкладів (АСПВ) як сировинного компонента. Вивчено вплив кількості добавки АСПВ до гудрону на вихід паливних фракцій та їх якісні показники. Кращі результати одержано при додаванні до сировинної суміші 20 % мас. АСПВ. За результатами лабораторного моделювання розроблено пропозиції щодо модернізації промислової технологічної схеми вісбрекінгу з використанням сумішевої сировини. Проведено аналіз економічних показників модернізованого процесу.

[1] Bikkulov A.:Organicheskie Neftyanyie Otlozheniya i ih Utilizatsiya. Ufa State. Techn. Univ. Press, Ufa 1997.
[2] Ivanova L.: Neftegaz. Delo, 2011, 1, 268.
[3] Grushovaya E.:Trudy BGTU. Ser. IV, 2009, 17, 61.
[4] Kapustin V. and Gureev A.: Tehnologiya Pererabotki Nefti: Destruktivnye Processy. Koloss, Moskva 2008.
[5] Rogachev M. and Strezhnev K.: Borba s Otlozheniyami pri Dobyche Nefti. Nedra-Biznestsentr, Moskva 2006.
[6] Orazova G.: Vestnik Kaz. NTU, 2009, 1, 2.
[7] Pivovarova N., Tumanyan B. and Belinskiy B.: Visbreking Neftyanogo Syrya. Tehnika, Moskva 2002.
[8] http://www.tehnoinfa.ru/pererabotkaneftiigaza/5.html.
[9] Ahmadova H.: Doctoral thesis, Ufimsk. Gos. Neft. Techn. Univ., Ufa 2013.
[10] Rybak B.: Analiz Nefti i Nefteproduktov. Gostoptehizdat, Moskva 1962.
[11] Proskuryakova V., Drabkina A. et al: Khimiya Nefti i Gaza. Khimiya, Leningrad 1981.
[12] Safiyeva R.: Fiziko-Khimicheskie Svoystva Neftyanykh Dispersnykh System. Ros. Gos. Univ Nefti i Gaza, Moskwa 2001.
[13] Ruchkinova, O.: Inzh. Ekol., 2004, 1, 2.
[14] Kozlovtsev A., Zhumlyakova M., Badyishtova K. et al.: Pat. RF 2185424: C10M159/12. Publ. Jul. 20, 2002.
[15] Shvidanenko G., Greschak M. and Kolot V.: Ekonomika Pidpryemstva. KNEU, Kyiv 2009.