Випуск 11, Номер 1, 2017

У цьому номері

(19 статей)

Vasyl Dyachok, Serhiy Huhlych, Yuri Yatchyshyn, Yulia Zaporochets and Viktoriia Katysheva

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.01.111
pp. 111 – 116

Volodymyr Skorokhoda and Volodymyr Levytskyi