Development of glass-ceramic high-strength material for personal armor protection elements

Автори: 
Оksana Savvova, Luidmyla Bragina, Gennadii Voronov, Yuliya Sobol, Olena Babich, Оksana Shalygina, Mykola Kuriakin

Оksana Savvova-1, Luidmyla Bragina-1, Gennadii Voronov-1, Yuliya Sobol-1, Olena Babich-1, Оksana Shalygina-1, Mykola Kuriakin-1

  1. National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 21 Frunze St., 61002 Kharkiv, Ukraine savvova_oksana@ukr.net

The perspective of glass-ceramic high-strength materials used for personal armor elements has been established. The methodological approach has been developed and the choice of initial lithium aluminosilicate system for obtaining high-strength lightweight glass-ceramic materials has been substantiated. The glass formation area in the chosen system was studied, and model glasses were synthesized. Features of crystal structure formation during heat treatment of the developed model glasses were investigated. As a result, high-strength glass-ceramic materials have been developed. It has been determined that they possess high performance characteristics and can be used in manufacturing of modern composite armor.

[1] Porwal P., Phoenix S.: Int. J. Fracture, 2005, 135, 217. https://doi.org/10.1007/s10704-005-3993-9
[2] Grigoryan V. (Ed.): Materialy i Zashchitnye Struktury dlya Lokalnogo i Individualnogo Bronirovaniya. RadioSoft, Мoskva 2008.
[3] Cannillo V., Lusvarghi L., Manfredini T. et al.: J. Eur. Ceram. Soc., 2007, 27, 1935. 
https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2006.05.105
[4] Vlasov А., Emelianov Yu., Zilberbrand E. et al.: Fizika Tvyordogo Tela, 1999, 41, 1785.
[5] Darrant J., Thompson C.: Pat. GB 2379659, Publ. Mar. 19, 2003.
[6] Maltsev V.: Metallografiya Promyshlennyh Tsvetnyh Metallov i Splavov. Kniga po Trebovaniyu, Moskva 2012.
[7] Zhitnyuk S., Makarov N., Guseva T.: Glass Ceram., 2014, 71, 6. https://doi.org/10.1007/s10717-014-9604-3
[8] Romashin А., Gaidachuk V., Karpov Ya. et al.: Radioprozrachnyie Obtekateli Letatelnyih Apparatov. Proektirovanie, Konstruktsionnyie Materialyi, Tehnologiya Proizvodstva, Ispyitaniya. Nats. Aerok. Univ. “Khark. Avits. Inst.”, Kharkov 2003. 
[9] Khalilev V., Suzdal' N.: Glass Ceram., 2004, 61, 42. https://doi.org/10.1023/B:GLAC.0000026771.19312.6e
[10] Loboda P., Bogomol Yu., Sysoev M. et al.: J. Superhard Mater., 2006, 28, 28.
[11] Vyshnyakov L., Mazna O., Neshpor O. et al.: Problemy Prochnosti, 2004, 6, 128.
[12] Gevorkyan E., Melnik O., Chishkala V.: Nanoscale Res. Lett., 2014, 9, 355. https://doi.org/10.1186/1556-276X-9-355
[13] Semchenko G.: Glass Ceram., 1997, 54, 149. 
[14] Pogrebnyak A., Komarov F., Kaverina A. et al.: Techn. Phys., 2013, 58, 1688. https://doi.org/10.1134/S1063784213110200
[15] Suzdaltsev E., Rozhkova Т., Zaichuk Т. et al.: Pat. RF 2222505, Publ. Jan. 27, 2004.
[16] Tretiyakov О.; Chelpanov І.; Zhygailo B. et al.: Pat. UA 33014 А, Publ. Feb. 15, 2001.
[17] Tykachinskiy I., Fedorovskiy Ya. and Barshal B. (Ed.): Katalizirovannaya Kristallizatsiya Stekol. GIS, Moskva 1982.