формування

Моделювання алгоритмів природного формоутворення

Розглянуто математичну модель природного формоутворення. Запропонована модель ґрунтується на геометричних властивостях природних елементів. На основі запропонованих формул розроблено відповідне програмне забезпечення для моделювання процесу філотаксису. Отримані результати можуть бути використані у будівництві, архітектурі та у дизайні

Теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління

Здійснено обґрунтування необхідності формування комунікативної системи публічного управління як способу забезпечення координованості діяльності суб’єктів державної, самоврядної, громадської, медійної влад щодо управління суспільними процесами. Визначено теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління та розроблено її структурно-функціональну модель.

Формування кадрового потенціалу в об’єднаних територіальних громадах України

Розглянуто сучасний стан та перспективи утворення об’єднаних територіальних громад в Україні. Доведено, що фінансова спроможність громади є підґрунтям успішного формування основних складових її кадрового потенціалу. Визначено напрями забезпечення формування кадрового потенціалу об’єднаної територіальної громади при взаємодії центрів занятості, центрів розвитку місцевого самоврядування, закладів вищої освіти та всеукраїнських асоціацій.

Технологія виготовлення стінових каменів із застосуванням полімерного зв’язуючого

Показана проблема утворення та пошуку шляхів утилізації відходів очисних споруд та запропонована технологія їх термічного оброблення та використання як сировинний компонент при виготовленні стінових каменів. Як зв’язуюче запропоновано використовувати поліетилен низького тиску.

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Розвиток інвестиційної діяльності у Львівській області розглянуто з позицій розкриття можливостей підвищення рівня ефективності використання залучених у цей регіон інвестиційних ресурсів. На прикладі Львівської області досліджено можливості формування динамічно-залежних важелів підвищення ефективності інвестиційної діяльності, контролювання результативності впливу інвестиційних інструментів у цій області, а також регулювання міри впливу і напряму дії цих інструментів на заплановані результати її соціально-економічного розвитку, закладені у відповідних регіональних програмах.

ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНІ: ВИЗНАЧЕННЯ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Визначено сутність важелів регулювання та підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні з позицій регіональної економіки, менеджменту, теорії і практики інвестування. Запропоновано класифікацію важелів регулювання інвестиційної діяльності в регіоні. Виявлено два основних способи побудови і формування важелів інвестиційної діяльності у регіоні: з орієнтацією на структурні зміни у об’єктнотериторіальному розподілі інвестицій в регіональній економіці та з виявленням залежностей динаміки соціально-економічних трансформацій у регіоні від рівня його інвестування.