оксидування

PRODUCTION OF PETROLEUM BITUMEN BY OXIDATION OF TAR FROM A MIXTURE OF EASTERN UKRAINIAN OILS

The study results of the process obtaining of petroleum bitumen with improved quality indicators are described. The method of mixing the tar of paraffinic oils with the residue and the distillation of Orkhiv oil with subsequent oxidation of this mixture was used. To conduct the research, tar extracted from Western Ukrainian paraffinic oils was used. The influence of temperature, oxidation duration and air consumption on the operational properties of oxidized petroleum bitumens were determined.

STUDY OF THE CATALYTIC ACTIVITY OF Mo2B IN THE REACTION OF β-ETHYL ALLYL-α-ETHYL ACRYLATE WITH tert-BUTYL HYDROPEROXIDE

Kinetic regularities of catalyst activation processes in the reaction of epoxidation of ethylallyl ethyl acrylate with tert-butyl hydroperoxide in the presence of Mo2B were investigated. It is shown that the activation of the catalyst, which takes place at the beginning of the epoxidation process, mainly occurs under the simultaneous action of tert-butyl hydroperoxide and olefin.

Склад та активність купрум-паладієвого каталізатора на вуглецевому волокнистому матеріалі для очищення повітря від монооксиду карбону

Сукупність методів дослідження (рентгено¬фазовий, десорбційний, кінетичний) використовували для встановлення стану базових компонентів ${K}_{2}{Pd}{Cl}_{4}$ і $Cu(NO_3)_2$ в каталізаторі окиснення монооксиду карбону киснем. Встановлено, що вихідні сполуки паладію(ІІ) і купруму(ІІ) під дією вуглецевого волокнистого носія змінюють свій стан. Паладій відновлюється до рентгеноаморфного $Pd^0$, а купрум(ІІ) перебуває у формі кристалічної фази ${Cu}_2(OH)_3Cl$.

Активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування α-етилалілетилакрилату трет-бутилгідропероксидом

Вивчено закономірності активування каталізатора Мо2В у реакції епоксидування $\alpha$ етилалілетилакрилату трет-бутилгідропероксидом. Показано, що процес активування каталізатора описується топохімічним рівнянням Аврамі-Єрофеєва і містить дві послідовні стадії – зародкоутворення і формування нової фази, активної в реакції епоксидування. Утворення епоксиду відбувається тільки в присутності активованої форми каталізатора. Обчислено ефективні й топохімічні константи процесу.

Рerfluorinated sulfamides in the oxidation process of cyclohexane

Ways of using perfluorinated sulfonamides in various technological processes are considered. The possibility of using aminotoxane as a catalyst in the process of cyclohexane oxidation was studied. Various technological parameters of the use of the binary catalytic system: cobalt naphthenate - aminotoxane in the process of cyclohexane oxidation and their influence on the main indicators of this process were studied.

Influence of reaction conditions on the selectivity of the process of epoxidation of oct-1-ene by tert-butyl hydroperoxide in the presence of МоВ

The influence of the reaction conditions on the selectivity of the interaction of oct-1-ene with tert-butyl hydroperoxide in the presence of MoB was investigated. It is shown that the selectivity of 1,2-epoxyoctane formation can vary depending on the reaction conditions.With the participation of the activated form of the catalyst, the selectivity increases significantly, but does not reach 100%. The optimal reaction conditions under which the selectivity of 1,2-epoxyoctane formation exceeds 90% have been established.

Вплив амінокислот і спиртів на каталітичне окиснення циклогексану

Показано, що використання каталітичних систем, що містять окремі амінокислоти та промисловий каталізатор – розчин нафтената кобальту в циклогексаноні – мають певний вплив на процес рідиннофазного окиснення циклогексану. В результаті проведення спектральних досліджень бінарних каталітичних систем на основі нафтената кобальту з використанням додатків різної природи (спиртів та азотовмісних модифікаторів) запропоновано структурні форми каталітичних комплексів.

Eлектрохімічне оксидування титанового сплаву вт6 у розчинах оксалатної кислоти

Приведені результати дослідження впливу параметрів електролізу на процес оксидування титанового сплаву ВТ6 у розчинах оксалатної кислоти. Показано, що характер формувальних залежностей зразків сплаву залежить від величини використаної густини струму. За анодної густини струму вище 0,5 A∙дм–2 на поверхні сплаву утворюються інтерференційно-забарвлені оксидні плівки. Гранична товщина та колір оксидної плівки визначаються напругою формування і не залежать від інших параметрів електролізу.

ВПЛИВ УМОВ РЕАКЦІЇ ГІДРОПЕРОКСИДНОГО ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 НА ПРОЦЕС АКТИВУВАННЯ Мо2В І НА СЕЛЕКТИВНІСТЬ УТВОРЕННЯ ЕПОКСИДУ

Проведено дослідження процесу активування молібденборидного каталізатора в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом і вплив на даний процес початкової концентрації октену-1, трет-бутилгідропероксиду і кількості каталізатора в реакційній суміші, а також продуктів реакції (трет-бутилового спирту і епоксиду). Показано, що в часі на поверхні Мо2В утворюється нова аморфна фаза, яка власне каталізує реакцію епоксидування  октену-1 трет-бутилгідропероксидом.

СТВОРЕННЯ ОСНОВ БЕЗВІДХОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ

Об’єктом даного дослідження є процес окиснення циклогексану. Одним з найбільш проблемних місць в даному процесі є низьке значення конверсії вихідної сировини та невисокі значення селективності за цільовими продуктами при конверсії вище за 4 %. Причиною цього є відсутність сучасних ефективних каталітичних систем, які б могли підвищити названі параметри.  Одними з напрямків вирішення даних проблем є створення технології комплексного використання одержаних продуктів окиснення на основі розроблених нових ефективних каталітичних систем, що дасть змогу підвищити селективність процесу.