Відображення локального, регіонального та глобального сейсмотектонічного процесу у деформаціях порід активних тектонічних структур і прогноз землетрусів

2013;
: pp. 244 - 246
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.244
Надіслано: Липень 29, 2013
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Розглянуто різномасштабні пре-, ко- і постсейсмічні деформаційні процеси від місцевих, регіональних і сильних світових землетрусів у літосфері Землі за даними деформаційних вимірювань на короткому кварцовому деформографі РГС “Берегове” в Українському Закарпатті. Простежено деякі особливості поширення таких деформацій у літосфері Євразії.

 1. Варга П., Вербицкий Т.З., Латынина Л.А., Бры­мых Л., Ментеш Д., Сзадецки-Кардос Д., Еперне П.И., Гусева Т.В., Ігнатишин В.В. Горизонтальные деформации земной коры в Карпатском регионе // Наука и технология в России. – 2002. – № 7(58). – С. 5-8.
 2. Вербицький Т., Ігнатишин В., Латиніна Л., Юрке­вич О. Сучасні деформації земної кори Берегівської горстової зони // Геодинаміка. – 1998. – № 1. – С. 118-120.
 3. Вербицький Т.З., Назаревич А.В. Деформографічні і геоакустичні дослідження у Закарпатті // Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Під ред. В.І. Старостенка. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 113-131.
 4. Латынина Л.А., Байсарович И.М., Брымых Л., Варга П., Юркевич О.И. Деформационные измерения в Карпато-Балканском регионе // Фи­зика Земли. – 1993. – № 1 – С. 3-6.
 5. Латынина Л.А., Варга П., Варга Т., Вербицкий Т.З., Юркевич О.И. Современные движения Паннонского бассейна по екстензометрическим данным и неотектоника региона // ДАН. – 1998. – Т. 360. – № 1. – С. 38-43.
 6. Латынина Л.А., Юркевич О.И., Байсарович И.М. Результаты деформационных измерений в ра­йоне Берегово // Геофиз. журн. – 1992. – 14,
  № 2. – С. 63-67.
 7. Назаревич А. Деформографічні дослідження в районі м. Берегового на Закарпатті // Праці НТШ. – Львів. – Том ХVII. Геофізика. – 2006. – С. 129-139.
 8. Назаревич А.В. Геофізичні провісники деяких відчутних закарпатських землетрусів як відображення процесів формування вогнищевих зон // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ. – 2010. – С. 274-285.
 9. Назаревич А.В. Деформационные предвестники землетрясений Украинского Закарпатья, их связь с геомеханикой литосферы и оценка деформаций в очаговой зоне // Проблемы сейсмологии в Узбекистане. – Ташкент. – 2012. – № 9. – С. 41-44.
 10. Назаревич А.В. Деформаційні провісники відчутних Виноградівських землетрусів Закарпаття: аналіз деформаційних процесів та оцінка вели­чин деформацій у вогнищі // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2008. – № 45. – С. 23-30.
 11. Назаревич А.В. Деформографічний метод у дослідженнях сейсмотектонічних процесів у вогнищевих зонах землетрусів Закарпаття // Геодинаміка. – 2011. – № 1(10). – С. 134-146.
 12. Назаревич А.В. Експериментальне дослідження спектрально-часової структури варіацій параметрів пружних хвиль у масивах гірських порід. Автореф. дис... кандидата фіз.-мат. наук. – Київ: ІГФ. – 1997. – 24 с.
 13. Назаревич А.В., Календа П., Мыцык Б.Г. Аппаратурное обеспечение и некоторые результаты деформографических и наклономерных наблюдений на РГС “Берегово” в Украинском Закарпатье // Геодинаміка. – 2011. – № 2(11). – С. 213-215.
 14. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Деформаційні провісники закарпатських землетрусів: методики виділення та результати аналізу // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ. – 2008. – С. 311-320.