Довгостроковий часовий прогноз селевої активності на території Гірськокарпатського гідрогеологічного району

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.038
Надіслано: Квітень 12, 2011
1
Науково-дослідний інститут гідрогеології, інженерної геології та екогеології
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Проведено аналіз селеутворювальних чинників, які впливають на багаторічну активність селів. Запропоновано методику прогнозування селів з урахуванням метеорологічних, гідрогеологічних, сейсмічних, геліофізичних чинників. Виявлено закономірності багаторічної сезонності цих чинників за допомогою автокореляційного та спектрального аналізу. Розраховано інтегральний показник ймовірності селевої активізації. Екстрапольовано ряд інтегрального показника та cпрогнозовано наступний пік активізації селів.

 1. Айзенберг М.М., Каганер М.С. Гідролого-гідро­графічна вивченість селевих явищ на Украї­ні. Селеві потоки на території Украї­ни. – М.: Недра: 1959. – 145 с. ологічних, сейсмічних, геліофізичних чинників. Виявлено закономірності багаторічної сезонності цих чинників за допомогою автокореляційного та спектрального аналізу. Розраховано інтегральний показник ймовірності селевої активізації. Екстрапольовано ряд інтегрального показника та cпрогнозовано наступний пік активізації селів.
 2. Геодинамика Карпат / Под ред. С.С. Круглова. – К.: Наук. думка, 1986. −136 с.
 3. Кузьменко Э.Д. Универсальный алгоритм про­гнозирования экзогенных геологических про­цессов // Матеріали VІІІ Міжнар. наук. конф. “Моніторинг небезпечних геологічних проце­сів та екологічного стану середовища”. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 16–17.
 4. Олиферов А.Н. Географические аспекты мелио­рации селевых ландшафтов. – Симфероп. ун-т, 1982. – 76 с.
 5. Прогноз гідрометеорологічних умов та тенден­ції виникнення надзвичайних ситуацій у березні 2010 року: за даними Міністерства надзвичай­них ситуацій України (електрон­ний ресурс). – http://www.mns.gov.ua/opinfo/ 4998.html.
 6. Рубан С.А. Ніколішина А.В. Ґрунтові води України − Дніпропетровськ.: ДВ УкрДГРІ, 2005. − 426 с. 
 7. Рудько Г.И. Ерыш И.Ф Оползни и другие гео­динамические процессы горноскладчатых областей Украины (Крым, Карпаты): − К.: Задруга, 2006. – 624 с.
 8. Селі України (Праці ІІ української селевої на­ради) / під ред. А.Є. Бабинець. – К.: Наук. думка, 1966. − 167 с.
 9. Университетский центр инженерной геодина­мики и мониторинга (УЦИГМ). Селевые конферен­ции (електронний ресурс). – http:// www. ucegm.front.ru/conferences.htm.
 10. Флейшман С.М. Перов В.Ф. Селеопасные райо­ны Советского союза. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 308 с.
 11. Debris flow 2011. Post conference report (елек­тронний ресурс). – http://www.wessex.ac.uk/ 10-conferences/debris-flow-2010.html.