Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки стаття 2. Флішові Карпати – давня акреційна призма

Автори:
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Розглянуто тектонічні одиниці Карпат з позицій терейнового аналізу. Покриви Флішових Карпат та Самбірська моласова одиниця інтерпретуються як давня акреційна призма. Ріст призми був зумовлений альпійською субдукцією фундаменту Карпатського флішового басейну під терейни АЛКАПА та Тисію-Дакію. У крейдово-палеогеновий час перед фронтом Тисії-Дакії формувалась Передмармароська флішова призма, а у форланді АЛКАПА – Пієнінсько- Магурська-Дуклянська призма.
Ці дві крейдово-палеогенові внутрішні призми розділяються Стрийсько-Латорицькою зсувною зоною. В неогені об’єднані внутрішні призми нарощувались зовнішніми флішово-моласовими одиницями.
 

 1. Астахов К.П. Альпийская геодинамика Украинских Карпат: автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. – М.: МГУ. – 1989. – 22 с.
 2. Беэр М.А. Об источниках сноса в карпатском флишевом прогибе // Материалы XI Конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации. Литология: сб. науч. труд. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 34–48.
 3. Бубняк І. М. Тектоніка зони зчленування СхідноЄвропейської платформи та Українських Карпат: автореф. дис.… канд. геол. наук. – К.: ІГФ 2006. – 20 с.
 4. Бызова С.Л., Беэр М.А. Основные особенности тектоники Советской части флишевых Карпат // Геотектоника. – 1974. – № 6. – С. 82–94.
 5. Ващенко В.О., Гнилко О.М. Про стратиграфію та седиментологічні особливості неогенових молас Бориславсько-Покутських та Самбірського покривів Українського Прикарпаття // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. – № 1. – С. 87–101.
 6. Вивчення геологічної будови і перспектив нафтогазоносності зони зчленування Дуклянського, Чорногорського і Кросненського покровів за 1991–1994 рр.: Звіт про НДР / Шлапінський В.С., Глушко В.В., Кузовенко В.В. та ін. //ДІГФ України, КЕГП ДГП “Західукргеологія”, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 98 с.
 7. Геологическая карта Украинских Карпат и прилегающих прогибов масштаба 1 : 200 000 / под. ред. В.А. Шакина. – Киев: Мингео УССР, 1977. – 6 л.
 8. Гнилко О.М. Про зсувну зону в західній частині  Українських Карпат // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2011. – № 3–4 (154–155). – С. 25–33.
 9. Гнилко О.М. Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки. Частина 1. Основні елементи Карпатської споруди // Геодинаміка. – 2011. – № 1(10). – С. 47–57.
 10. Даниш В.В. Геологія західної частини південного схилу Українських Карпат – К.: Наук. думка, 1973. – 119 с.
 11. Державна геологічна карта України масштабу 1 : 200 000. Карпатська серія. Ужгородська група аркушів: M–34–XXIX (Сніна); M–34–XXV (Ужгород), L–34–V (Сату-Маре). Геологічна карта дочетвертинних утворень / Б.В.Мацьків, Ю.В. Ковальов, Б.Д. Пукач. – К.: Міністерство екології і природних ресурсів України, ДП “Західукргеологія”, 2003. – 2 л.
 12. Державна геологічна карта України масштабу 1 : 200 000, аркуші M-34-XXXVI (Хуст), L-34-VI (Бая-Маре). Карпатська серія. Геологічна карта дочетвертинних утворень / Б.В. Мацьків. – К.: УкрДГРІ, 2009. – 1 л.
 13. Иваник М.М., Маслун Н.В. Кремнистые микроорганизмы и их использование для расчленения палеогенових отложений Предкарпатья // К: Наук. думка, 1977.  118 с.
 14. История геологического развития Украинских Карпат // О.С. Вялов, С.П. Гавура, В.В. Даныш и др. – К.: Наук. думка, 1981. – 180 с.
 15. Карпатська нафтогазоносна провінція / В.В. Колодій, Г.Ю. Бойко, Л.Е. Бойчевська та ін. – Львів–Київ: ТОВ ”Український Видавничий центр”, 2004. – 390 с.
 16. Мятлюк Е.В. Фораминиферы флишевих отложений Восточних Карпат (мел-палеоген) // Тр. ВНИГРИ. – Л.: Недра, 1970, вып. 282. – 360 с.
 17. Обстановки осадконакопления и фации. В 2-х т. Т. 2: пер. с англ. под ред. Х. Рединга. – М.: Мир, 1990. – 384 с.
 18. Паталаха Е.И., Лукиенко А.И. Гончар В.В. Тектонические потоки как основа понимания геологических структур. – К.: Наук. думка 1995. – 160 с.
 19. Современные проблемы геотектоники и геодинамики / Л.И. Лобковский, А.М. Никишин, В.Е. Хаин. – М.: Научный мир, 2004. – 610 с.
 20. Совчик Я.В. О тектоническом районировании и формировании структуры Украинских Карпат // Геотектоника. – 1984. – № 5 – С. 47–60.
 21. Стратотипы меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат / О.С. Вялов, С.П. Гавура, В.В. Даныш и др. – Киев: Наук. думка, 1988. –204 с.
 22. Тектонічна карта України. Пояснювальна записка. Частина 1 / С.С. Круглов, Ю.О. Арсірій, В.Я Веліканов, та ін. – К.; УкрДГРІ, 2007. – 96 с.
 23. Тектоническая карта Украинских Карпат масштаба 1 : 200 000 / ред. В.В. Глушко, С.С. Круглов. – Киев: Мингео УССР, 1986.
 24. Тектонічне районування Українських Карпат у світлі сучасних геологічних концепцій: Звіт про науково-дослідну роботу; № держ. реєстрації 0106U002035 / О.С. Ступка, З.М. Ляшкевич, О.М. Гнилко та ін. – Львів: ІГГГК. –2010. – 264 с.
 25. Хом’як Л.М. Насуви в геологічній еволюції Українських Карпат та динамічні умови їх формування за даними комп’ютерного моделювання: автореф. дис. … канд. геол.-мін. наук. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 2010. – 21 с.
 26. Шульга В.Ф. Наблюдения над ориентированными текстурами во флишевых отложениях Советских Карпат // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 1965 – № 9. – С. 47–63.
 27. Einsele G. Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget. – Berlin: Springer-Verlag, 1992. – 615 p.
 28. Geological map of the Outer Carpathians: Borderlands of Ukraine and Romania. 1 : 200 000 / V. Danysh, O. Hnylko, M. Pavlyuk, P. Tsarnenko, L. Jankowski, R. Kopciowski, W. Rylko, N. Anastasiu, E. Dragan, M. Popa, R. Roban. – Warsasw: Polish Geological Institute, 2007.
 29. Geological map of Western Carpatrhians and adjacent areas. 1 : 200 000 / Eds.: J. Lexa, V. Bezak, M. Elecko, J. Mello, M. Potfaj, J. Vozar. – Bratislava, 2000.
 30. Lenci F., Carminati E., Doglioni C., Scrocca D. Basal Decollement and Subduction Depth vs. Topography in the Apennines – Calabrian arc // Geol. It. – 2004. – N. 123. – P. 497–502.
 31. Royden L.N. Late Cenozoic tectonics of the Pannonian Basin System // The Pannonian Basin: a study in basin evolution. AAPG Memoir / Royden L.H. & Horwath F. (ed.). – 1988. – V. 45. – P. 27–48.
 32. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i Pienińskiego pasa skałkowego / Redakcia: N. Oszczypko, A. Uchman & E. Malata. – Kraków: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 199 s.
 33. Tectonic map of the Carpathians-Balkan mountain system and adjacent areas, 1 : 1 000 000 / Editorin-Chief: M. Mahel. – Praha, 1973.
 34. The Carpathian-Pannonian Region: A Reviev of Mesozoic-Cenozoic Stratigraphy and Tectonics. Vol. 1. Stratigraphy. Vol. 2. Geophysics, Tectonics, Facies, Paleogeography / Eds: F. Horvath, A. Galacz. – Budapest: Hantken Press, 2006. – 625 p.