Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки частина 1. Основні елементи Карпатської споруди

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.047
Надіслано: Травень 04, 2011
Автори:
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Розглянуто тектонічні одиниці Карпат з точки зору терейнового аналізу. Карпатський ороген складений трьома головними елементами: мікроконтинентальними терейнами, сутурами і флішово-моласовою акреційною призмою. У регіоні розташовані два основні терейни: північний АЛКАПА та південний Тисія-Дакія. Сутури (Примармароська, П’єнінська зона та ін.), які маркують давні океанічні басейни, обмежують ці терейни. Флішові Карпати інтерпретуються як крейдово-неогенова акреційна призма. Ріст призми був зумовлений альпійською субдукцією фундаменту Карпатського флішового басейну як під терейн АЛКАПА, так і під Тисію-Дакію.

 1. Бызова С.Л., Беэр М.А. Основные особенности тектоники Советской части флишевых Карпат // Геотектоника. – 1974. – № 6. – С. 82–94.
 2. Геологічна будова Закарпатського прогину. Текст звіту: Звіт про геологічне вивчення надр (за­ключний) / М.Г. Приходько, Л.Д. Пономарьо­ва; Закарпатська ГРЕ. – Берегово, 2004. – 135 с.
 3. Гнилко О.М. Хаотичні утворення південно-захід­ної частини Кросненської зони – продукти за­родження та розвитку Дуклянського покриву (Українські Карпати) // Геодинаміка. – 2000. – № 1 (3). – С. 65–74.
 4. Гнилко О. Про північно-східну границю Кроснен­ської тектонічної зони в Українських Карпатах // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2010. – № 2 (151). – С. 44–57.
 5. Гнилко О., Гнилко С. Про геологічну будову Смо­жівської структури Кросненського покриву Українських Карпат // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2010. – № 3–4 (152–153). – С. 57–72.
 6. Данилович Л.Г. О положении зон субдукции в Украинских Карпатах // Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1976. – № 47. – С. 53–58.
 7. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000. Карпатська серія. Ужгородська гру­па аркушів: M–34–XXIX (Сніна); M–34–XXV (Ужгород), L–34–V (Сату-Маре). Геологічна карта дочетвертинних утворень / Б.В. Мацьків, Ю.В. Ковальов, Б.Д. Пукач. – К.: Міністерство екології і природніх ресурсів України, Держав­не підприємство “Західукргеологія”, 2003. – 2 листи.
 8. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000, аркуші M‑34‑XXXVI (Хуст), L‑34‑VI (Бая-Маре). Карпатська серія. Геологічна карта дочетвертинних утворень. / Б.В. Мацьків. – К.: УкрДГРІ, 2009. – 1 лист.
 9. История геологического развития Украинских Карпат // О.С. Вялов, С.П. Гавура, В.В. Даныш и др. – К.: Наук. думка. – 1981. – 180 с.
 10. Карпатська нафтогазоносна провінція / Національ­на академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин; Національна акціо­нерна компанія “Нафтогаз України”, ДП “Нау­ково-дослідний інститут нафтогазової промис­ловості”; В.В. Колодій, Г.Ю. Бойко, Л.Е. Бой­чевська та ін. – Львів–Київ: ТОВ ”Український Видавничий центр”, 2004. – 390 с.
 11. Літолого-фаціальний аналіз розрізів міоценових молас Бориславсько-Покутської та Самбірської структурно-фаціальних зон Передкарпатського погину з метою модернізації стратиграфічної схе­ми. Виробничий звіт / В.О. Ващенко, А.С. Ан­дрєєва-Григорович, О.М. Гнилко, Д.В. Поти­лицький, Н.А. Трофимович. – Львів: Фонди ЛГРЕ, 2009. – 111 с.
 12. Ляшкевич З.М., Яцожинский О.М. Кайнозойский вулканизм Украинских Карпат и его значение для геодинамических реконструкций // Геофиз. журн. – 2004. – 26, № 1. – С. 87–95.
 13. Павлюк М.І., Медведєв А.П. Панкардія: проблеми еволюції. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 94 с.
 14. Спирижанский Т.Н. Обзорные тектонические кар­ты (составление карт и основные вопросы тек­тоники). – Л.: Недра, 1973. – 240 с.
 15. Ступка О.С. Геодинамічна природа неогенового вулканізму Карпато-Панонського регіону // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1998. – № 3 (104). – С. 44-53.
 16. Тектоническая карта Украинских Карпат масшта­ба 1:200 000 / Ред. В.В. Глушко, С.С. Круглов. – К.: Мингео УССР. – 1986.
 17. Тектонічне районування Українських Карпат у світлі сучасних геологічних концепцій // О.С. Ступка, З.М. Ляшкевич, О.М. Гнилко та ін.: Звіт про науково-дослідну роботу; № держ. реєстрації 0106U002035. – Львів, 2010. – 264 с.
 18. Тектоно-магматическая эволюция Карпат / З.М. Ляшкевич, А.П. Медведев, Ю.З. Крупский и др. – К.: Наук. думка, 1995. – 132 с.
 19. Хом’як Л.М. Насуви в геологічній еволюції Укра­їнських Карпат та динамічні умови їх форму­вання за даними комп’ютерного моделювання: Автореф. дис…. канд. геол. наук: – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – 2010. – 21 с.
 20. Balla Z. Development of the Pannonian basin base­ment through the Cretaceous – Cenozoic collision: a new synthesis // Tectonophysics. – 1982. – V. 88. – N. 1/2. – P. 61–102.
 21. Cioflica G., Nicolae I. The origin, evolution and tec­tonic setting of the Alpine ophiolites from the South Apuseni Mountains (Romania) // Rev. Ro­um. Geol., Geophys. et Geogr. Geologie. – Bucu­resti, 1981. – T. 23. – P. 19–29.
 22. Csontos L., Vörös A. Mesozoic plate tectonic recon­struction of the Carpathian region // Palaeogeo­graphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – Else­vier, 2004. – N. 210. – P. 1–56.
 23. Geological map of the Outer Carpathians; Border­lands of Ukraine and Romania, 1:200 000 / V. Danysh, O. Hnylko, M. Pavlyuk, P. Tsarnenko, L. Jankowski, R. Kopciowski, W. Rylko, N. Anastasiu, E. Dragan, M. Popa, R. Roban. – Warsasw: Polish Geological Institute, 2007.
 24. Geological map of Western Carpatrhians and adjacent areas, 1:200 000 / Eds.: J. Lexa, V. Bezak, M. Elecko, J. Mello, M. Potfaj, J. Vozar. – Bratislava, 2000.
 25. Gnylko O. Cretaceous evolution of the Fore-Marma­rosh flysch basins (Ukrainian Carpathians) // Geo­logica Carpathica. – 1999. – Vol. 50, special issue. – P. 26–27.
 26. Kovac M., Marton E. To rotate or not rotate: Palin­spastic reconstruction of the Carpatho-Pannonian area during the Miocene // Slovak Geol. Mag. – 1998. – V. 4, N. 2. – P. 169–194.
 27. Krautner H.G., Bindea G. Structural units in the Pre-Alpine basement of the Eastern Carpathians // Geologica Carpathica. – 2002. – N. 53. – P. 143–146.
 28. Linzer H.G. Kinematics of retreating subduction along the Carpathian arc, Romania // Geology. – 1996. – N. 24. – P. 167–170.
 29. Mason P.R.D., Seghedi I., Szakacs A., Downes H. Magmatic constrains on geodynamic model of subduction in the East Carpathians, Romania // Tectonophysics. – 1998. – V. 297. – P. 157–176.
 30. Munteanu M., Tatu M. The East-Carpathian Crystal­line-Mesozoic Zone (Romania): Paleozoic Amal­gamation of Gondwana- and East European Cra­ton-derived Terrenes // Gondvana Research. – 2003. – V. 6, N. 2. – P. 185–196.
 31. Neubauer F., Handler R. Variscan orogeny in the Eas­tern Alps and Bohemian Massif: haw do these units correlate? // Mitt. Osterr. Geol. Ges. – 2000. – N. 92. – P. 35–59.
 32. Neubauer F., Genser J., Handler R.. The Eastern Alps: resalt of a two-stage collision process // Mitt. Osterr. Geol. Ges. – 2000. – N. 92. – P. 117–134.
 33. Oszczypko N. Late Jurassic-Miocene evolution of the Outer Carpathian fold-and-thrust belt and its fore­deep basin (Western Carpathians, Poland) // Geo­logical Quarterly. – 2006. – V. 50 (1). – P. 169–194.
 34. Plasienka D. Cretaceous tectonochronology of the Central Western Carpathians, Slovakia // Geolo­gica Carpathica. – 1997. – V. 48, N. 2. – P. 99–111.
 35. Sandulescu M. Cenozoic tectonic history of the Car­pathians // The Pannonian Basin: a study in basin evolution. AAPG Memoir / Royden L.H. & Hor­wath F. (ed.). – 1988. – V. 45 – P. 17–26.
 36. Savu H., Udrescu C. A preliminary comparative study of the distribution of trase elements in ophiolites and island arc volcanics from the Mures Zone // Rev. Roum. Geol., Geophys. et Geogr. Geologie. – Bucuresti, 1981. – T. 25. – P. 37–47.
 37. Royden L.N. Late Cenozoic tectonics of the Panno­nian Basin System // The Pannonian Basin: a stu­dy in basin evolution. AAPG Memoir / Royden L. H. & Horwath F. (ed.). – 1988. – V. 45. – P. 27–48.
 38. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętr­znych i Pienińskiego pasa skałkowego / N. Osz­czypko, J. Golonka, M. Krobicki et al.; redakcia: N. Oszczypko, A. Uchman & E. Malata. – Kra­ków: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 199 s.
 39. Tectonic map of the Carpathians-Balkan mountain system and adjacent areas, 1:1000 000 / Editor-in-Chief: M. Mahel. – Praha, 1973.
 40. The Carpathian-Pannonian Region: A Reviev of Me­sozoic-Cenozoic Stratigraphy and Tectonics. Vol. 1. Stratigraphy. Vol. 2. Geophysics, Tectonics, Fa­cies, Paleogeography / Eds: F. Horvath, A. Galacz. – Budapest: Hantken Press, 2006. – 625 p.