Зв'язок фізичних властивостей глибинних порід-колекторів Глинсько-Солохівського нафтогазоносного району з геомагнітним полем та розломно-блоковою тектонікою

https://doi.org/10.23939/jgd2018.02.071
Надіслано: Вересень 15, 2018
Переглянуто: Жовтень 24, 2018
Прийнято: Грудень 28, 2018
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики ім.. С. І. Субботіна НАН України
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ»

Мета дослідження. Дослідити фізичні властивості порід-колекторів Семиренківського родовища Глинсько-Солохівського нафтогазоносного району (НГР) Дніпровсько-Донецького авлакогену для оцінки їх фільтраційно-ємнісних властивостей, а також обґрунтування зв’язку нафтогазових родовищ із джерелами локальних магнітних аномалій, які виникають при проходженні вуглеводнів. Методика досліджень полягає в експериментальному вивченні зразків порід (циліндри), а саме у вимірюванні магнітної сприйнятливості на капометрі MFK1-B та у визначенні густини і відкритої пористості за стандартними методиками, у аналізі та зіставленні отриманих даних з геолого-тектонічними картами району досліджень. Результати. Отримані значення магнітної сприйнятливості, густини та відкритої пористості зразків порід-колекторів з 11 свердловин Семиренківського родовища, які представлені пісковиками, алевритистими пісковиками, вапняками та алевролітами. Досліджено розподіл даних параметрів із глибиною, а також розраховано їхні кореляційні залежності. У всіх свердловинах зафіксовано обернену кореляцію між відкритою пористістю та густиною для всіх типів порід. Чітких закономірностей щодо зв’язку магнітної сприйнятливості та густини не виявлено. Використаний комплексний підхід у проведенні експериментальних досліджень у сукупності з теоретичними даними, аналізом геомагнітного поля та розломно-блоковою тектонікою дає можливість усебічно проаналізувати та пояснити сучасну нафтогазоносність Глинсько-Солохівського НГР, сформулювати критерії глибинної нафтогазоносності земної кори досліджуваного регіону, виділити вертикальні шляхи міграції вуглеводнів. Наукова новизна. Вперше для Семиренківського родовища виконано петрофізичні дослідження порід у комплексі з аналізом магнітного поля та розломної тектоніки території, а саме отримано магнітометричні та фільтраційно-ємнісні характеристики зразків порід-колекторів, що дають змогу детальніше та більш комплексно вивчити  вуглеводневий потенціал згаданого району. Практична значущість. Отримані результати доповнюють інформацію про петрофізичні властивості гірських порід досліджуваного регіону. Для Семиренківського родовища, на підставі наявності локальної магнітної аномалії та вузла перетину Криворізько-Крупецького та субширотного розломів, можна прогнозувати наявність “ешелонованого” газоконденсатного покладу, включно з  низами осадового чохла та кристалічним фундаментом.

 1. Багдасарова М. В. Современная геодинамика и новые критерии поисков нефтегазовых месторождений / Багдасарова М. В. // Недропользование XXI век. – 2013. –  №  4. – С. 56–61.
 2. Березкин В. М., Лощаков А. М., Николаев М. И. Применение магниторазведки для поисков месторождений нефти и газа / Березкин В. М., Лощаков А. М., Николаев М. И. Прикладная геофизика. – М.: Недра, 1982. – вып. 103. – С. 127–136.
 3. Вижва С., Шинкаренко А., Безродна І., Щуров І., Гафич І., Солодкий Є. Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі Семиренківської площі) / Вижва С., А. Шинкаренко, І. Безродна, І. Щуров, І. Гафич, Є. Солодкий // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2017. – Т. 76. - № 1. – С. 19–26. Doi: 10.17721/1728-2713.76.03
 4. Гадиров В. Г. Применение магниторазведки для поисков залежей нефти и газа на перспективных площадях Азербайджана / Гадиров В. Г. // Геофизический журнал. – 2013. – Т. 35. - № 6. –  С. 182–189.
 5. Друкаренко В. В. Магнітна сприйнятливість порід осадового чохла та нафтогазоносність Чернігівського сегменту Дніпровсько-Донецького авлакогену: автореф. дис… канд. геол. наук.: 04.00.22 / НАН України. – К., 2017. – 20 с.
 6. Ергин Ю. В., Яруллин К. С. Магнитные свойства нефтей. – М.: Наука, 1979. – 199 с.
 7. Карта структур східного нафтогазоносного регіону України за станом на 1.01.2009. – Л: УкрДГРІ. – 2009.
 8. Кудеравець Р. С, Максимчук В. Ю., Чоботок І. О., Тимощук В. Р. Особливості аномального магнітного поля в зонах родовищ вуглеводнів у Передкарпатському прогині / Кудеравець Р. С, Максимчук В. Ю., Чоботок І. О., Тимощук В. Р. // Геодинаміка. – 2014. – 17. – № 2. – С. 125-138.
 9. Лукин А. Е., Щукин Н. В., Лукина О. И., Пригарина Т. М. Нефтегазоносные коллекторы глубокозалегающих нижнекаменноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины / Лукин А. Е., Щукин Н. В., Лукина О. И., Пригарина Т. М. // Геофизический журнал. – 2011. – Т.33. – № 1. – С. 3–27.
 10. Лукін О. Ю., Щукін М. В. Проблема нафтогазоносності великих глибин. Перспективи нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів в осадових басейнах України / Лукін О. Ю., Щукін М. В. – Ів.-Фр.: Факел, 2005. – С. 18–22.
 11. Максимчук В. Ю., Кудеравець Р. С. Перспективи застосування магнітометрії при пошуках родовищ нафти і газу. Нафтогазова геофізика – стан та перспективи: збірник тез доповідей  Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 2009. – С. 178–181.
 12. Максимчук В. Ю., Кудеравець Р. С., Просим’як В. М., Степанюк В. П., Мончак Л. С. Магнітні властивості гірських порід південно-східної частини Передкарпатського прогину / Максимчук В. Ю., Кудеравець Р. С., Просим’як В. М., Степанюк В. П., Мончак Л. С. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. –  2006. – №  3. – С. 41–49.
 13. Орлюк М. И. Магнитная модель земной коры юго–запада Восточно–Европейской платформы: дис. … д–ра геол. наук: 04.00.22 / Орлюк Михаил Иванович. - Киев, 1999. – 404 с.
 14. Орлюк М. И., Пашкевич И. К. Магнитная характеристика и разломная тектоника земной коры Шебелинской группы газовых месторождений как составная часть комплексных поисковых критериев углеводородов / Орлюк М. И., Пашкевич И. К. // Геофизический журнал. – 2011. – Т. 33. – № 6. – С. 136−151.
 15. Орлюк М. І. Магнітні моделі типових нафтогазоносних структур / Орлюк М. І. // Нафтова і газова промисловість. – 1997. – № 2. - С. 9-11.
 16. Орлюк М. И., Друкаренко В. В. Теоретические и экспериментальные обоснования глубинной нефтегазоносности земной коры по геомагнитным данным. / Орлюк М. И., Друкаренко В. В. // Электронный журнал "Глубинная нефть". —  2014. — Т.2. – № 8. — С. 1245–1258.
 17. Орлюк М. І., Друкаренко В. В. Прогноз шляхів проходження та місць накопичення вуглеводнів Чернігівського сегменту Дніпровсько-Донецького авлакогену за геомагнітними даними / Орлюк М. І., Друкаренко В. В. //  Геофизический журнал. – 2018. – Т. 40. – № 2. - С. 123-140. DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.12893
 18. Пашкевич И. К., Орлюк М. И.,  Лебедь Т. В. Магнитная неоднородность, разломная тектоника консолидированной земной коры и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена / Пашкевич И. К., Орлюк М. И., Лебедь Т.В. // Геофизический журнал. – 2014. – Т. 36. – № 1. – С. 64–80.
 19. Печерский Д. М. Петромагнетизм и палеомагнетизм. Справочное пособие для специалистов из смежных областей науки. – М.: Наука, 1985. – 127с.
 20. Сейфуль-Мулюков Р. Нефть и газ: глубинная природа и ее прикладное значение.-М.: ТОРУС ПРЕСС, 2012. – 216 с.
 21. Тектоника и углеводородный потенциал кристаллического фундамента Днепровско–Донецкой впадины / В. И. Старостенко, О. М. Русаков, И. К. Пашкевич и др., ред. В. И. Старостенко. – К: Галактика, 2015. – 252 с.
 22. Физические свойства горных пород  и полезных ископаемых (петрофизика) /Под ред. Н. Б. Дортман. – М.: Недра, 1984. – 455 с.
 23. Abubakar R., Muxworthy A. R., Sephton M. A., Southern P., Watson J. S., Fraser A. J., Almeida T. P. (2015). Formation of magnetic minerals at hydrocarbon-generation conditions. Marine and Petroleum Geology, 68, A, 509–519. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.10.003 https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.10.003
 24. Aldana М., Costanzo-Alvarez V., Díaz M. (2003). Magnetic and mineralogical studies to characterize oil reservoirs in Venezuela. The Leading Edge, 22(6),  526–529. https://doi.org/10.1190/1.1587674 https://doi.org/10.1190/1.1587674
 25. Costanzo-Álvarez V., Bayona G., Aldana M., Blanco J. M. (2012). Rock magnetic characterization of early and late diagenesis in a stratigraphic well from the Llanos foreland basin (Eastern Colombia). Geological Society Special Publications, 371, 1, 199–216. DOI: 10.1144/SP371.13 https://doi.org/10.1144/SP371.13
 26. Costanzo-Alvarez, V., Aldana, M., Bayona G., Ayala, C. (2006). Hydrocarbon-induced magnetic contrasts in some Venezuelan and Columbian oil wells. Earth Planets Space, 58, p. 10. DOI: 10.1186/BF03352636. https://doi.org/10.1186/BF03352636
 27. Emmerton, S., Muxworthy, A.R., Sephton M. A., Aldana M., Costanzo-Alvarez, V. Bayona, G., Williams, W. (2013). Correlating biodegradation to magnetization in oil bearing sedimentary rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta, 112, 146–165. https://doi.org/10.1016/j.gca.2013.03.008
 28. Gadirov. V. G., Eppelbaum. L. V. (2012). Detailed gravity and magnetics successful in exploring Azerbaijan onshore areas. Oil and Gas Journal, Houston, Nov.5, Vol.110.11, 60–73.
 29. Landolt-Bornstein, Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology, New Series, III/19, Subvolumes a to i2, Magnetic Properties of Metals. Springer-Verlag, Heidelberg. 1986–1992.
 30. Liu Q., Chan L., Liu Q., Yang T. (2006). Magnetic enhancement caused by hydrocarbon migration in the Mawangmiao Oil Field, Jianghan Basin, China. Journal of Petroleum Science and Engineering 53, 1, 25–33. DOI: 10.1016/j.petrol.2006

.