Зв’язок радонових і магнітних аномалій на території Українського щита та міста Києва

https://doi.org/10.23939/jgd2018.01.080
Надіслано: Квітень 24, 2018
Переглянуто: Травень 28, 2018
Прийнято: Червень 11, 2018
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Мета дослідження – виявлення на території України та м. Києва зв’язку між геомагнітними і радоновими аномаліями під час вивчення геоекологічної обстановки території та оцінки її екологічної безпеки. Геомагнітні та радонові аномальні поля є суттєвими геофізичними чинниками навколишнього середовища, які значною мірою визначають його екологічний стан. Спільний аналіз геомагнітних і радонових аномалій дасть змогу обґрунтованіше виділяти екологічно небезпечні зони, які не є такими за одним з цих факторів. Методика дослідження полягає в застосуванні дискримінантного виявлення кореляційно-генетичних зв’язків між даними про радоноактивність порід фундаменту, що отримана за польовими і лабораторними визначенням на невеликій площі, з аномальним магнітним полем та розломами, і подальшого поширення знайденої закономірності на всю територію вивчення. Результати: для території Українського щита виявлено кореляцію радонових і уранових аномалій з від’ємними магнітними аномаліями регіонального і локального класів і з розломами та зонами тріщинуватості, по яких радон надходить на земну поверхню. Максимальна кількість радону встановлена в геодинамічних активних зонах покривних відкладів, які пов’язані з розривними порушеннями в корінних породах. Виконано аналіз природних і техногенних магнітних і радонових аномалій на території Києва, а також у різних спорудах, приміщеннях і у метрополітені. Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше на території України проведено сумісний аналіз магнітного поля з радоновими аномаліями і розломами. Показано, що як на регіональному, так і локальному рівні уранові, радонові аномалії і родовища пов’язані переважно з негативними аномаліями геомагнітного поля різних класів або приурочені до їх градієнтних зон. Практична значущість: запропоновано фізико-мінералогічне і тектонічне обґрунтування такого зв’язку, а також виявлені місця з перевищенням допустимих норм магнітного поля і радіаційного випромінювання.

 1. Алехин В. И. Разломы земной коры как зоны экологического риска / В. И. Алехин // Проблемы экологии. – Донецк : Дон НТУ,  2004. – № 1. – С. 35–40.
 2. Бекман И. Н. Радиохимия, том I. Радиоактивность и радиация / И. Н. Бекман. – М. : Онотопринт – 2011. – 398 с.
 3. Бекман И. Н. Радон: враг, врач и помощник. / И. Н. Бекман. – М. : Из-во МГУ – 2000. – 205 с.
 4. Гарецкий Р. Г. Радоновое поле территории Беларусии его интерпретация / Р. Г. Гарецкий, А. К. Карабанов, Г. И. Каратаев // Літасфера. – 2017. – 1(46). – С. 113–128.
 5. Гарецкий Р. Г. Отражение радоновых аномалий в магнитном поле и тектонических элементах Беларуси / Р. Г. Гарецкий, Г. И. Каратаев, А. В. Матвеев // Геофизический журнал. – 2016. – № 5, Т. 38. – С. 40–48.
 6. Державна геологічна карта України масштабу 1: 200 000 – Дніпровсько-Донецька серія – Аркуш М-36-ХІІІ (Київ). Пояснювальна записка / О. Б. Ковальов та ін. – К. : Північукргеологія, 2001.
 7. Диденко П. И. Влияние радона на население Украины / П. И. Диденко // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2012. – № 4. – С. 60–67.
 8. Диденко П. И. Экологические аспекты воздейст­вия радона на население / П. И. Диденко // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2011. – № 6. – С. 72–81.
 9. Діденко П. І. Радон підземних вод України / П. І. Діденко // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2011. – № 3. – С. 123–128.
 10. Добринин В. М. Петрофизика (Физика горных пород). / В. М. Добринин, Б. Ю. Вен­дельштейн, Д. А. Кожевников. – М. : Нефть и газ. – 2004. – 368 с.
 11. Дмитренко К. Э., Попенко Т. А. Геохимические индикаторы зон экологического риска / К. Э. Дмитренко, Т. А. Попенко // Пошукова та екологічна геохімія. – 2014. – № 1–2 (14–15). –     С. 53–55.
 12. Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження : навч.-метод. посіб. / Є. А. Іванов. – Л. : Видавничий центр Нац. бібліотеки імені Івана Франка – 2004. – 149 с.
 13. Евдокимов Д. М. Выделение радоноопасных зон по данным аэрогамма-спектрометрии / Евдокимов Д. М., Л. Н. Солодовникова. – Х. : Метрологія. – 2012. – С. 584–591.
 14. Ентин, В. А. Геофизическая основа тектони­чес­ской карты Украины масштаба 1 : 1 000 000 // Геофизичесский журнал. – 2005. –  Т. 27. – № 1 – С. 74–85.
 15. Жовинский Э. Я. Радон в окружающей среде г. Киев и г. Афины / Э. Я. Жовинский, Н. О. Крюченко // Пошукова та екологічна геохімія. – 2007. – № 1 (6).
 16. Жовинский Э. Я. Связь гидрогеохимических ано­малий радона и фтора с участками тек­тони­ческих нарушений (на примере г. Киев) /
 17. Э. Я. Жовинский, И. Л. Комов, П. И. Диденко, Н. Н. Макаренко, Н. O. Крюченко // Пошукова та екологічна геохімія. – 2004. – № 4 – С. 56–60.
 18. Карабанов А. К., Карта радонового риска Респуб­лики Беларусь / А. К. Карабанов, Л. А.Чу­ни­хин, Д. Н. Дроздов, А. Л. Чеховский, И. В. Жук, О. И. Ярошевич, М. В. Конопелько // Природные ресурсы. – 2015. – № 2. – С. 73–79.
 19. Кировоградский рудный район. Глубинное строение. Тектонофизический анализ. Мес­торождения рудных полезных ископаемых / Под. ред. В. И. Старостенко, О. Б. Гинтова. – К. : Прастыи луды. – 2013. – 500 ст.
 20. Крутиховская З. А. Магнитная модель и структура земной коры Украинского щита / З. А. Крутиховская, И. К. Пашкевич, И. М. Силина. – К. : Наук. думка, 1982. – 216 с.
 21. Орлюк М. І. Магнітне екологічне поле мегаполісу (на прикладі м. Києва) / М. І. Орлюк, А. О. Роменець // Екологія і  Природокористу­вання. – 2004. – № 7. – С. 142–147.
 22. Орлюк М. І. Геофізична екологія – основні задачі та шляхи їх розв’язку / М. І. Орлюк // Геофизический журнал. – 2001. – Т. 23. – № 1. – С. 49–59.
 23. Орлюк М. І. Геомагнітне поле України: еко­ло­гічний аспект / М. І. Орлюк, А. О. Роменець // Геолог України. – 2003. – № 1. – С. 64–71
 24. Основные проблемы радоновой безопасности / колектив авторов – К. : Логос, 2005. – 351 с.
 25. Панаіт Е. В. Особливості розподілу радону в під­ґрун­товому повітрі / Панаіт Е. В. // Пошукова та екологічна геохімія. – 2013. – № 1 (13) – С. 25–29.
 26. Пастернак Н. Д. До питання морфоструктурного аналізу території міста Києва та його околиць / Н. Д. Пастернак // Міжвідом. наук. зб. Фізична географія та геоморфологія. – 2009. – № 56. – С. 221–230.
 27. Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України / В. Г. Верховцев, Г. В. Лисиченко, Ю. Л. Забулонов, Д. К. Воз­няк, П. І. Діденко, В. Б. Коваль, О. О. Крамар, Б. Ф. Мельниченко, О. В. Ноженко, М. П. Се­менюк, В. О. Синицин, К. Г. Сущук, Ю. Є. Тищенко, Ю. О. Фомін, В. Г. Швайко, Ю. В Юськів., М. О. Ярощук. – К. : Наук. думка, 2014. – 333 с.
 28. Резинкина М. М. Ослабление геомагнитного поля в многоквартирных домах различных проек-тов / М. М. Резинкина, Д. Е. Пелевин, Ю. Д. Думанский, С. В. Биткин // Гігієна населених місць. – 2009. – № 54. – С. 209–216.
 29. Старостенко В. И. Киев: геология и геофизика ок­ружающей среды и факторы, неблаго­приятно на нее влияющие / В. И. Старостенко, П. И. Баран, Н. Е. Барщевский // Геофизи­ческий журнал. – 2001. – Т. 23. – № 4. – С. 3–39.
 30. Фомин Ю. А. Щелочные полевые шпаты урано­носных альбититов центральной части укра­инс­кого щита / Ю. А. Фомин, Е. Е. Лазаренко // Сб. науч. трудов Института геохимии окружающей среды. – 2010. – Вып. 18. – С. 57–72.
 31. Garetsky R. G. project 571 Radon, Health and Natural Hazards (2009–2014). Summary report: From the National Committee of Belarus on the International Geological Correlation Program (IGCP) on the activity in 2010. IAEA Nuclear energy series publications Advances in airborne and ground geophysical methods for uranium exploration. – Vienna, 2013. – 59 р.
 32. Komov I. L. Monitoring of radon in  Ukraine. Procee­dings of the 2003 International Radon Symposium – Vol. II American Association of Radon Scientists and Technologists, Inc., October 5–8, 2003.
 33. Komov I. L. Methods and Facilities for the Assessment of the Radon-Hazard Potential. Kyiv, Logos., 2004. 416 p.
 34. Orlyuk M. Natural and technogenic components of megalopolis magnetic field / M. Orlyuk, A. Romenets, I. Orliuk // Geophysical Journal, 2016, No. 1, Т. 38, pp.78–85.
 35. Rusov V. D. The peculiarities of cross-correlation between two secondary precursors – Radon and magnetic field variations, induced by stress transfer changes / V. D. Rusov, V. Yu. Mak­symchuk, R. Ilić, V. M. Pavlovych, R. Jaćimović, V. G. Bakhmutov, O. Kakaev, V. N. Vaschenko, J. Skvarč, L. Hanžič, J. Vaupotič, M. E. Beglaryan, E. P. Linnik, D. N. Saranuk, V. P. Smolyar, A. A. Gudyma. – Radiation Measurements. – Vol. 64, May 2014, P. 9–22.
 36. Standart of Building Biology Testing methods: SBM- 2008, Germany: Institut fur Baubiologie + Okologie. IBM, 2008, 5 p.