магнітне поле

Визначення вертикальної складової вектора напруженості магнітного поля Землі за значенням кута магнітного нахилення

Реалізована процедура визначення вертикальної складової вектора напруженості магнітного поля Землі за значенням кута нахилення. Вертикальна складова магнітного поля Землі використовується при розрахунку істинного азимута для корекції можливого нахилу платформи з чутливими елементами.

The procedure of determining the vertical component of the Earth magnetic field is implemented. The procedure is based on using of dip angle. The vertical component of the Earth magnetic field is used for the correction of potential platform inclination when the true azimuth is calculated.

Моделювання процесу фільтрації рідини в неоднорідному пористому пласті з врахуванням електрокінетичного ефекту

Розглядається двофазне в’язко-пружне стохастично-неоднорідне середовище, яке моделює насичену рідиною проникливу гірську породу. Для цього середовища отримано рівняння фільтрації та формули для проникливості. На основі розв’язку рівняння фільтрації для безмежного середовища з однією свердловиною отримано потоки рідини та густину струму, викликаного електрокінетичним ефектом. Розраховане магнітне поле навколо свердловини, викликане цим струмом.

Аналіз магнітних полів електротехнічних пристроїв на підставі їх колових моделей

Запропоновано аналіз магнітних полів електричних машин і електромагнітних апаратів на підставі їх колових математичних моделей. Магнітні системи електротехнічних пристроїв  у цих моделях подано у вигляді планарних нелінійних магнітних кіл зі зосередженими елементами. Параметри цих елементів визначаються на підставі геометричних розмірів з врахуванням конструктивних особливостей пристроїв та фізичних параметрів середовища.

Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям

На основі розкриття граничних умов отримано рівняння для визначення густин розрахункових струмів у випадку аналітичного розрахунку векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям над об’єктом контролю у формі провідної феромагнітної пластини.

Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям

Визначено векторний потенціал магнітного поля екранованої кільцевої циліндричної котушки прямокутного поперечного перерізу зі струмом довільної форми, яку для збільшення чутливості і концентрації магнітного поля розміщено на циліндричному П-подібному феромагнітному осерді над об’єктом контролю у формі провідної феромагнітної пластини.

Linear Electromechanical Generator In the Cyber-physical System Of Selection and Conversion of the Artilery Cannon Recoil Energy

The current state and prospects of the development of cyber-physical systems for the conversion of energy of mechanical motion into electric energy have been analyzed; the design scheme of the mechanical energy conversion of the rolling parts of the artillery cannon into electrical energy has been developed; the initial characteristics of the linear generator have been analyzed; a mathematical model of the electromechanical converter has been outlined.

Зв’язок радонових і магнітних аномалій на території Українського щита та міста Києва

Мета дослідження – виявлення на території України та м. Києва зв’язку між геомагнітними і радоновими аномаліями під час вивчення геоекологічної обстановки території та оцінки її екологічної безпеки. Геомагнітні та радонові аномальні поля є суттєвими геофізичними чинниками навколишнього середовища, які значною мірою визначають його екологічний стан. Спільний аналіз геомагнітних і радонових аномалій дасть змогу обґрунтованіше виділяти екологічно небезпечні зони, які не є такими за одним з цих факторів.

Investigation of Magnetically Controlled Electric Arc

In this work, the results of pad welding with the circularly rotating arc existing in an inert gas between a circle cathode with the diameter suitable to dimensions and geometry of a welded surface, with the kinematic characteristics of the motion provided (with the rest equal conditions) by the external magnetic field, are considered.

Структура та динаміка квазіпостійного магнітного поля Землі на її поверхні та у ближньому космосі

Визначення просторово-часової структури магнітного поля Землі (МПЗ) на її поверхні та в ближньому космосі є вкрай необхідним та актуальним, в зв’язку з її впливом на характер проходження процесів в магнітосфері та іоносфері, а також на механізми та величину магнітних збурень, які розглядаються в якості суттєвого екологічного фактора. 

Відображення у гравімагнітних полях Березівської кільцевої структури (південний захід Коломийської палеодолини)

Вивчення глибинної будови Українських Карпат за аномальними гравімагнітними полями ґрунтується на виявленні у морфології полів прояву регіональних розломів, блокової будови фундаменту і пов’язаних з ними структур у піднасуві та в осадовому покриві. Представлено результати якісної інтерпретації локальної зони інтенсивних гравімагнитних аномалії різного знаку, яка має кільцеву форму та розташована на південному заході Коломийської палеодолини.