Сучасні горизонтальні деформації земної поверхні центральної європи за результатами GPS-кампанії CERGOP

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

 

За результатами GPS-кампанії GERGOP обчислені сучасні горизонтальні компоненти деформації земної поверхні Центральної Європи. Наведені схеми розподілу компонент деформації на території досліджуваної мережі. Значення компонент знаходиться в межах (-1.28 -1,28) 10-7 рік . Виконано співставлення значень і розподілів компонент сучасних деформацій з аналогічними дослідженнями території Центральної Європи та іншими геофізичними полями.

  1.  Изотов A.A. и др. Геодезические методи изу­чения деформаций земной кори на геодина- мических полигонах (методическое руковод­ство). ЦНИИГАиК Москва 1985.
  2.  Сомов В.И. Современная направленность разви­тия тектонических структур Карпато-Балканс- кого региона. Геофизический журнал,1990, т. 12, №6, с.39-47.
  3. Друмя A.B., Степанова Н.Я., Симонова H.A., Шумилова В.И. Сейсмотектоническая деформа­ция земной коры Карпато-Балканского региона Изв. АН СССР. Физика Земли. 1987. №4. с. 3-10.
  4.  Руттен М.Г. Геология Западной Европы. Изд. «Мир». Москва 1972.
  5. М.Демедюк, Ф.Заблоцъкий, В.Колгунов, А.Ост- ровський, І.Сідоров, К.Третяк. Результати дослідження горизонтальних деформацій земної кори на Карпатському геодинамічному полігоні Геодинаміка. 1998, №1, ст.3-13.
  6. Jerzy В. Rogowski. Jan Hefty. Final Report of the CERGOP Study Group CSG-3 "CERGOP Refe­rence Frame”. Reports on geodesy. 1998, JVslO (40). st. 169-183. Warsaw University of technology Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy Proceedings of the 9th CEI CERGOP Working Conference. Wettzell. Germany, 5-7 may 1998