НОВІ ДЕРЕВ'ЯНІ ХРАМИ В СТРУКТУРІ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ ЛЬВОВА

1
Національний університет "Львівська політехніка" Кафедра архітектури та реставрації
2
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури та реставрації

Розглядається роль дерев'яної храмової архітектури в структурі формування міських просторів міста Львова в історичному аспекті. Перелічені деякі приклади давніх дерев'яних храмів Львова (церков і костелів) на його передмістях, і їх пізніша доля у післявоєнний час (40-60-т рр. ХХ ст.). Розглядаються новітні дерев'яні храми Львова і їх роль та значення у формуванні вже існуючих міських просторів забудови.

Bokalo I. 2005. Vtracheni derev'yani cerkvy' L'vova. Lokalizaciya ta rekonstrukciya. Visny'k Ukrzaxidproektrestavraciya. 15. S. 22-37.
Gnidecz' R. B. 2008. Osobly'vosti plasty'ky' poverxon' zovnishnix stin v arxitektonici xramovy'x budivel'.Budivny'cztvo Ukrayiny'. Naukovo-vy'robny'chy'j zhurnal. 2. S. 27-30.
Gnidecz' R. B. 2008. Derev'yane xramobuduvannya Ukrayiny': trady'ciya ta suchasnist'. Budivny'cztvo Ukrayiny'. Naukovo-vy'robny'chy'j zhurnal. 8. S. 26-32.
Gnidecz' R. 2009. Arxitektura ukrayins'ky'x cerkov. Konstrukciya ta forma. Navch. posibny'k. 2-ge vy'd.,vy'pr. i dop. L'viv: Vy'd-vo NU "L'vivs'ka politexnika". S. 123-143.
Gnidecz' R. B., Mel'ny'k V. A., Yasins'ky'j M. R. 2016. Inter'yery' ukrayins'ky'x derev'yany'x cerkov. Metody'chni vkazivky'. L'viv: Vy'd-vo NU "L'vivs'ka politexnika". 23 s.
Dragan M. D., 2014. Ukrayins'ki derevlyani cerkvy'. Geneza i rozvij form: v dvox chasty'nax. Upor.O. O. Savchuk. Xarkiv : Vy'davecz' Savchuk O. O., 450. S.: 273 il.
Linda S. M., Bogdanova Yu. L., 2018. Sakral'na arxitektura L'vova mizhvoyennogo periodu: sty'l'ovy'j plyuralizm. Visny'k NU "L'vivs'ka politexnika". Seriya: Arxitektura: Zbirny'k naukovy'x pracz'. 893. S. 3-12.
Mer'ye O., 2007. Arxitektura derev'yany'x kosteliv kincya XIX - pershoyi polovy'ny' XX st. "Vely'kogo L'vova". Visny'k Ukrzaxidproektrestavraciya, 17, S. 32-40.
Noga Ol., 1999. Ukrayins'ky'j sty'l' v cerkovnomu my'stecztvi Galy'chy'ny' kincya XIX - pochatku XX st. L'viv: Ukrayins'ki texnologiyi, 160 s.
Sudejko O., 2018. Cerkva na Bogdanivci u L'vovi. L'vivs'ke viddilennya Insty'tutu ukrayins'koyiarxeografiyi ta dzhereloznavstva im. M. Grushevs'kogo NAN Ukrayiny'. L'viv. 150 s.+ 91 s. z il.
Shax S., 2006. L'viv - misto moyeyi molodosti. Spomy'n pry'svyacheny'j Tinyam zabuty'x L'vov'yan.Chasty'ny' I i II. - L'viv : Vy'd-vo "Drukars'ki kunshty". S. 74-85.
Shevczova G. 2007. Derev'yani cerkvy' Ukrayiny'. Ky'yiv : Grani-T. S. 6-83.
Yacenkiv O.-V. 1934. Storinky' z istoriyi Kleparova. L'viv: Vy'dannya komitetu budovy' cerkvy' sv. Andriya Pervozvannogo. S. 7-14.
Yaciv M., Kry'voruchko Yu. 2017. Arxitektura svitla v ukrayins'ky'x cerkvax. Monografiya. L'viv :Vy'd-vo L'vivs'koyi politexniky. S. 168-180.
100 cerkov Nagirny'x., 2015. Chasty'na druga. Cerkvy' Yevgena Nagirnogo. Avtory' ta uporyadny'ky': X. Lev, V. Slobodyan, N. Filevy'ch. L'viv, 132 s.: il.
Hnideć R. 2017. Znakowość miejsca budowli sakralnych w przestrzeni miasta. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortification. Collection of scientific articles. Chełm-L'viv. S. 63-66.
Taras Ya. M., 2016. Istoriya ukrayins'kogo derev'yanogo xramobudivny'cztva. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications. Collection of scientific articles. Chełm-Lviv, p. 299-313.
Misztal B., 2017. Kopuły drewniane. W-wo naukowe PWN SA, Warszawa, str. 57-67