Recent horizontal deformations of the earth’s surface in central europe аrom GPS-campaign CERGOP

1
Lviv Polytechnic National University
2
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University

 

Recent horizontal components of deformation of the Earth's surface in Central Europe were computed from the results of GPS-campaign CERGOP. Charts are presented for distribution of the deformation components within the studied network. The values of the components are (-1,28 о 1,28) TO" yr\ Obtained values and distribution of the deformation components were compared with some similar investigations of Central Europe area as well as with other geophysical fields.

1. Izotov A.A. i dr. Geodezicheskie metodi izu-chenija deformacij zemnoj kori na geodina- micheskih poligonah (metodicheskoe rukovod-stvo). CNIIGAiK Moskva 1985.

2. Somov V.I. Sovremennaja napravlennost' razvi-tija tektonicheskih struktur Karpato-Balkans- kogo regiona. Geofizicheskij zhurnal,1990, t. 12, №6, s.39-47.

3. Drumja A.B., Stepanova N.Ja., Simonova H.A., Shumilova V.I. Sejsmotektonicheskaja deforma-cija zemnoj kory Karpato-Balkanskogo regiona Izv. AN SSSR. Fizika Zemli. 1987. №4. s. 3-10.

4. Rutten M.G. Geologija Zapadnoj Evropy. Izd. «Mir». Moskva 1972.

5. M.Demediuk, F.Zablotsъkyi, V.Kolhunov, A.Ost- rovskyi, I.Sidorov, K.Tretiak. Rezultaty doslidzhennia horyzontalnykh deformatsii zemnoi kory na Karpatskomu heodynamichnomu polihoni Heodynamika. 1998, №1, st.3-13.

6.  Jerzy В. Rogowski. Jan Hefty. Final Report of the CERGOP Study Group CSG-3 "CERGOP Refe­rence Frame”. Reports on geodesy. 1998, JVslO (40). st. 169-183. Warsaw University of technology Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy Proceedings of the 9th CEI CERGOP Working Conference. Wettzell. Germany, 5-7 may 1998.