Реконструкція новітнього тектогенезу Канівського Придніпров’я на основі структурно-морфометричних побудов

1
Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Виконано структурно-морфометричні побудови та дослідження рельєфу Канівського Придніпров’я із застосуванням просторового ГІС-аналізу та моделювання. Створено різнорівневі та різнопорядкові гіпсометричні поверхні, аналіз яких дозволив простежити та встановити етапність розвитку рельєфу досліджуваного регіону. Проаналізовано характер еволюції рельєфу впродовж неотектонічного етапу.

  1. Іванік О.М., Тустановська Л.В. Застосування кла­сичних методик структурно-морфометричного аналізу для реконструкції новітнього тектогенезу на основі ГІС // Вісник Київського університету. Геологія. – Вип. 53. – 2011. – С. 4-7.
  2. Философов В.П. Краткое руководство по морфо­метрическому методу поисков тектонических структур. − Саратов, 1960. – 68 с.
  3. Чернова И.Ю., Хасанов Д.И., Жарков И.Я. [и др.] Обнаружение и исследование зон новейших движений земной коры инструментами ГИС // Arcreview. – №1 (32). – 2005.