густина

Моделювання зміни густини та в’язкості нафтової сировини при змішуванні

Розглянуто відхилення значень густини та в’язкості нафтових сумішей від розрахованих за правилом адитивності. Розроблено математичні моделі визначення даних властивостей сумішей різного складу з урахуванням групового складу вихідних компонентів. Встановлено, що для сумішей, які містять компоненти з великим вмістом алканів та малим вмістом аренів характерні екстремальні відхилення густини в бік максимуму та кінематичної в’язкості в бік мінімуму. Проведено перевірку створених моделей на адекватність та порівняння із існуючими методами опису фізико-хімічних властивостей нафти.

Зв'язок хімічного складу і фізичних властивостей гірських порід кори і мантії Землі та їх динамічні зміни в різних термобаричних умовах

Визначення фізичних параметрів геоматеріалів при високих термобаричних умовах необхідні в зв'язку з фундаментальними проблемами геології і геофізики, а також і для вирішення прикладних завдань, де особливо важливим є встановлення зв'язків між фізичними параметрами і хімічними компонентами гірських порід в термобаричних умовах, близьких до існуючих в надрах Землі. Метою роботи є вивчення особливостей впливу хімічних компонентів на пружні і густинні властивості магматичних і метаморфічних порід континентальної і океанічної літосфери за високих термобаричних умов.

Особливості хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла

Досліджено вплив гартування скла традиційним та новим контактним методом на величину мікротвердості та хімічної стійкості 6 мм листового флоат-скла. Виявлено, що присутність у склі залишкових напружень призводить до зменшення мікротвердості та хімічної стійкості, однак скло гартоване контактним методом є більш твердим та стійким до дії соляної кислоти, ніж скло гартоване повітрям. Встановлено, що причиною зниження хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла є утворений на поверхні скла шар із низькою густиною.

Використання акустичного каротажу для визначення густини гірських порід

Розглядається спосіб визначення густини гірських порід за даними обробки хвильового поля акустичного каротажу. Наводяться результати обробки свердловинних даних.

Деформаційний супровід процесів ущільнення, розущільнення та фазових переходів у внутрішніх структурах Землі

На основі нелінійної теорії деформівних твердих тіл досліджуються процеси ущільнення, розущільнення, фазових переходів і руйнувань в умовах внутрішніх структур Землі. Показується, що втрати стійкості стану рівноваги по геометричній формозміні (структурна нестійкість) може передувати процесам розущільнення, фазових переходів і руйнувань.

Сейсмогравітаційний ефект від резервуару нафти та газу в породах кристалічного фундаменту за даними математичного моделювання

Проведено математичне моделювання ефек­тивних пружних та акустичних властивостей гра­нітних порід-колекторів з різною структурою пустотного простору. Визначені акустичні влас­тивості гранітного порово-тріщинного колектору. Розроблений і опробований алгоритм і програма для розв’язку задачі спільної інверсії сейсмічних і гравіметричних даних, в основі якої лежить наближення Борна для просторово-часової функції Гріна з середньоквадратичною фоновою швидкістю для горизонтально-шаруватого середовища (на прикладі моделі Прикерченського шельфу).

Густина, надлишковий об’єм і парціальні мольні об’єми розчинів ізобутилметакрилату в ацетонітрилі і бензені

Density and excess volume of the binary systems of iso-buthylmethacrylate with acetonitryle and benzene have been measured as a function of concentrations at 293 K and
atmospheric pressure by pycnometric method. The values of excessive and partial molar volumes of the components were calculated. The excess volume for the acetonitryle – isobuthylmethacrylate system receives negative values and for
the benzene system – isobuthylmethacrylate – positive values.

Автохтон північно-західних Карпат – геологічна будова та нафтогазовий потенціал за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних

Стаття присвячена проблемі нарощення ресурсної бази ВВ в Карпатському регіоні за рахунок малорозвіданих глибокозанурених відкладів флішової основи Складчастих Карпат та Передкарпатського прогину. Проведені дослідження виконувалися шляхом створення просторової інтегральної сейсмо-гравітаційної моделі північно-західної частини Карпатської НГП на базі комп’ютерної “Технології інтегральної інтерпретації комплексу гравіметричних і геолого-геофізичних даних для оцінки перспектив нафтогазоносності”.