Визначення рухів земної поверхні в районі Дністровської ГАЕС супутниковими та наземними геодезичними методами

2015;
: pp. 15 - 25
https://doi.org/10.23939/jgd2015.02.015
Надіслано: Жовтень 20, 2015
1
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
2
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”
3
ВАТ “Дністровська ГАЕС”, Новодністровськ

Мета. Метою цього дослідження є визначення горизонтальних рухів земної поверхні в районі розташування основних гідротехнічних споруд Дністровської ГАЕС та прилеглої території, яка перебуває під впливом техногенного навантаження від циклічного режиму роботи ГАЕС, із застосуванням технологій супутникового моніторингу глобальними навігаційними супутниковими системами (ГНСС). За даними сумісних супутникових та лінійно-кутових вимірювань оцінити точність горизонтальних зміщень водоприймача ГАЕС на пунктах з обмеженим прийомом супутникового сигналу. На підставі трьохрічних циклів виконання тригонометричного нівелювання дослідити можливість заміни геометричного нівелювання ІІ класу тригонометричним у місцевості з великими перепадами висот. Методика. Для визначення координат пунктів розроблена методика виконання вимірювань ГНСС, яка дає змогу забезпечити точність планових координат із середньою квадратичною похибкою ±2 мм для пунктів з примусовим центруванням антен приймачів. Застосована методика виконання прецизійних лінійно-кутових вимірювань з урахуванням атмосферної рефракції. Результати. Результатами цього дослідження є отримані вектори горизонтальних зміщень пунктів опорної геодезичної мережі Дністровської ГАЕС супутниковим методом. Визначені горизонтальні зміщення пунктів водовипуску двома незалежними методами та виконано їх порівняння. За даними лінійно-кутових вимірювань отримані перевищення між пунктами опорної мережі та пунктами водоприймача та їхньої зміни за період 2012–2014 рр. Точність отриманих перевищень методом тригонометричного нівелювання не перевищує допуски геометричного нівелювання ІІ класу. Наукова новизна. За даними високоточних ГНСС-вимірювань виявлено рухи земної поверхні району, що зазнає техногенного навантаження від роботи Дністровської ГАЕС. Отримані зміщення водовипуску за результатами  супутникових та наземних геодезичних вимірювань практично збігаються, що підтверджується даними трирічного періоду спостережень. Практична значущість. Використання розроблених методик спостережень за горизонтальними рухами земної поверхні в районах, які зазнають впливу техногенного навантаження, сприятиме підвищенню надійності та ефективній роботі гідроенергетичних об’єктів. Розроблена методика прецизійного тригонометричного нівелювання значно зменшує час на виконання робіт і забезпечує точність геометричного нівелювання ІІ класу.

Ключові слова: горизонтальні зміщення; ГНСС; гідротехнічні споруди; тригонометричне нівелювання.

 

 1. Дементьев В. Е. Рефракция и миражи / В. Е. Де­ментьев. – М. : ООО “Галлея-Принт”, 2009. – 391 с.
 2. Максимчук В. Е. Дослідження сучасної геодина­міки Українських Карпат / В. Е. Максимчук, В. Г. Кузнецова, Т. З. Вербицький та ін. – К. : Наук. думка, 2005. – 254 с.
 3. Перій С. С. Використання двостороннього триго­но­метричного нівелювання у світловідда­ле­мірній полігонометрії / С. С. Перій // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2001. – № 61. – С. 112–117.
 4. Сарнавський В. Тектонічна структура і геоди­намічний режим масивів порід у зоні взаємодії з гідротехнічними спорудами ГЕС і ГАЕС (на прикладі Дністровського комплексного гідро­вузла) / В. Сарнавський, М. Овсянніков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – С. 193–206.
 5. Сарнавський В. Г. Структурні особливості і напружено-деформований стан масиву осадо­вих порід у техногенно змінених умовах (на прик­ладі Дністровського комплесного гідровузла) / Сарнавський В. Г // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2006. – № 1. – С. 77–94.
 6. Третяк К. Оптимізація побудови геодезичної мережі Дністровської ГАЕС супутниковими радіонавігаційними технологіями / К. Третяк, І. Сідоров // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – С. 207–219.
 7. Gupta H. K., Rastogi B. K.: Dams and Earthquakes, Elsevier. – Amsterdam, 1976. – 229 pp.
 8. Hudnut K. W. and Behr J. A., “Continuous GPS monitoring ofstructural deformation at Pacoima Dam, California,” Seismol.Res. Lett., 69(4), 299 – 308 (July – August, 1998).
 9. Kumar J. P., Ramana D. V., Chadha R. K., C. Singh, and M. Shekar, “The relation between seismicity and water-levelchanges in the Koyna – Warna Region of India,” Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 813–817 (2012).
 10. Lambert A., Liard J. O., Mainville A. Vertical movement and gravity change near the La Grande-2 reservoir, Quebec. “J. Geophys. Res”. –1986. – № 9. – Р. 9150–9160.
 11. Telesca L., do Nascimento A. F., Bezerra F. H. R., Ferreira J. M. “Analyzing the temporal fluctua­tions of the reservoir-triggered seismicity observed at Asu (Brazil),” Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 805–811 (2012).
 12. Srbinoski Z. and Bogdanovski Z., “Application of GNSS technologyin geodetic asculation of embankment dams,” in:BALGEOS 2009, Vienna, Austria, 27–29 January 2010. http:__balgeos.cc.bas.bg_News_ materials_Presentation__2010_11_Bogdanovski_Application_GNSS_technology.pdf.
 13. Tretyak K. Complex High Accuracy Satellite and Field Measurements of Horizontal and Vertical Displacements of Control Geodetic Network on Dniester Hydroelectric Pumped Power Station (HPPS) / K. Tretyak, S. Periy, I. Sidorov, L. Babiy. // Geomatics and Environmental Engineering. – Vol. 9. – No. 1. – 2015. – P. 83–96. http://dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.1.83
 14. Vyskоcil P., Kebeasy R., Tealeb A., Mahmoud S. The present state of cruafal hovement studies at Kalabsha area, Aswan, Egypt // 6th Int. Symp. Geod. and Phys. Earth, Potsdam, 1988: Abstr. – Berlin. – C. 79.