Покутський глибинний розлом і його вплив на тектоніку і нафтогазоносність південно-східного сегменту Карпат

https://doi.org/10.23939/jgd2018.02.049
Надіслано: Вересень 12, 2018
Переглянуто: Листопад 07, 2018
Прийнято: Грудень 28, 2018
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Мета. Метою дослідження є аналіз впливу Покутського глибинного розлому на тектоніку і нафтогазоносність південно-східної частини Українських Карпат. Методика. Полягає у детальному комплексному аналізі геолого-геофізичних матеріалів на цій ділянці. Результати. Вплив Покутського глибинного розлому на структуру флішу проявився у Бориславсько-Покутському покриві як серія розривних порушень північно-східної орієнтації на границі Гуцульського і Бойківського сегментів зі зміщенням структур  на 10 км по горизонталі і до 1,5 км по вертикалі – лівосторонній скидо-зсув. У Скибовому покриві це розмив передової його частини у Гуцульському сегменті. У Дуклянсько-Чорногорському покриві і Бітлянсько-Свидовецькому субпокриві – це сигмоїдальні вигини їх частин у зоні розлому з амплітудами горизонтальних зміщень до 10 км. У результаті Красношорська і Говерлянська одиниці сполучуються в єдиний субпокрив, а луски Бітлянсько-Свидовецького субпокриву великою мірою перекриваються ним і Скупівським субпокривами. Внаслідок постпокривних вертикальних рухів у пліоцен-плейстоцені Гуцульський сегмент був піднесений. Найінтенсивніше здіймалася ділянка з Дуклянсько-Чорногорським покривом. З під нього фрагментарно відслоюються структури Бітлянсько- Свидовецького субпокриву. На території Румунії їм структурно відповідають з півночі – луска з олістостромою Слон у нижньоверховинських відкладах олігоцену, а з півдня – тектонічні одиниці Тороклеж і Макла. Покутський розлом зміщує Передкарпатський регіональний мінімум (амплітуда бл. 10 км), а також Ужоцький глибинний розлом, з ознаками правостороннього зсуву. Не помітний вплив Покутського розлому на субмеридіональний Радехівсько-Вікторівський розлом. Місця перетину названих розломів, так звані вузли, за наявності пасток, є сприятливими зонами для концентрації вуглеводнів у промислових масштабах. У світлі нових даних про геологічну будову району підвищується перспективна оцінка виділених раніше структур у флішовому чохлі в районі Ворохти-Ясіні (Лазещинської, Ясінської, Стебнійської і Вороненківської), а також Семаківської і Гринявської, де отримані промислові припливи вуглеводнів. Це зауваження стосується і структур фундаменту Лопушнянської підзони Зовнішної зони Передкарпатського прогину під насувом Карпат. Наукова новизна. Вперше, з використанням нових геологічних даних, доведений вплив Покутського розлому у зоні його дії у формі лівостороннього скидо-зсуву на структури флішового чохла. Проведена структурна паралелізація Бітлянсько-Свидовецького субпокриву Кросненського покриву Українських Карпат з тектонічними одиницями Румунських Східних Карпат. Взаємодія цього розлому з Передкарпатським регіональним мінімумом і Ужоцьким глибинним розломом має характер правостороннього зсуву. Ділянки, пов’язані з цими дислокаціями, є перспективними, щодо пошуків скупчень вуглеводнів промислових масштабів .Практична значущість. У результаті проведеного дослідження внесені значні корективи стосовно геологічної будови південно-східної частини Українських Карпат. Це в комплексі з геохімічними показниками відкриває нові можливості для пошуків тут вуглеводнів.

 1. Беер М. А. О сдвиговых нарушениях в Советских Карпатах / М. А. Беэр // В кн.: Научная отчетная конференция геологического факуль­тета. (тезисы докладов). – М. – Изд-во МГУ, 1969.
 2. Беер М. А. Тектонический покров горы Петрос (Восточные Карпаты) / М. А. Беэр, С. Л. Бы­зова, М. Г. Ломизе // Геотектоника. – 1984. – № 4. – С. 84–91.
 3. Ващенко В. А., Агеев В. А., Шлапинский В. Е. Отчет по групповой геологической съемке м-ба 1:50000 територии Ив.-Франковской и Закарпатской областей УССР за 1981–1985 г.г. Т. І (текст). Киев, 1985, 396 с. Фонды ДП “Західукргеологія”).
 4. Вялов О.С., Даниш В.В., Царненко П.Н. Деякі нові уявлення про тектоніку Східних Карпат // Геол. журнал. 1969, т. 29, вип. 5. – С. 23–35.
 5. Габинет  М.  П. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. Ч.  І / М.  П.  Габинет, Я.  О.  Кульчицкий, О.  И.  Матковский. – Львов: Вища школа, 1976. – 200  с.
 6. Геологічна карта Українських Карпат. Закар­патська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області України. 1: 100 000. Сост. В. В. Глушко, В. В. Кузовенко, В. Е. Шла­пинский. Редактор. Ю. З. Крупский. Отчет ЗАО Концерн Надра. Киев, 2007. – 228 с. Фонди ЗАО Концерн Надра.),
 7. Глушко В. В. Новые представления о строении и районировании Предкарпатского прогиба / В. В. Глушко, П. Ю. Лозыняк, М. И. Петраш­кевич // Геология і геохимия горючих ископаемых. – 1982. – Вып. 58. – С. 19–31.
 8. Глушко В. В. Схема тектоніки межиріччя Тересва–Чорний Черемош / В. В. Глушко, В. В. Кузовенко, В. Є. Шлапінський // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1994. – № 1–2. – С. 158–163.
 9. Гофштейн И. Д. Геоморфологический очерк Украинских Карпат / И. Д. Гофштейн. – К.: Наукова думка, 1995. – 87 с.
 10. Грузман А. Д. Олистостром в верхнекросненской подсвите Украинских Карпат / А. Д. Грузман, С. Е. Смирнов // ДАН УССР. Сер. Б. – 1982. – № 10. – С. 11–14.
 11. Грузман А. Д. Олістостроми кросненської світи Українських Карпат / А. Д. Грузман, С. Є. Смирнов // ДАН УРСР. Сер.Б. – 1985. – № 4. – С. 17–20.
 12. Дабагян Н. В. Опорные разрезы пограничных слоев верхов эоцена–низов олигоцена южной части Скибовой, Кросненской и Черногорской зон / Н. В. Дабагян, Я. О. Кульчицкий, В. В. Кузовенко, В. Е. Шлапинский // Палеонт. сб. – 1987. – № 24. – С. 27–33.
 13. Доленко Г. Н. Геология нефти и газа Карпат / Г. Н. До­ленко. – К.: Изд-во АН УССР, 1962. – 367 с.
 14. Кузовенко В. В., Жигунова З. Ф., Бунда В. А. Евтушко Т. Л., Шлапинский В. Е., Шакин А. В. Отчет о групповом геологическом доизучении и комплексной геологической съемке масштаба 1:50 000 на площади Вышков Ивано-Франковской и Закарпатской областей УССР В 1978-1982 г.г. (листы М-34-120-А,В; М-34- 131-Б; М-34-132-А, В). – Львов, 1982. – 218 с. – Фонди ДП “Західукргеологія”
 15. Кузовенко В. В, Глушко В. В., Мышкин Л. П. Отчет по теме: Изучение геолого-геофи­зических материалов по Скибовой и Кросненс­кой зонам Складчатых Карпат, с целью выявления перспективных на нефть и газ объектов за 1988–1990 гг. (ПГО “Западукр­геология” Львов, 1990. – 276 с.).
 16. Кузовенко В. В. До природи й умов розміщення “скель” неокомських діябазів у Буркутському покрові Українських Карпат / В. Кузовенко, В. Шлапінський // Праці НТШ. – Т. IX. – Геол. збірник. – 2007. – С. 40–49.
 17. Мальская Р. В. Тектонические линеаменты в Карпатском регионе / Р. В. Мальская // Нефтяная и газовая промышленность – 1983. – № 1. – С. 19–21.
 18. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія: у 8 кн. Кн. 2. Західний нафтогазоносний регіон / Ю. З. Крупський, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський, В. А. Ми­хайлов, П. М. Чепіль, Д. М. Дригант, В. Є. Шла­пінський, Ю. В. Колтун, В. П. Чепіль, С. С. Ку­ровець, В. П. Бодлак; НАК “Нафтогаз України” та ін. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 400 с.
 19. Обоснование направлений поисков нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах Украинских Карпат / отв. ред. В. В. Глушко, С. С. Круглов. – К.: Наукова. думка, 1977. – 175 с.
 20. Субботин С. И. Глубинное строение Советских Карпат / С. И. Субботин // – К.: Изд-во АН УССР, 1955. –260 с.
 21. Разломная тектоника Предкарпатского и Закарпат­ского прогибов и ее влияние на распределение залежей нефти и газа / Г. Н. Доленко, Л. Т. Бой­чевская, И. В. Килын, В. М. Улізко, С. І. Пас­тернак. – К.: Наукова думка, 1976. – 127 с.
 22. Царненко П. О. находках новых тектонических останцов в Украинских Карпатах / П. О. Цар­ненко // XIV конгресс КБГА София 1989 тезисы докл. – С. 458–461.
 23. Чебан В. Д. Геологічна природа Передкар­пат­ського регіонального мінімуму сили тя­жіння / В. Д. Чебан, С. Г. Бабюк, В. П. Степанюк, Л. С. Мончак, С. Г. Анікеєв, Г. О. Жученко // Наук. вісн. ІФНТУНГ. – № 3(4). – 2002. – С. 183–189.
 24. Шакин В. А. Гипсы в олигоценовом флише Карпат / В. А. Шакин, Я. М. Сандлер // Тр. УкрНИГРИ. – 1963. – № 6. – С. 110–173.
 25. Шлапінський В. Є. Геохимические аномалии Склад­чатых Карпат и их связь с нефтегазоносностью / В. Е. Шлапинский // Проблемы геологии и геохи­мии горючих ископаемых запада Украинской ССР: тезисы докл. респ. конф. (Львов, 2–6 октября 1989 г.) – 1989. – Т. III. – С. 77–78.
 26. Шлапінський В. Є. Мікрофауна в олістостромових утвореннях верхньої крейди Говерлянського субпокрову в районі Ясіні / В. Є. Шлапінський // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: [зб. наук. праць ІГН НАН України] / [відп. ред. П. Ф. Гожик]. – К., 2009. – С. 179–183.
 27. Шлапінський В. Деякі питання тектоніки Українських Карпат / В. Шлапінський // Праці НТШ. – Т. ХХХ. – Геологічний збірник. – 2012. – С. 48–68.
 28. Шлапінський В. Про границю між олігоценом і міоценом в Бориславсько–Покутському покро­ві Передкарпатського прогину і Складчастих Карпатах / В. Шлапінський // Праці НТШ. – Т. ХХХ. – Геологічний збірник. – 2012. – С. 100–118.
 29. Шлапінський В. Tectonic klippes in the upper reaches of streams Svidovets and Stanislaw (Gorna Tysa basin) – geoturistic objects / В. Шлапінський // Carpathians Potentia of the Cognitive Tourism. – Edited by Ihor Bubniak and Andrzeу Solecki. – Krosno, 2014. – P. 77–81.
 30. Шлапінський В. Є. Комплексна оцінка перспектив нафтогазоносності передової частини Склад­частих Українських Карпат / В. Є. Шлапін­ський // Міжнародна наукова конференція. Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи (Київ 2 – 4 вересня 2015 р.) – С. 248–251.
 31. Шлапінський В. Перспективи нафтогазоносності ділянки Верховина–Яблуниця / В. Шлапінсь­кий // Міжнародна наукова конфе­ренція, присвячена 100-річчю від дня народження академіка Григорія Назаровича Доленка – Геологія і геохімія горючих копалин. – 2017. – № 1–2 (170–171). – С. 187–188.
 32. Bucur J. Observatii privind nomenclatura tectonică in flischul cretacic si paleogen din Carpatii Orientali / Jon Bukur. // Dări seamă sedint. Inst. geol. 1969–1970. – Vol. 57. – No. 5. – 1971. – 23–32 p.
 33. Sandulescu M. Sur la presence du facies de Slons, dans la nappe de Tarcau, au nord de la vallee de la Moldova (Carpathes Orientales)/ M. Sandulescu, M. Micu, E. Bratu, P. Constannin, O. Popescu // Rev. Roum.Geol. Geoph. Geogr. Serie Geologie, 1987 XXXI.
 34. Stefanesku M Slon olistostrome:lithological, geometrical position, tectonic significance / M. Stefanescu // Материалы XI конгресса КБГА (литология). – К.: Наукова думка, 1980. – С. 232–241.