нафтогазоносність

Циклічність, літолого-фаціальні особливості та обстановки седиментації ейфельських відкладів Переддобрудзького прогину

Мета. Встановлення літофаціальної будови та реконструкція умов осадонагромадження відкладів ейфельського віку Білоліського блоку Переддобрудзького прогину в аспекті формування продуктивних горизонтів та локалізації перспективних об’єктів. Методика. Комплекс літологічних, палеоокеанографічних, літофізичних та геофізичних (ГДС) досліджень. Результати.

Покутський глибинний розлом і його вплив на тектоніку і нафтогазоносність південно-східного сегменту Карпат

Мета. Метою дослідження є аналіз впливу Покутського глибинного розлому на тектоніку і нафтогазоносність південно-східної частини Українських Карпат. Методика. Полягає у детальному комплексному аналізі геолого-геофізичних матеріалів на цій ділянці.

Пошуки родовищ нафти і газу комплексом граві-магніторозвідки

Розглядаються питання пошуків родовищ нафти і газу граві-магніторозвідкою в Середньокурінській западині Азербайджану. Показано, що граві-магнітні аномалії, які асоціюються з покладом нафти і газу, утворюються завдяки зменшенню густини та магнітної сприйнятливості порід в області покладів і в субвертикальній зоні над і під покладом. Такі локальні мінімуми в Середньокурінській западині проявляються на фоні граві-магнітних максимумів.

Особливості геологічної будови і геодинамічної еволюції південно-східної частини Волино-Подільської плити в контексті перспектив нафтогазоносності

Узагальнено дані з історії геологічного розвитку південно-східної ділянки зони зчленування Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину. Описано основні структурно-тектонічні елементи, які формувались на різних етапах розвитку цього району. Проаналізовано геодинамічні фактори утворення пасток вуглеводнів і виділено головні перспективні ділянки.

Роздробленість земної кори і нафтогазоносність Дніпровсько-Донецького авлакогену

Статистичний аналіз даних про порушеність основних горизонтів земної кори в Дніпровсько-Донецькому авлакогені і даних про просторовий розподіл вуглеводнів (ВВ) дозволяє виділити ділянки підвищеної роздробленості найбільш сприятливі для пошуку ВВ.

Вибір інформативних показників оцінки перспектив нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району

Вивчено та проаналізовано показники геологічної будови та нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району. За допомогою методів математичної статистики (t-критерію Стьюдента) визначено ступінь їх впливу на характер нафтогазоносності структур. Встановлено, що структурний фактор і віддаль від осі локальної структури до глибинного розлому є визначальними при прогнозі нафтогазоносності локальних об’єктів нафтопромислового району.

Особливості аномального магнітного поля в зонах родовищ вуглеводнів у Передкарпатському прогині

Мета. Виявлення особливостей аномального магнітного поля над нафтогазоносними структурами Передкарпатського прогину та його взаємозв’язків із покладами нафти та газу. Методика. Вимірювання модуля повного вектора геомагнітного поля Т під час пішохідного магнітного знімання за системою геомагнітних профілів. Вимірювання магнітної сприйнятливості кернового матеріалу із пошуково-розвідувальних свердловин.