Анізотропні трансформації регіональних гравімагнітних полів південного сходу Українських Карпат

https://doi.org/10.23939/jgd2021.02.066
Надіслано: Жовтень 14, 2021
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Метою досліджень є аналіз властивостей та геологічної інформативності низки анізотропних трансформацій гравітаційних і магнітних полів, у яких використано процедури осереднення, у тому числі способу Андреєва-Клушина. Анізотропні перетворення потенціальних полів створені для виявлення та простеження витягнутих у певному напрямку аномалій або їхніх ланцюжків, які спричинені глибинними лінійними дислокаціями у геологічному розрізі. Вивчення властивостей анізотропних трансформацій ґрунтується на аналізі їхніх глибинних характеристик та теоретичних і практичних експериментах. Методика аналізу особливостей відображення розломної тектоніки, зокрема, на прикладі південного сходу Українських Карпат, у анізотропних аномаліях гравімагнітних полів ґрунтується на пошуку морфологічних ознак прояву глибинних розломів та інших протяжних крупних структурно-тектонічних елементів в анізотропних аномаліях гравітаційних і магнітних полів, а також у простеженні цих елементів на основі зіставлення морфології, інтенсивності, розмірів та напрямку простягання анізотропних аномалій з опублікованими тектонічними і геологічними картами регіону. Результати. Наведено визначення та алгоритми таких анізотропних трансформацій, як способи Андреєва-Клушина антиклінального та терасового типів, анізотропного осереднення та анізотропного різницевого осереднення. Виконано дослідження геологічної інформативності анізотропних трансформацій потенціальних полів на теоретичних і практичних прикладах. Показано, що у морфології анізотропних гравітаційних і магнітних аномальних полях на території південного сходу Українських Карпат простежуються протяжні локальні аномалії, які зумовлені розломною тектонікою, зокрема глибинними поздовжніми та поперечними розломами, а також лінійними ускладненнями осадового покрову. У результаті аналізу анізотропних аномальних полів виявлено низку характерних ознак відображення крупних тектонічних зон, регіональної поведінки поверхні фундаменту, глибинних розломів, на основі яких може бути побудовано схеми розломної тектоніки південно-східного регіону Українських Карпат. Також простежено значне простягання фундаменту східноєвропейської платформи від Майданського вузла та Покутсько-Буковинських Карпат під Складчасті Карпати. Надано визначення низки анізотропних трансформацій та розглянуті їхні властивості. Обґрунтовано геологічну інформативність морфології анізотропних трансформацій потенціальних полів у дослідженні розломної тектоніки Українських Карпат та прилеглих прогинів. Застосування анізотропних траснформацій потенціальних полів сприятиме підвищенню достовірності і детальності простеження глибинних розломів, а також інших лінійних дислокацій як у фундаменті, так і в осадовому чохлі. Вивчення розломної тектоніки є важливим чинником успішного вирішення завдань з пошуку та розвідки площ, перспективних на поклади нафти і газу.

 1. Андреев Б. А., Клушин И. Г. Геологическая интерпретация гравитационных аномалий. Ленинград: Гостоптехиздат. 1962. 495 с.
 2. Анікеєв С. Г., Максимчук В. Ю., Пилип’як М. М. Гравімагнітна модель Коломийської палеодолини уздовж геотраверсу Надвірна-Отинія-Івано-Франківськ. Геофизический журнал. 2019. № 6. Т. 41. С. 73 – 92.
 3. Анікеєв С. Г., Мончак Л. С., Степанюк В. П. Відображення у гравімагнітних полях Березівської кільцевої структури (південний захід Коломийської палеодолини). Геодинаміка. 2013. № 2 (15). С. 78-82. DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.078.
 4. Демидова М. А., Каламкаров Л. В. Использование преобразований гравитационного поля для изучения нефтегазоносных регионов. М.: Недра. 1978. 215 с.
 5. Доленко Г. Н., Бойчевская Л. Т., Килын И. В. и др. Разломная тектоника Предкарпатского и Закарпатского прогибов и ее влияние на распределение залежей нефти и газа. К.: Наукова думка. 1976. 126 с.
 6. Доленко Г. Н. Происхождение нефти и газа и нефтегазонакопление в земной коре. К.: Наукова думка. 1986. 136 с.
 7. Заяць Х. Б. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту і газ. Львів: ЛВ УкрДГРІ. 2013. 136 с.
 8. Заяць Х. Б., Анікеєв С. Г. Ознаки можливого збагачення корисними копалинами надр феномену Коломийської палеодолини// Комплексное изучение и освоение природных и техногенных россыпей. Труды IV Международной научно-практической конференции (Симферополь-Судак. 17-22 сентября 2007 г.). Симферополь. ПолиПресс. 2007. С. 40-41.
 9. Карта аномального магнітного поля України. Т. С. Нечаєва, В. М. Гаркавко, Л. М. Шимків, В. А. Єнтін  К. : ПДРГП Північукргеологія. 2002.
 10. Клушин И. Г., Толстихин И. Н. Выделение линейных тектонических дислокаций на геофизических картах. Геология и геофизика. № 6. Изд. СО АН СССР. 1961.
 11. Матусевич А. В. Гравиразведка Прикаспийской впадины. Алматы: Ливны. 2013. 176 с.
 12. Маєвський Б. Й., Анікеєв С. Г., Мончак Л. С., Степанюк В. П., Хомин В. Р., Куровець С. С., Здерка Т. В., Манюк М. І. Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат. Ред. Б. Й. Маєвський. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2012. 208 с.
 13. Мончак Л. С., Анікеєв С. Г. Відображення тектонічної будови західного регіону України у гравімагнітних полях. Геодинаміка. 2017. № 2(23). С. 104-118. https://doi.org/10.23939/jgd2017.02.104
 14. Схема гравітаційного поля України. Т. С. Нечаєва, Л. М. Шимків, В. А. Єнтін і ін. К.: ПДРГП Північукргеологія. 2002.
 15. Страхов В. Н. Основные направления развития теории и методологии интерпретации геофизических данных на рубеже ХХI столетия. Геофизика. 1995. № 3. С. 9-18.
 16. Тектоническая карта Украинских Карпат. М 1:200000. Под ред. В. В. Глушка, С. С. Круглова. Киев: УкрНИГРИ. 1986.
 17. Тихонов А. Н., Буланже Ю. Д. Об осреднении гравитационных полей. Известия АН СССР. Серия по географии и геофизике. 1945, Т. 9, № 3, С. 240-260.
 18. Тяпкін К. Ф., Тяпкін О. К., Якимчук М. А. Основи геофізики. К.: Карбон Лтд, 2000, 248 с.
 19. Anikeyev S. G., Rozlovska S. E., Hablovskyi B. B., Shtogryn M. V., Karpenko M. O. Experiments with averaging transformation of gravity field (on the example of the southeast Ukrainian Carpathians). In Monitoring 2019 (Vol. 2019, No. 1, pp. 1-6). European Association of Geoscientists & Engineers. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903204.
 20. Anikeyev S. G., Rozlovska S. E., Hablovskyi B. B., Shtogryn M. V., Karpenko M. O. The experiences with anisotropic averaging transformation of gravity and magnetic fields (on the example of the southeast part of Ukrainian Carpathians). In Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020 (Vol. 2020, No. 1, pp. 1-5). European Association of Geoscientists & Engineers. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo032
 21. Anikeyev S. G., Rozlovska S. E. and Grechukh S. V. Experiments with anisotropies transformations of Andreyev and Klushin (on the example of the gravity and magnetic fields of the southeast Ukrainian Carpathians). In Geoinformatics (Vol. 2021, No. 1, pp. 1-6). European Association of Geoscientists & Engineers. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521159
 22. Saxov S., Nygaard K. Residual anomalies and depth estimation. Geophysics. 18. 4. 1953. 913-928. https://doi.org/10.1190/1.1437945