Геодинамічні процеси на території гірського масиву Свидовця Українських Карпат (в зоні планованого створення туристично-рекреаційного комплексу)

https://doi.org/10.23939/jgd2023.02.129
Надіслано: Жовтень 10, 2023
1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет
2
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
3
Львівський національний університет імені Івана Франка

Мета досліджень – комплексний  аналіз різних геодинамічних природних процесів на території гірського масиву Свидовця Українських Карпат - зоні планованого створення туристично-рекреаційного комплексу для розробки програми подальшого детального їх вивчення на ділянці планованої діяльності (ПД). Методика включає комплексний аналіз  прояву та перебігу небезпечних геодинамічних процесів  за джерельною інформацією та окремими дослідженнями авторів. Свидовецький масив розташований у межах Центральної синклінальної зони Карпат, складеної флішем крейди еоцену та олігоцену. До території ПД приурочена найвища частина хребта з південно-західними і південними схилами та вершинами Чорна Клева (1720 м), Руська (1678 м), Братківська (1788 м), Гропа (1759 м). Масив характеризується складним членуванням насувних структурних скиб Поркулецького, Дуклянського та Чорногірського покривів. Тут дуже круті північно-східні та пологі південно-західні схили. Головними формами рельєфу, які характеризують реліктовий льодовиковий рельєф є кари, льодовикові долини, скелясті карові гребні, круті скелясті стінки карів, моренні відклади та інше. На південних і північних макросхилах хребта Братківська з льодовикового періоду збереглися кам’яні розсипи. Схилові розсипи на південно-західних макросхилах (ділянки гір Гропа, Руська і Чорна Клева) є потенційно небезпечними для утворення обвалів і осипів. Особливої уваги потребує діяльність на середніх і нижніх схилах, де можливий негативний вплив при прокладанні доріг, вирубуванні і транспортуванні лісу. На території ПД до найбільш небезпечних процесів віднесено землетруси, селі, обвали, осипища, зсуви, лавини. Землетруси проявляються незначної сили. Обвали й осипища поширені на північних і східних схилах Свидовецького масиву, зокрема на вододілі і південно-західних схилах хребта Братківський. Вони приурочені до схилів значної крутості (більше 35°) і займають незначну площу. Переважають невеликі обвали об’ємом кількох десятків кубометрів гірської породи, а каменепади величиною уламків 1-1,5м. Зсувні процеси широко поширені в Українських Карпатах, зокрема в межах ПД у тектонічній підзоні Кросно, яка охоплює широтний відрізок верхнього басейну Чорної Тиси та Ясінську улоговину. Прояви лавинної активності на масиві Свидовця займають одне з перших місць в Українських Карпатах наряду з хребтами Чорногори та Боржави. Довжина пробігу лавин може становити понад 1,5 км, а об’єми лавин – понад 400000 м³. Братківський хребет є нелавиноактивною територією, тоді як лавинонебезпечними є північний схил масиву Свидовець і долина Чорної Тиси. Враховуючи, що територія ПД охоплює в основному південний схил Братківського хребта, то лавинна небезпека є незначною. Наукова новизна. Детально проаналізовано прояв та активність  різних небезпечних геодинамічних процесів в межах території масиву Свдовця – зони  можливого антропогенного впливу на довкілля внаслідок ПД щодо сторення гірськолижного курорту. Практична значущість. Результати досліджень сприятимуть майбутньому забудовнику гірськолижного туристично-рекреаційного комплексу розробці програми подальшого детального вивчення небезпечних природних явищ на ділянці планованого будівництва, а  частково можуть бути використані при виконанні Звіту з оцінки впливу ПД на довкілля.  Вони також інформують громадськість про можлиий вплив ПД на довкілля.

 1. Бортник, С. Ю., Кравчук І. В. , Ковтонюк О. В., Лаврук Т. М.  Організація природопізнавальних туристичних маршрутів на території центральної частини гірського масиву Свидовець (Українські Карпати). Фізична географія та геоморфологія,-2018, № 91(3). С.5 5-65.  https://phgg.knu.ua/index.php/PhGG/article/view/186
 2. ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України». Мінрегіон України. Київ: ДП «Укрархбудінформ». 2014. 110 с.
 3. Ігнатишин, В. В. Зв'язок параметрів магнітного поля Землі, гідрологічного стану регіону із сейсмотектонічними процесами в Закарпатському внутрішньому прогині за 2020-2021 рр. Колективна монографія Modern scientific strategies of ,development, GS publishing services Sherman Oaks 2022. C. 21-47 https://doi.org/10.51587/9781-7364-13395-2022-008-21-47
 4. Електронний атлас України. Інститут географії НАН України, 2014  (Електронна версія). Режим доступа: igu.org.ua
 5. Кагало О., Канарський Ю., Микітчак Т., Ковтонюк О., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., Башта А.-Т., Царик Й., Дикий І., Шидловський І., Решетило О. Природоохоронне значення території центрального Свидовця (Українські Карпати) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Географія. 1 (70), 2018. С. 35-46. https://visnyk-geo.knu.ua/?page_id=5753&lang=uk
 6. Кендзера, О. В., Пронишин Р. С. Сейсмічність Українських Карпат. В кн.: “Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат”. за ред. В. І. Старостенка. Київ: Наук. думка, 2005. С. 69-80. http://wdc. org.ua/uk/node/192.
 7. Ковтонюк, О. В., Цвелих Є. М Сніголавинні процеси території басейну верхньої течії р. Чорна Тиса. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. Львів: Вид-во ЛНУ, 2014.-С.98-104. http://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeomorpal_ 2014_2014_14.
 8. Кравчук, Я. Геоморфологія Полонинсько-Чор­ногірських Карпат. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. 1в. Франка, Серія «Рельєф України».-2008.-187с. https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga.
 9. Кравчук, Я. С. Рельефообразующие процессы и их динамика в Украинских Карпатах и приле­гающих территориях. Вестн. Львов. ун-та. Сер. геогр. 1984. Вип. 14. С. 20–25.
 10. Левкович, А. Курорту "Свидовець" бути, або Люди чи саламандри ? (Опубліковано: 05.04.2023). https://www.epravda.com.ua/columns/2023/04/5/698810/
 11. Максимчук, В. Ю., Пиріжок Н. Б., Пронишин Р. С., Тимощук В. Р. Деякі особливості сейсмічності Закарпаття. Геодинаміка, 2014. 2(17). С.139-149. https://doi.org/10.23939/jgd2014. 02.139
 12. Назаревич, Л. Є., Назаревич А. В. Cейсмічність і деякі особливості сейсмотектоніки Українських Карпат. Геодинаміка. 2012. № 1(12). С. 145-151. https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.145.
 13. Назаревич, А. В., Назаревич Л. Є., Шлапінський В. Є. Сейсмічність, геологія, сейсмотектоніка і геодинаміка району Теребле-Ріцької ГЕС (Українське Закарпаття). Геодинаміка. 2016. № 1(20). С. 170-192. https://doi.org/10.23939/jgd2016. 01.170.
 14. Назаревич, А., Назаревич Л. Геодинаміка Карпат­ського регіону України і її відображення у сейсмічності та структурі рельєфу. Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища. Під заг. ред. В.Ю. Максимчука. Львів: Растр-7, 2023 (а). С. 144-147.
 15. Назаревич, А., Назаревич Л. До питання уточнення сейсмічної небезпеки для заходу України. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2023». 19-21 квітня 2023 р., Львів – Брюховичі. Львів. 2023 (б). С. 98-101.
 16. Носалюк, С. «Свидовець» – економічна опора Карпат і серйозний конкурент іноземним курортам! (Опубліковано:12.05.2023). https:// topnews.uz.ua/svydovets-ekonomichna-opora-karpat-i-serjoznyj-konkurent-inozemnym-kurortam/
 17. Озимко, А. Р. «Аналіз моніторингових спосте­режень сніголавинних процесів на території Закарпаття». Магістерська робота. Наук. кер Поп С.С. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, 2020. 111с https:// www.bing.com/search?q=
 18. Озимко, Р. Р., Поп С. С., Шароді І. С.  Сніголавинні процеси на території масиву Полонина Боржава. Фізична географія та геоморфологія. 2022, № 45(1). С. 16-22. https://doi.org/10.17721/phgg. 2022.1-6.02.
 19. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (14.03. 2018p.). http://eia.menr.gov.ua/ uploads/documents/288/reports/3dbe4505ee9b68901 3734f8b54ee9d1b.pdf).
 20. Олійник Я. Б., Запотоцький С. П., Брайчевський Ю. С., Галаган О. О., Діброва І. О., Комлєв О. О., Ковтонюк О. В. Корогода, Н. П. Матвієнко В. М., Паськота В. Ф. Рахівський район: природа, населення, господарство: навчально-методичний посібник із професійно-орієнтованої практики. К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. 254 с..https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ rahivskie.pdf
 21. Рудницький, С. Знадоби до морфології Карпат­ського сточища Дністра. Зб. матем.-природоп.-лікарськ. секції НТШ. Львів: 1905. 83с.
 22. Рудько, Г., Кравчук Я. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону України. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. 171 с. .https://www.bing. com/search?q=%D0%
 23. Тектоническая карта Украинских Карпат. Под ред. В. В. Глушко и С. С. Круглова. Киев: 1986.
 24. Хмельницька Віра «Голови двох закарпатських громад хочуть виступити замовниками курорту«Свидовець», 21.04.2023 https://tsn.ua/ukrayina/golovi-dvoh-zakarpat­skih-gromad-hochut-vi.
 25. Цись П. Про давнє зледеніння Карпат. Допов. і повідом. Львів. ун-ту. 1955. Вип. 6. (Ч. 2).
 26. Шехунова, С. Б., Сюмар Н. П., Лобасов О. П., Стадніченко С. М. Аналіз просторових закономір­ностей поширення зсувів у межах Закарпатської області. Укр. геогр. журнал. 2022. № 3. С. 11-20. https://doi.org/ 10.15407/ ugz2022.03.011.
 27. Шушняк, В., Іваник М. Роль процесів гравіта­ційної тектоніки у сучасному рельєфотворенні Карпат. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. С. 182-186.
 28. Вilanyuk, Volodymyr, Tikhanovich Ievhen (2015). Avalanche process. Journal of Education Health and Sport in July. 5(7), 96-104. https://doi.org/10.5281/zenodo.19307
 29. Kalynych Ivan, Nychvyd Mariya, Prodanets Ivan, Kablak Natalia, Vash Yaroslav. Monitoring of geodynamic processes in the Tysa river basin using AUTEL EVO II PRO RTK UAV. Geodesy, cartography and aerial photography. 2022. 95, 77-93 https:/ /doi.org/10.23939/istcgcap2022.95.077
 30. Nazarevych, A. V., Nazarevych L. Ye., Bayrak G. R., Pyrizhok N. B. (2022). Seismotectonics of the Oash and Transcarpathian deep faults junction zone (Ukrainian Transcarpathians). Geodynamics. 2(33), 99-114. https://doi.org/10.23939/jgd2022. 02.100.
 31. Romer, E. Epoka Lodowa na Swidowcu. AUm. Krakow, 1906. 7 p.
 32. Swiderski, E. (1932). O molodych ruchach tektonicznych, erosji i denudacji Karpat, Roczn, PIG. Kraków, t. 8., Z. 2.
 33. Teisseyre, H. (1932-1933) Problemy morfologiczne wschodniego Podkarpacia. Spraw. PIG. Warszawa, , t. VII, Z. 3.