Scientific Journal "Theory and Building Practice"

Видання "Theory and Building Practice" (далі Журнал) засновано у 2019 р. за рішенням вченої ради Інституту будівництва та інженерних мереж від 23 березня 2019 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. Усі випуски можна побачити тут http://science.lpnu.ua/sctp

Науковий журнал видається 2 рази на рік

Мови видання – українська та англійська (змішаними мовами)

Головний редактор – д.т.н., проф. Бліхарський З.Я.

Тематика Журналу:

 • Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
 • Будівельні матеріали та дорожнє будівництво;
 • Технологія будівельного виробництва;
 • Будівельна механіка;
 • Інженерія довкілля;
 • Теплогазопостачання та вентиляція;
 • Водопостачання та водовідведення.

Видання "Theory and Building Practice" публікує статті українською та англійською мовами вітчизняних і зарубіжних вчених, тематика яких стосується зазначених наукових напрямів, а також інших проблем будівництва та інженерії. Журнал є безгонорарним виданням.

Науковий журнал є включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") відповідно до наказу МОН України № 1188 від 24.09.2020 зі спеціальностей (галузь знань - технічні науки):

192 Будівництво та цивільна інженерія

144 Теплоенергетика

Журнал регулярно публікує результати досліджень вчених Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та зарубіжних науковців. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, дослідницькими методологіями, практичними досягненнями і формує інформаційне поле для наукових дискусій. 

Мета видання – висвітлення актуальних проблем досліджень у різних галузях будівництва та інженерії та шляхів їх вирішення, а також залучення до цього процесу найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової та професійної спільноти.

Завдання:

 • забезпечення розширення наукового кругозору дослідників із профільних та суміжних галузей знань;
 • інформування широких кіл науковців та практиків про проблематику та передовий досвід різномасштабних досліджень в галузі;
 • сприяння в налагодженні творчих зв’язків між різними науковими і виробничими колективами; 
 • залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем досліджень у будівництві.

Також у Журналі можна друкувати статті, підготовлені за матеріалами доповідей на щорічних Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24134-13974Р
Періодичність видання – 2 номери на рік. Терміни прийому статей – до кінця лютого та до кінця серпня місяця кожного року.
Вільний доступ до макету статей.
Журнал на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка».

 

Indexed in the Index Copernicus International Journals Master List
ICV 2020: 79.84
ICV 2019: 80.47

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47878