Інструкція для авторів

Стаття повинна відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор статті.

До друку приймаються статті написані українською та англійською мовами. До статей додаються анотації англійською та українською мовами. Обсяг статті разом із двома анотаціями – 10-15 тисяч знаків (включаючи таблиці, графіки, рисунки).

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України і складатися з таких частин:

1. Вступ (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень, мета...)
2. Матеріали та методи
3. Результати і обговорення

4. Висновки
5. Перспективи подальших досліджень.
6. Список використаних літературних джерел

 

Вимоги до оформлення статті:

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word XP, Word 2003, відповідно до таких вимог:

1. Формат видання А4 (210x297 мм).

• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 2 см, до нижнього – 1,25 см.

• колонцифра нижня, по центру сторінки.

2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру.  Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).

4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) - 11 кеглем, по правому краю таблиці, курсивом. Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, п/ж, пряме.

5. Вимоги до списку посилань:

  • обсяг –  15-30 джерел з визначеним індексом цитування або посиланням на джерело в інтернеті;
  • більша частина посилань (включаючи іноземні джерела) повинна бути після 2000 року;
  • допускається не більше 30% самопосилань на кожного зі співавторів (не більше 50% на всіх).

 

Порядок оформлення

З кожного нового рядка вказуються:

1. Ініціали, прізвище автора (авторів) праворуч, над назвою статті (українською мовою, шрифт жирний).

2. Електронна адреса автора/авторів (усіх, після кожного прізвища).

3. Назва статті українською мовою (літери великі, шрифт жирний, посередині).

4. Анотація українською мовою (не менше 1800 знаків; курсив). Саме слово анотація вказувати не потрібно. Ключові слова (8-10 слів; шрифт жирний)

5. Ініціали, прізвище автора (авторів), назва статті англійською мовою (шрифт жирний).

6. Анотація англійською мовою (900 знаків; курсив). Ключові слова (мінімум 6 слів англійською мовою; шрифт жирний).

7. Текст статті українською або англійською мовами з дотриманням структури (жирним виділити кожен пункт у структурі статті).

8. Список використаних літературних джерел (оформлений відповідно до останніх вимог). У випадку використання україномовних та російськомовних джерел слід подати їх транслітераційний переклад.

 

До редколегії журналу потрібно подати:

  1. Текст статті з дотриманням зазначених вимог.
  2. Відомості про автора українською та англійською мовою: прізвище, ім’я по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна, ORCID. Номер телефону та адреса для отримання збірника.
  3. Автори без наукового ступеня подають рецензію свого наукового керівника (доктора/кандидата наук) на подану статтю.

 

Після того, як члени редколегії розглянули подану статтю і надали схвальний відгук, авторові повідомляється про дозвіл на її публікацію. Стаття може бути повернена для доопрацювання.

Приклади оформлення Списку літератури

( згідно з описаним вище стандартом « «ДСТУ 8302:2015)

Список літератури оформляється мовою першоджерел.

СТАТТЯ в журналі, газетіодин автор

Шинкаренко Д. А. Особливості транспортного комплексу великого міста. Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. 2013. № 1084. Вип.39. С.196–200.

Два автори

Загірняк М., Костенко А. Про користування можливостями міжнародної бази даних Scopus. Вища школа. 2017. № 5–6. С.48–55.

Три і більше авторів

Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218.

КНИГИ:

Один автор

Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с.

Два автори

Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.

Три автори

Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с.

Чотири і більше авторів

Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с.

Законодавчі та нормативні документи

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017).

Монографія

Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с.

Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України. Київ, 2008. С. 302—310.

Матеріали конференції

Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136.

Дисертація

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Київ, 2005. 276 с

Патент:

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна.  № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл.  № 8 (кн.1). 120 с.

Електронні ресурси:

Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. URL: https://textbook.com.ua/dokumentoznavstvo/1473445811

Приклади оформлення REFERENCES

Оформити References в стилі APA можна на сайті http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book/manual

а також у Google академії  за посиланням http://scholar.google.com.ua - (через "послатися" - внизу), заодно і провірити їх.

Бібліографічні посилання Академії Google дозволяють авторам стежити за цитуванням своїх статей. Ви можете дізнатися, хто посилається на ваші публікації, створити діаграму цитування та обчислити показники цього процесу.

У кириличних першоджерелах бажано вказувати (in Ukrainian), (in Russian) etc.

Якщо кириличні першоджерела у References (перекладені автором чи взятий переклад в Інтернеті)  при пошуку в Google академії не знаходяться, тоді доцільно вказувати їх URL адресу чи DOI.

 

 

СТАТТЯ в журналі, газетіодин автор

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes105(2), 221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002

 Два автори

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research59(4), 286-295. doi:10.1037/1065- 9293.59.4.286

 Більше ніж два автори

Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182

КНИГА

Без автора

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.

Один автор

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

 Два автори

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin

Група авторів

Australian Bureau of Statistics. (2000). Tasmanian year book 2000 (No. 1301.6). Canberra, Australian Capital Territory: Author. Retrieved fromhttp://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA2568710006989... $File/13016_2000.pdf

1-7 авторів

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audendrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, NY: Columbia University Press.

8 і більше авторів

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., Mills, S., Mullins, J. W. ... Komisar, R. (2008). A people`s history of American empire: A graphic adaptation. New York, NY: Metropolitan Books.

Організація як автор

Реасе Согрs. (2006). А life inspired. Washington,   DС: Аuthог.

Частина книги:

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. Іп Т. Моггіsоп (Еd.), Виrп this Ьоок (рр. 22-32). New York, NY: НагрегСоІІіns РиЬІіshers.

Багатотомні видання:

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton (Vol. 1-2). Philadelphia, PA: John W. Moore.

Багатотомні видання (окремий том):

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of love (Vol. 6, pp. 57-­60). Westport, CT: Greenwood.

 Книга під редакцією

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological interventions with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 

Дисертація

Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 327681)

Матеріали конференцій:

Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

 Доповіді, звіти:

U.S. Department of Health and Human Services. (2005). Medicaid drug price comparisons: Average manufacturer price to published prices (OIG publication No. OEI-05-05- 00240). Washington, DC: Author. Retrieved fromhttp://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-05-05-00240.pdf

Закони, статути, накази:

Law of Ukraine. On Land Protection. 962-IV  § section II article 6 (2003).

Патент:

Le Van Meautte, V. (2003). U.S. Patent No. 6,601,955. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Matіko, H. (1999). Patent of Ukraine 26933. Kyiv: State Patent Office of Ukraine

Електронні ресурси:

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. Retrieved from http://www.db.dk/pi/iri

Muses, C. A. (Ed.). (1961). Esoteric teachings of the Tibetan Tantra. Retrieved from http://www.sacred-texts.com

 

5. Цитування в тексті (укр. і англ.)

Внутрішньотекстове посилання без цитати

один автор:(Павлюк, 2016)

(Beckman, 2011) 

два автори:

(Федоришин, Витвицька, 2010)

(Alekhin & Shagrova, 2009) або (Alekhin and Shagrova, 2009)

3-5 авторів:    (Максимчук та ін.,2016)

перший раз цитується: (Dobrynyn, Vendelshteyn & Kozhevnykov, 2004) або (Dobrynyn, Vendelshteyn and Kozhevnykov, 2004), при повторному цитуванні: (Dobrynyn et al., 2004)  або   Dobrynyn et al. (2004)

6 авторів і більше: (Максимчук та ін.,2019)

(Rusov et al.,2014)

на кілька робіт різних авторів одночасно: (Alekhin, 2004; Beckman, 2011)

Внутрішньотекстове посилання з цитатою всередині рядка

Wordsworth (2006) stated that romantic poetry was marked as a "spontaneous overflow of strong feelings" (p. 263).

Romantic poetry characterized by "spontaneous overflow of powerful feelings" (Wordsworth, 2006, p. 263).

 

Редколегія просить авторів у оформленні статей дотримуватись наведених вище рекомендацій.

АНКЕТНІ ДАНІ автора статей до журналу “Theory and Building Practice”

П.І.Б.:

Науковий ступінь

Вчені звання

Посада

Місце праці

Алреса, пошт.індекс

Телефон (моб.)

Ел. пошта

ORCID

AttachmentSize
sample.doc870 KB
anketnidaniavtorastatey.docx12.66 KB
personaldetails.docx12.27 KB