акселерометр

A Software Service for the Garbage Type Recognition Based on the Mobile Computing Devices With Graphical Data Input

The article describes problems of determining the type and automatic sorting of household waste using mobile computing devices. All of the required hardware and partially software, required for implementation of this service, are already present in modern smartphones.

Розробка цифрового компасу на AVR мікроконтролері та MEMS – модулі акселерометра – магнітометра LSM303DLHC

У роботі розроблено цифровий компас на МК AVR з використанням МЕМС – модуля акселерометра – магнітометра LSM303DLHC. Розроблено структуру та спроектовано апаратне забезпечення цифрового компасу. Описано алгоритми калібрування акселерометра та магнітометра LSM303DLHC. Описано алгоритм обчислення кутів нахилу (кутів тангажу і крену) цифрового компасу. Описано алгоритм визначення курсу (напрямку) компаса без компенсації і з компенсацією нахилу. Розроблено алгоритм роботи та програмне забезпечення цифрового компасу. Створено модель та макет цифрового компасу.

Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation

Запропоновано нову узагальнену модель акселерометра та графа ідентифікації вихідних параметрів для виконання завдання з автоматизації проектування технологічних процесів.

Чутливий елемент акселерометра на основі наноструктур кремнію

У роботі розглянуто чутливий елемент акселе­рометра, виконаний з використанням суміщеної тех.­нології створення структур кремній-на-ізоляторі та ниткоподібних нанокристалів кремнію. На його основі розроблено малоінерційний, швидко­діючий, високочутливий до прискорення  і пере­міщень пристрій із субмікрометровими  та нанометр­ровими топологічними розмірами.

Проведення сейсмічних спостережень на тимчасово організованих пунктах у районі розташування Запорізької АЕС

Показано актуальність проведення тимчасових інструментальних сейсмологічних спостережень в районі розташування Запорізької АЕС. Наведено терміни та етапи виконання спостережень, типи реєструючої апаратури - широкосмуговий сейсмометр GURALP CMG-40TD та акселерометри GURALP CMG-5TDE, топологію тимчасових пунктів сейсмічних спостережень та конструктивні особливості їх облаштування. Приведено основні результати обробки цифрових записів сейсмічних подій, складено каталоги основних типів подій - телесейсмічних, регіональних, вибухів.