аналіз

Проектування системи визначення оптимального тарифу стільникового зв’язку

Проаналізовано передумови виникнення стільникового зв’язку, описано основні види послуг, які надаються національними операторами та проаналізовано відомі системи самообслуговування абонентів. Обґрунтовано методологічні засади побудови модуля вибору тарифного плану та сформульовано висновки щодо можливості його проектування із використанням сучасних технологій програмування.

Принципи побудови системи аналізу та просування інтернет-ресурсів

Проаналізовано основні принципи побудови системи аналізу та просування інтернет- ресурсів, наведено дерево цілей, контекстну діаграму та сформульовано висновки щодо можливості її проектування із використанням сучасних технологій програмування.

The article analyzes the basic principles of system analysis and promotion of online resources are tree purposes konteksnu chart and formulate conclusions on the possibility of designing using modern programming technologies.

Система автоматизації медичних експериментів

Проаналізовано і запропоновано нову структуру системи автоматизації медичних експериментів, розроблено алгоритми пошуку зображень за взірцем, наведено результати експериментальних досліджень цитологічних зображень пухлинних клітин людини.

The newstructure of the medical experiments automation system is offered and analyzed in this article. The algorithms of pattern-matching image search are developed. The results of experimentalresearches cytological images of tumour human cells are represented.

Дослідження невизначеностей у задачах сценарного планування

Проаналізовано головні типи невизначеностей, які з’являються під час розв’язання задач сценарного планування. Запропоновано для подолання невизначе- ностей в задачах сценарного планування визначати інформаційні ситуації та відповідно до інформаційних ситуацій та типів невизначеності системно використовувати методи аналізу та прийняття рішень.

Метод і алгоритми аналізу плоских симетричних зображень у растровій формі

Запропоновано метод і алгоритми аналізу симетричних зображень у растровій формі. Наведено результати аналізу симетричних зображень-орнаментів.

The method and algorithms analysis of symmetric images in a raster form are suggested in the article. The results of analysis of symmetric image-ornaments are described.

Конкурентні переваги проекту системи підтримки прийняття рішень та фактори ризику

Описано конкурентні переваги розроблення та впровадження системи підтримки прийняття рішень. Наведено критерії оцінювання і можливі фактори ризику проекту СППР.

Description of competitive edges of development and introduction of the decision- making support system is offered in the article. Evaluation criteria and the risk factors of DSS project are resulted.

Застосування методів рекомендацій в процесах аналізу комп’ютерних комплектуючих

Досліджено проблеми аналізу комп’ютерних комплектуючих, щоб полегшити конструювання комп’ютерів, виконати повний аналіз та покращити  інформаційно-технічну допомогу користувачам із використанням засобів інформаційних технологій.

Економіко-статистичний аналіз конкурентоспроможності малого підприємництва

Висвітлено роль малого підприємництва у ринковій економіці на сучасному етапі її розвитку, охарактеризовано його переваги та недоліки. Визначено суть поняття «конкурентоспроможність». Встановлено значення економіко-статистичного аналізу для дослідження конкурентоспроможності малого підприємництва та формування на основі цього ефективної стратегії її підвищення.

Передмова до українського перекладу статті "Спростування ідеалізму" Джорджа Едварда Мура

 

У передмові до першого українського перекладу статті Джорджа Едварда Мура “Спростування ідеалізму” йдеться про його життя та академічну кар'єру, вплив даної статті на виникнення аналітичного стилю філософування та особливості перекладу.

ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ БУДИНКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

Стаття присвячена аналізу явища постмодерної архітектури, зокрема, одному із ключових питань дискусії із модернізмом – можливості та характеру декорування фасадів будівель. В межах даного дослідження розглянуто зразки постмодернізму, які виникли в рамках архітектури львівської школи в період 1990-2010-х років, для якої характерний значний вплив так званого «карпатського стилю» та антимоденрістичного дискурсу.