бактерії

СПЕЛЬТА ЯК СИРОВИНА У БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Здійснено  аналіз  літературних  джерел  щодо  перспектив  вирощування  та  вико- ристання  у  біотехнологічних  процесах  спельти  Triticum spelta L.,  до  якої  сьогодні спостерігається  значний  інтерес.  Визначено  мікрофлору  спельти  як  можливої  альтер- нативної  сировини  у  спиртовому  виробництві,  а  також  мікрофлору  спельтового  сусла, одержаного  термоферментативним  обробленням  зернової  сировини.  Показано  переваги спельти  у  порівнянні  з  пшеницею  звичайною  щодо  зменшення  контамінатної  мікрофлори на зерні і в суслі.  

Віброкавітаційне знезараження дріжджових стоків пивоваріння

Показано, що одним із перспективних напрямів вирішення проблем екологічної безпеки довкілля є створення високоефективних методів знезараження стічних вод та руйнування наявних в них органічних сполук. Запропоновано конструкцію та описано принцип роботи створеного для очищення стічних вод пивоваріння електромагнітного вібраційного кавітатора, досліджено ефективну технологію віброкавітаційного очищення стоків харчових виробництв.

Вплив нітрогенвмісних інгібіторів корозії на ріст та ферментну активність бактерій циклу сірки

Досліджено вплив інгібіторів корозії промислового виробництва (інгібітори: «Г», «К», «Л», «М» і «Н») на біологічну активність тіонових (ТБ), сульфатвідновлювальних (СВБ) бактерій та корозійноактивних мікробних асоціацій. Встановлено чутливість СВБ до всіх досліджених інгібіторів. Визначено механізм блокування гідрогеназної реакції під дією досліджуваних інгібіторів, визначено константи інгібування. Нітрогеновмісні інгібітори корозії рекомендовано до використання для захисту від мікробної корозії підземних металевих конструкцій.