СПЕЛЬТА ЯК СИРОВИНА У БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University

Здійснено  аналіз  літературних  джерел  щодо  перспектив  вирощування  та  вико- ристання  у  біотехнологічних  процесах  спельти  Triticum spelta L.,  до  якої  сьогодні спостерігається  значний  інтерес.  Визначено  мікрофлору  спельти  як  можливої  альтер- нативної  сировини  у  спиртовому  виробництві,  а  також  мікрофлору  спельтового  сусла, одержаного  термоферментативним  обробленням  зернової  сировини.  Показано  переваги спельти  у  порівнянні  з  пшеницею  звичайною  щодо  зменшення  контамінатної  мікрофлори на зерні і в суслі.  

1. Avramchuk, А. (2019). Tini zabutykh.. zlakiv: khto v Ukraini vyroshchuie speltu. SuperAgronom.com, 259. Retrieved from https://superagronom.com/articles/259-tini-zabutih--zlakiv-hto-v-ukrayin.... [in Ukrainian]

2. Vasylchenko, A. (2018). Spelta (Triticum spelta L.) – novyi trend pshenyts. Ukrainian Scientific Institute of Plant Breeding. Retrieved from http://vnis.com.ua/useful-information/publications/Spelta-Triticum-spelt.... [in Ukrainian]

3. Zhukovskyi, P. M. (1971). Kulturni roslyny ta yikh sorodychi. Kyiv: Kolos. [in Ukrainian]

4. Temirbekova, S. K., Ionov, E. F., Ionova, N. E. (2014). Ispolzovanie drevnih vidov pshenitsyi dlya ukrepleniya immunnoy sistemyi detskogo organizma. Agrarnoe obozrenie, 6, 40–42. [in Ukrainian]

5. Alaverdian, L.N., Yudychneva, O.P., Romanenko, O.V. (2019). Boroshno zi spelty: shcho stosuietsia ta obhruntuvannia tendentsii rozvytku rynku, vartosti. Commercial Bulleten Lutsk National Technical University, 12,6-17. [in Ukrainian]

6. Podpriatov, H. I., Yashchuk, N. O. (2013). Prydatnist zerna pshenytsi spelty ozymoi dlia khlibopekarskykh ta kormovykh tsilei. Advanced agritechnologies, 1 (1), 71– 79. [in Ukrainian]

7. Tverdokhlib, O.V., Boguslavskyi, R.L. (2012). Species diversity of wheat, trends and prospects of its use. Scientific Papers of Uman National University of Horticulture, 80 (1), 37-47.

8. Holik, O.V., Didenko, S.Iu., Leonov, O.Iu., Tverdokhlib, O.V., Bohuslavskyi R.L. (2016). Spelta v Ukraini. AhroElita. Retrieved from https://agroprod.biz/2016/08/30/spelta-v-ukrajini/. [in Ukrainian]

9. Korkhova, M. M. (2019). Produktyvnist sortiv pshenytsi spelty ozymoi v Pivdennomu stepu Ukrainy. Ukrainian Black Sea region agrarian science, 4, 30-37. doi: 10.31521/2313-092X/2019-4(104). [in Ukrainian]

10. Stankevych, G., Kats, G., Vasyliev, S. (2018). Investigation of Hygroscopic Properties of the Spelt Grain. Technology Audit and Production Reserves, 5/3, 43. doi: 10.15587/2312-8372.2018.146600.

11. Vasylchenko, A (2016). Spelta: novyi napriamok u vyrobnytstvi pshenyts. Institute of horticulture of NAAS: Agronom. Retrieved from https://www.agronom.com.ua/spelta-novyj-napryamok-u-vyrobnytstvi-pshenyts/. [in Ukrainian]

12. Semenova, A. B. (2014). Udoskonalennia tekhnolohii khlibobulochnykh vyrobiv iz predstavlenymy perekryttiamy krupnykh kultur: (Avtoreferat dysertatsii kandydata tekhnnichnykh nauk). National University of Food Technologies, Kyiv. [in Ukrainian]

13. Liubych, V. V. 2016. Kulinarni vlastyvosti krupy sortiv i linii peshnytsi spelty. Myronivka Bulletin, 3, 42-57. [in Ukrainian]

14. Munoz-Insa, A., Selciano, H., Zarnkow, M., Becker, Th., Gastl, M. (2013). Malting process optimization of spelt (Triticum spelta L.) for the brewing process. Food Science and Technology, 50, 99-109.

15. Shvabiuk, O. V., Palianytsia, L. Ya., Berezovska, N.I. … Pikh Z.H. (2011). Spelta yak alternatyvna syrovyna. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Khimiia, tekhno-lohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 700, 94-97. [in Ukrainian]

16. Palianytsia, L. Ya., Berezovska, N. I. (eds.). (2013). Biokonversiia alternatyvnoi syrovyny do etylovoho spyrtu: Sbornik materialov I-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Himiya, bio- i nanotehnologii, ekologiya i ekonomika v pischevoy i kosmeticheskoy promyishlennosti» 10-13 iyunya.Schyolkino. [in Ukrainian]

17. Palianytsia, L., Berezovska, N. (eds.). (2018). Yeast growth in spelta wheat Worts: Materials of International Joint Forum LEA'2018 & YSTCMT'2018, november 22-24 th , 2018. Lviv: Lviv Polytechnic National University. [in Ukrainian]

18. Polianetska, I. O. (2012). Selektsiino-henetychne pokrashchennia Triticum spelta L. ta vykorystannia yii v selektsii Triticum aestivum L. (Avtoreferat dysertatsii kandydata silsko-hospodarskykh nauk). Uman National University of Horticulture, Uman. [in Ukrainian]

19. Kliuchevych, M. M. (2017). Mikoflora zerna trytykale ta spelty v Polissi ta Lisostepu Ukrainy: Tezy dopovidi XV zizdu Tovarystva mikrobiolohiv Ukrainy im. S. M. Vynohradskoho, 11–15 veresnia 2017. Lviv: SPOLOM. [in Ukrainian]

20. Produkty kharchovi. Metody vyznachennia kilkosti mezofilnykh aerobnykh ta fakultatyvno-anaerobnykh mikroorhanizmiv, 16 DSTU 8446:2015 (2015). [in Ukrainian]

21. Produkty kharchovi. Metod vyznachennia drizhdzhiv i plisenevykh hrybiv, 15 DSTU 8447:2015 (2015). [in Ukrainian]

22. Shyian, P. L., Sosnytskyi, V. V. & Oliinichuk, S. T. (2009). Innovatsiini tekhnolohii spyrtovoi promyslovosti. Teoriia i praktyka: Monografiya. Kyiv: Vydavnychyi dim «Askaniia». [in Ukrainian]

23. Drobot, V. I., Mykhonik, L. A., Semenova, A. B. (2014). Porivnialna kharakterystyka khimichnoho skladu ta tekhnolohichnykh vlastyvostei sutsilnozmelenoho pshenychnoho boroshna ta boroshna spelty. Hranenie i pererabotka zerna, 4, 37-39. [in Ukrainian]

24. Palianytsia, L. Y., Berezovska, N. I., Kosiv, R. B. (2019). Spelta wheat as a component of the medium for yeast growing. Chemistry, technology and application of substances, 2 (1), 64–68.