державне сприяння

Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах пандемії Covid-19: європейський вимір

Важливу роль у розвитку економічних систем провідних країн світу відіграє ма- лий та середній бізнес, який забезпечує близько половини надходжень валового внутрі- шнього продукту, що свідчить про глобальне значення малого та середнього бізнесу для суспільства загалом. Стаття присвячена комплексному дослідженню малого та серед- нього бізнесу в Україні. Проведено статистичну оцінку загальних показників діяльності суб’єктів середнього та малого підприємництва у розрізі окремих країн, виділено основ- ні перешкоди для ведення бізнесу в Україні.

Методи державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні

Розглянуто теоретичні аспекти державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні через методи державного регулювання. Досліджено вплив держави на підприємства холдингового типу в аграрній галузі України як на об’єкт регулювання. Науково обґрунтовано потребу державної підтримки підприємств холдингового типу.

Моделювання професійної підготовки фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»: шляхи та способи урахування регіональних особливостей і потреб в умовах ступеневої освіти

Обґрунтовано необхідність удосконалення процесів моделювання професійної підготовки в умовах ступеневої освіти фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» шляхом урахування регіональних особливостей і потреб для забезпечення реалізації суспільної ролі фізичної культури і спорту. Проаналізовано теоретико-методологічні, нормативно-правові, інституційно-організаційні, технолого-методичні складові та розроблено модель урахування регіональних особливостей і потреб у системі професійної підготовки фахівців із фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти.

Реалізація права на освіту внутрішньо переміщеними особами

У статті досліджено проблеми здійснення права на освіту дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Здійснено аналіз законодавчих актів України в частині реалізації права на освіту внутрішньо переміщених осіб. Окреслено коло проблем, з якими стикаються ВПО та територіальні громади при реалізації права на освіту.