Моделювання професійної підготовки фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»: шляхи та способи урахування регіональних особливостей і потреб в умовах ступеневої освіти

1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Обґрунтовано необхідність удосконалення процесів моделювання професійної підготовки в умовах ступеневої освіти фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» шляхом урахування регіональних особливостей і потреб для забезпечення реалізації суспільної ролі фізичної культури і спорту. Проаналізовано теоретико-методологічні, нормативно-правові, інституційно-організаційні, технолого-методичні складові та розроблено модель урахування регіональних особливостей і потреб у системі професійної підготовки фахівців із фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти. Запропоновано професіограму бакалавра з фізичної культури і спорту.

 1. Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2020 roku. (2017). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF#n10 [in Ukrainian].
 2. Ibid.
 3. Prots, T. A. (2019). Derzhavne spryiannia rozvytku osvity u sferi fizychnoi kultury na rehionalnomu rivni: problema uzghodzhenosti derzhavnykh polityk. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, Issue 1 (58), pp. 143-160 [in Ukrainian].
 4. Pro osvitu. № 2145-VIII. (2017) [in Ukrainian].
 5. Pro vyshchu osvitu. № 1556-VII. (2014) [in Ukrainian].
 6. Pro doshkilnu osvitu. № 2628-III. (2001) [in Ukrainian].
 7. Pro zahalnu seredniu osvitu. № 651-XIV. (1999) [in Ukrainian].
 8. Pro osvitu...
 9. Pro pozashkilnu osvitu. № 1841-III. (2000) [in Ukrainian].
 10. Pro profesiino-tekhnichnu osvitu. № 103/98-VR. (1998) [in Ukrainian].
 11. Pro fizychnu kulturu i sport. № 3808-XII. (1993) [in Ukrainian].
 12. Derzhavna natsionalna prohrama “Osvita” (“Ukraina XXI stolittia”). № 896. (1993). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF [in Ukrainian].
 13. Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku...
 14. Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. (2014). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/stru [in Ukrainian].
 15. Natsionalna doktryna rozvytku osvity. (2002). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 [in Ukrainian].
 16. Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2016 – 2020 roky. (2016). URL : http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805. [in Ukrainian].
 17. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. (2013). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].
 18. Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na 2016 – 2020 roky. (2016). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 [in Ukrainian].
 19. Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. (2015). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].
 20. Natsionalna ramka kvalifikatsii. (2011). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF [in Ukrainian].
 21. Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy: Klasyfikator profesii DK 003:2010. (2010). Kyiv: Sotsinform. pp. 22 [in Ukrainian].
 22. Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity. № 266. (2015) [in Ukrainian].
 23. Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity. (2017). URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf [in Ukrainian].
 24. Standarty vyshchoi osvity. (2019). URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti [in Ukrainian].
 25. Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven vyshchoi osvity, haluz znan 01 Osvita/Pedahohika, spetsialnist 017 Fizychna kultura i sport. (2019). URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni % 20standarty/2019/04/25/017-fizichna-kultura-i-sport-bakalavr.pdf [in Ukrainian].
 26. Stepanchenko, N. I., Briskin, Yu. A., Matviichuk, T. F. (2018). Model systemy profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv fizychnoi kultury i sportu v zakladakh vyshchoi osvity. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, Issue 154(2), pp. 74-79 [in Ukrainian].
 27. Ibid. pp. 75.
 28. Ibid. pp. 76.
 29. Ibid. pp. 76.
 30. Standart vyshchoi osvity Ukrainy...
 31. Zvit (vidomosti) pro samootsiniuvannia osvitnoi prohramy. (2019). URL : https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Forma-vidomostey-pro-samootsiniuvannia.pdf [in Ukrainian].
 32. Makhnovska, I. R. (2015). Profesiina pidhotovka mahistriv sestrynskoi spravy v umovakh stupenevoi osvity. (Extended abstract of candidate’s thesis). Zhytomyr [in Ukrainian].
 33. Polozhennia pro akredytatsiiu osvitnikh prohram, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity. (2019). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19 [in Ukrainian].