державне управління

Взаємодія політичної та адміністративної складових в державному управлінні

Досліджено політичну та адміністративну складові системи державного управління. Визначено сфери їх діяльності та функції, які вони виконують у процесі державного управління. Виявлено суперечності, що виникають у процесі взаємодії цих складових державного управління.

Актуальні питання прогностично-аналітичного забезпечення системи державного управління в Україні

Проаналізовано прогностично-аналітичне забезпечення органів державної влади. Визначено основні проблеми прогностично-аналітичного забезпечення органів державної влади. Наведено можливі шляхи вирішення зазначених проблем.

Конструкція побудови ефективної держави у сучасному світі: аналіз концепцій та підходів

Проведено теоретико-методологічний аналіз сутності та основних концепцій побудови ефективної держави. Охарактеризовано її як нову якість державної організації суспільства. Здійснено теоретичну ідентифікацію ефективної держави, представлену різними національними школами. Розкрито концептуальні й методологічні суперечності щодо її розуміння. Охарактеризовано основні проблеми, які характерні для побудови ефективної держави в межах національних дослідницьких шкіл. Розкрито методологічні аспекти щодо конкретизації її структурних елементів.

Правові засади трансформації управління людськими ресурсами в системі державної служби України

Розглянуто актуальні питання з трансформації правового забезпечення управління людськими ресурсами державної служби. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини в сфері державного управління людськими ресурсами. Виявлено недоліки й запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення управління людськими ресурсами в системі державної служби України.

Інформаційна система державного управління та актуальність її впровадження в Україні

Доведено важливість використання сучасних програмно-технічних засобів у
житті громадянина і держави. Розглянуто питання інтеграції інформаційних
технологій і досягнень комп’ютерної техніки у процеси діяльності державних
органів у різних сферах, наведено приклади доступних громадянам України
електронних ресурсів, що допомагають вирішувати питання взаємодії громадянина
і держави, проаналізовано їхні переваги і недоліки. Визначено проблеми, які
притаманні функціонуванню державних органів в Україні, які можуть бути

Formation of Mechanism of Industrial Potential Development State Administration

The article reveals the substance of the category of “mechanism” and analyzes approaches to its formation as an element of the management system.  Conceptual principles of management mechanism of industrial potential development using subject-object approach are defined. There are identified the elements of the state administration mechanism based on micro- and macroeconomic “resource – result” models and on the receipt of the best possible result with the optimal combination of different functional blocks.

Features of municipalmanagement are in foreign countries

The multilevel systems of state administration are examined in the article, what characteristic for the modern democratic states. The mortgage of the normal functioning of these difficult systems is a correct decision of problem of relations between the levels of power in any state. Given out on the face of it, that this problem is related to the decision of questions about distribution of plenary powers, responsibility and activity of different imperious structures.