Правові засади трансформації управління людськими ресурсами в системі державної служби України

1
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Розглянуто актуальні питання з трансформації правового забезпечення управління людськими ресурсами державної служби. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини в сфері державного управління людськими ресурсами. Виявлено недоліки й запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення управління людськими ресурсами в системі державної служби України.

 1. Pro skhvalennia Kontseptsii vprovadzhennia informatsiinoi systemy upravlinnia liudskymy resursamy v derzhavnykh orhanakh ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy. № 844-r. (2017) [in Ukrainian].
 2. Pro derzhavnu sluzhbu. № 889-VIII. (2015). [in Ukrainian].
 3. Nazarova, H. V., Laptiev, V. I. (2017). Doslidzhennia normatyvno-pravovoho zabezpechennia upravlinnia liudskymy resursamy v Ukraini. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, № 2, pp. 125 [in Ukrainian].
 4. Konstytutsiia Ukrainy : pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. (zi zminamy). (1996). URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/ 96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 5. Alekseyev, S. S. (1983). Problems of the theory of law. Soviet state and law, № 4, рр. 3-12 [in Russian].
 6. Pro derzhavnu sluzhbu. (1993) [in Ukrainian].
 7. Honcharuk, N. T., Prudyus, L. V. (2018). Modernizatsiia derzhavnoi sluzhby ta upravlinnia liudskymy resursamy v Ukraini. Aspekty publichnoho upravlinnia, № 1/2, Vol. 6, pp. 45 [in Ukrainian].
 8. Pro zakhody shchodo vprovadzhennia administratyvnoi reformy v Ukraini. № 810/98. (1998) [in Ukrainian].
 9. Pro Koordynatsiinu radu z pytan derzhavnoi sluzhby pry Prezydentovi Ukrainy. (2000) [in Ukrainian].
 10. Pro Stratehiiu reformuvannia systemy derzhavnoi sluzhby v Ukraini. № 599. (2000) [in Ukrainian].
 11. Pro zakhody shchodo reformuvannia derzhavnoi sluzhby v Ukraini ta zabezpechennia zakhystu konstytutsiinykh prav derzhavnykh sluzhbovtsiv. № 900. (2007) [in Ukrainian].
 12. Stratehiia derzhavnoi kadrovoi polityky na 2012 – 2020 roku. (2012). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012#Text [in Ukrainian].
 13. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom. (2014). URL : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24838 7631 [in Ukrainian].
 14. Vashchenko, K. et al. (2018). Zvit pro robotu Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby za 2017 rik. Kyiv: NADS. 36 p. [in Ukrainian].
 15. Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia derzhavnoi sluzhby ta sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini na period do 2017 roku ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii. № 227-r. (2015) [in Ukrainian].
 16. Pro derzhavnu sluzhbu. № 889-VIII. (2015) [in Ukrainian].
 17. Kolpakov, V. K. (1999). Administratyvne pravo Ukrainy. Kyiv: Yurinkom Inter. 736 p. [in Ukrainian].
 18. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 [in Ukrainian].
 19. Aristov, I. V. (2011). Normatyvno-pravove zabezpechennia derzhavnoi sluzhby v Ukraini. Yurydychna nauka i praktyka, № 1, pp. 41 [in Russian].
 20. Kolpakov, V. K. (1999). Administratyvne pravo Ukrainy...
 21. Deiaki pytannia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. № 474-r. (2016) [in Ukrainian].
 22. Pro skhvalennia Kontseptsii vprovadzhennia informatsiinoi systemy upravlinnia liudskymy resursamy v derzhavnykh orhanakh ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii. № 844-r. (2017) [in Ukrainian].
 23. Ibid.
 24. Pro zainiatist naselennia. № 5067-VI. (2012) [in Ukrainian].