Актуальні питання прогностично-аналітичного забезпечення системи державного управління в Україні

Authors: 

В. Пальоха

Проаналізовано прогностично-аналітичне забезпечення органів державної влади. Визначено основні проблеми прогностично-аналітичного забезпечення органів державної влади. Наведено можливі шляхи вирішення зазначених проблем.

  1. Матвієнко О. В. Інформаційне забезпечення державного управління [Текст] : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — С. 45.
  2. Політична аналітика в державному управлінні [Текст] : навч. посіб. / С. О. Телешун, Ю. Г. Кальниш, І. В. Рейтерович [та ін.]. — К. : НАДУ, 2012. — 228 с.
  3. Телешун С. О. Публічна чи державна політика — вітчизняна дилема вибору / С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович // Вісник НАДУ [Текст]. — 2012. — № 4. — С. 185, 186.
  4. Телешун С. О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації [Текст] / Телешун С. О., Баронін А. С. — К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2001. — С. 101.
  5. Основи публічної політики та управління [Текст] : навч. посіб. / авт. кол.: С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д- ра політ. н., проф. — К. : НАДУ, 2011. — С. 284.
  6. Там само. — С. 285.
  7. Телешун С. О. Моніторинг джерел інформації в системі державного управління [Текст] : навч. посіб. / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович ; за заг. ред. проф. С. О. Телешуна. — К. : НАДУ, 2009. — С. 10.
  8. Основи публічної політики та управління... — С. 285.
  9. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики [Текст] / В. Парсонс ; пер. з англ. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2006. — С. 152, 153.
  10. Роль «think tanks» у формуванні політичного порядку денного [Електронний ресурс] / Center for Regional Policy Studies. — Режим доступу : http://crps.sumynews.com/publications/item/41-rol-think-tanks-u-formuvanni- politychnogo-poryadku-dennogo.html.