екологія

Dynamics of an ecological prey–predator model based on the generalized Hattaf fractional derivative

In this paper, we propose and analyze a fractional prey–predator  model with generalized Hattaf fractional (GHF) derivative.  We prove that our proposed model is ecologically and mathematically well-posed.  Furthermore, we show that our model has three equilibrium points.  Finally, we establish the stability of these equilibria.

Системний підхід до вибору консолідованої інформації в управлінні

Розглянуто системний підхід до визначення консолідованої інформації для ефективного управління екологічною безпекою міста. Запропоновано використання системи цілей управління екобезпекою міста та їхнього системного аналізу. Визначено консолідовану інформацію для управління екобезпекою міста, структуру управлінських дій та їхніх можливих виконавців.

Особливості автоматизованих систем роздільної утилізації побутових відходів

Розглянуто проблему побутових відходів та засади національного регулювання поводження з відходами. Проаналізовано системи роздільного управління відходами.

The problem of waste and the principles of national regulation of radioactive waste.
Analyzed the system of separate waste management.

Управління екологічною безпекою міста

Розглянуто проблеми екологічної безпеки міста як складової безпеки життєдіяльності міста. Проаналізовано причин виникнення небезпек і можливі варіанти їх ліквідації за допомогою управлінських дій. Запропоновано концептуальну схему управління міською екобезпекою і структуру управлінського органу, алгоритм управління екобезпекою.

Моделювання локальних гідродинамічних потоків в озерних екосистемах

Запропоновано рекомендації щодо моделювання гідродинамічних потоків в озерних екосистемах з урахуванням відновлювальних процесів.

The recommendation for the modelling of hydrodynamic streams in lacustrine ecological systems taking into account restoration processes are offered.

Принципи як основа організації та забезпечення міжнародної екологічної безпеки

У статті охарактеризовано актуальні проблеми міжнародної екологічної безпеки в контексті системного прояву принципів її реалізації, що обґрунтовує необхідність консо- лідації зусиль міждержавних заходів природоохоронного характеру на засадах стійкого та збалансованого розвитку. Розкриваються передумови становлення глобальної еколо- гічної безпеки як невід’ємної частини міжнародних відносин та політики на фоні довготривалої екологічної кризи. Виділяються та обґрунтовуються характерні ознаки глобальної екологічної безпеки та рівні її функціонування за територіальним принци- пом.

IDENTIFICATION OF INVASIVE ALIEN SPECIES AND ASSESSMENT OF ECOLOGICAL FACTORS IN THE POOL MALEBO IN KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

The aim of this study was to identify invasive aquatic species and assess ecological factors in 5 islands, namely Mipongo, Japon, Kabongo, Kingabwa and Molondo.of the Pool Malebo. A floristic inventory was conducted around these sites and physico-chemical characteristics were measured in each island between 8:00am and 3:00pm using an appropriate electronic probe. The floristic affinity between sites was determined by cluster analysis using MVSP software version 4.03, after highlighting the Jaccard's coefficient based on the presence/absence of species in the different collection sites.

Stability analysis and Hopf bifurcation of a delayed prey–predator model with Hattaf–Yousfi functional response and Allee effect

The Allee effect is an important phenomena in the context of ecology characterized by a correlation between population density and the mean individual fitness of a population.  In this work, we examine the influences of Allee effect on the dynamics of a delayed prey–predator model with Hattaf–Yousfi functional response.  We first prove that the proposed model with Allee effect is mathematically and ecologically well-posed.  Moreover, we study the stability of equilibriums and discuss the local existence of Hopf bifurcation.

Становлення екологічних обов’язків людини і громадянина: міжнародні стандарти

У статті визначено та проаналізовано міжнародні стандарти становлення екологічних обов’язків людини і громадянина, зокрема передумови та умови їх становлення, основні етапи їх розвитку та особливості закріплення на законодавчому рівні. З’ясовано, що інститут екологічних обов’язків як цілісне утворення характеризується єдністю змісту, яка виражається в загальних положеннях, правових принципах або сукупності використовуваних правових понять, єдності правового режиму регульованих суспільних відносин.

НАУКОВИЙ VS РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОНТЕНТ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Стаття присвячена висвітленню екологічної тематики в новинних програмах українського телебачення. На підставі вивчення випусків новин на загальноукраїнському телевізійному каналі “1+1” та спеціалізованому телеканалі “ЕCO TV” акцентується на важливості медіадискурсу для промоції знань з екології з метою формування загальної екологічної культури, екологічної свідомості та проекологічної поведінки громадськості. Загалом, в сучасному українському екологічному теледискурсі присутній сегмент наукового контенту, але його обсяг є незначним порівняно з розважальним.