Принципи як основа організації та забезпечення міжнародної екологічної безпеки

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-4-40...
Zoryana Dobosh, Ivanna Yankovska, Solomia Pidtserkovna "On international environmental security: modern dimensions and principles of implementation".

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті охарактеризовано актуальні проблеми міжнародної екологічної безпеки в контексті системного прояву принципів її реалізації, що обґрунтовує необхідність консо- лідації зусиль міждержавних заходів природоохоронного характеру на засадах стійкого та збалансованого розвитку. Розкриваються передумови становлення глобальної еколо- гічної безпеки як невід’ємної частини міжнародних відносин та політики на фоні довготривалої екологічної кризи. Виділяються та обґрунтовуються характерні ознаки глобальної екологічної безпеки та рівні її функціонування за територіальним принци- пом. Акцентується увага на відсутності меж прояву більшості екологічних загроз та небезпек, що унеможливлює подолання наслідків державами самостійно. Виділено глобальні загрози та небезпеки, що визначатимуть у найближчій перспективі напрями співпраці у світовій екологічній безпеці. Окреслюються паритетні засади та принципи формування глобального екологічного безпечного простору. Виходячи із світового досвіду форм і методів ощадливого використання природних ресурсів та дотримання безпеки існування, запропоновано напрями стратегічного планування національної еко- логічної безпеки.

Визначено, що глобалізаційні процеси на планеті посилюють загрозу людству у вигляді екологічних небезпек: руйнування озонованого шару атмосфери та проявів глобальних змін клімату, забруднення світового океану, цивілізаційного протистояння між християнським і мусульманським світом, створення та функціонування глобальної терористичної мережі, розповсюдження ядерної, хімічної, біологічної, геофізичної, кос- мічної, психотропної, екологічної та інших видів зброї і технологій масового ураження.

Основними механізмами реалізації міжнародної екологічної безпеки варто вважати міждержавне співробітництво, створення механізмів дієвого міжнародного консалтингу, мирного врегулювання спорів, запобігання транскордонному забрудненню довкілля, науково-технічної співпраці, міжнародної відповідальності за транскордонну шкоду довкіллю, громадського контролю та залучення міжнародних неурядових і громадських організації у надзвичайних екологічних ситуаціях. Доведено, що механізми функціонування міжнародної екологічної безпеки за надзвичайних ситуацій вимагають консолідації зусиль міждержавних заходів природоохоронного характеру на засадах стійкого та збалансованого розвитку.

  1. Stalinska I. V. (2017). Konspekt lektsiy z dystsypliny «Zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky» [Synopsis of lectures on the discipline «Ensuring environmental safety»]. Kharkiv : KHNUMH im. O.M. Beketova. [in Ukrainian].
  2. Bokhan A.V. (2009). Mizhnarodna ekolohichna bezpeka: suchasni vymiry ta pryntsypy realizatsiyi. Elektronnyy zhurnal «Efektyvna ekonomika» [International environmental security: modern dimensions and principles of implementation. Electronic magazine «Effective Economy»]. No. 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=42. [in Ukrainian].
  3. Pylypenko O. YE. (2014). Suchasni problemy mizhnarodnoyi bezpeky. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn [Modern problems of international security. Actual problems of international relations]. Vyp. 123 (ch. I). Kyyiv: NUKHT. P. 16-23 [in Ukrainian].
  4. Lutkovska S.M. (2020). Modernizatsiya systemy ekolohichnoyi bezpeky staloho rozvytku: dysertatsiya. (Dys. dokt. ekonom. nauk) [Modernization of the system of ecological security of sustainable development: thesis. (Dissertation of Doctor of Economic Sciences)]. Vinnytsʹkyy natsionalʹnyy ahrarnyy universytet. Vinnytsya. [in Ukrainian].
  5. Koretsʹkyy YU.O. (2020). Mizhnarodna ekolohichna bezpeka za nadzvychaynykh sytuatsiy: suchasni vymiry ta mekhanizmy realizatsiyi.  Publichne upravlinnya i administruvannya v Ukrayini [International environmental security during emergency situations: modern dimensions and implementation mechanisms. Public management and administration in Ukraine]. Vyp. 15. Kyyiv: KNU. P. 53-57. [in Ukrainian].