експорт

Використання генетичних алгоритмів при плануванні залізничних перевезень у міжнародному сполученні

Залізничний транспорт України є провідною галуззю у дорожньо-транспортному комплексі країни, який забезпечує найбільшу частку вантажних та пасажирських перевезень серед здійснюваних усіма видами транспорту на території України. Зазначимо, що українські залізниці безпосередньо межують і співпрацюють із залізницями Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини й забезпечують роботу із сорока міжнародними залізничними переходами.

Виклики металургійної галузі України в умовах сьогодення

У статті охарактеризовано основні виклики металургійної галузі з початком повномасштабного вторгнення росії; досліджено динаміку показників виробництва металургійної продукції упродовж десяти років (2012–2021 рр.) в довоєнний період та ква- ртальні обсяги за 2022–2023 рр. з початку війни щодо обсягів виплавки чавуну та сталі, зокрема динаміку експорту виробленої продукції металургійної галузі. Виокремлено необхідні післявоєнні напрями як вектори розбудови та розвитку металургійної галузі.

Особливості експорту сертифікованої молочної продукції в країнах Європейського Союзу в умовах російської агресії в Україні

Стаття присвячена проблемі особливостей експорту сертифікованої молочної продукції в країни Європейського Союзу (ЄС) в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію України. Проаналізовано натуральні та вартісні показники експорту Україною сертифікованої молочної продукції до країн світу та до ЄС за 2016–2021 рр. Ідентифіковано основні сьогоденні проблеми експорту молочної продукції та запропоновано основні вектори формування структури експорту молочної продукції українських виробників в країни ЄС.

Митні режими Європейського Союзу: сутність, типологія та особливості застосування

Обґрунтовано актуальність гармонізації митного законодавства України у частині митних режимів із практикою Європейського Союзу. Проаналізовано сутність і типологію митних режимів за вітчизняним законодавством. Визначено сутність митної процедури згідно з митним законодавством Європейського Союзу. Ідентифіковано ключові типи митних режимів, які використовуються на митній території Європейського Союзу. Докладно охарактеризовано специфічні особливості застосування митних режимів Європейського Союзу.

Розвиток експорту наукомістких послуг як каталізатор інноваційної діяльності

Обґрунтовано актуальність розвитку експорту наукомістких послуг як каталіза- тора інноваційної діяльності. Розглянуто та проаналізовано сутність і структуру науко- містких послуг та наукомістких бізнес-послуг. Уточнено сутність поняття «наукомісткі послуги». На підставі отриманих результатів дослідження побудовано порівневу модель розвитку експорту наукомістких послуг як каталізатора інноваційної діяльності.

Методи державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні

Розглянуто теоретичні аспекти державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні через методи державного регулювання. Досліджено вплив держави на підприємства холдингового типу в аграрній галузі України як на об’єкт регулювання. Науково обґрунтовано потребу державної підтримки підприємств холдингового типу.

Проблеми та перспективні шляхи нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною в умовах євроінтегрування

Розглянуто трактування поняття «наукомісткі послуги» вітчизняними та іноземними спеціалістами. Уточнено зміст категорії. Досліджено дані щодо експорту наукомістких послуг України та країн G7 упродовж останніх років. Здійснено аналіз та порівняння структурних часток наукомістких послуг у загальному експорті країни. Досліджено дані щодо чисельності зайнятих у сфері наукомістких послуг. Результатом аналізу стало формування шляхів нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною.

Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Китаєм: основні напрямки розвитку

Досліджено проблеми розвитку зовнішньоторговельних відносин між Україною та Китаєм, оскільки КНР займає перше місце за товарооборотом серед інших торговельних партнерів України. Проаналізовано причини інтересу Китаю до України та можливі переваги з цього для нашої країни. Досліджено показники експорту, імпорту, зовнішньо- торговельного обороту та зовнішньоторговельного сальдо між країнами. Розраховані показники дали змогу констатувати, що для більшості товарів є позитивне торговельне сальдо, що вказує на перевагу експорту над імпортом.

Концептуальні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємства вумовах виходу на нові міжнародні ринки

Наведено огляд наукової літератури щодо дослідження концептуальних засад оцінювання конкурентоспроможності підприємств в умовах виходу на нові міжнародні ринки. Описано методи, переваги та недоліки оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах виходу на нові міжнародні ринки. Узагальнено етапи послідовності, яких необхідно дотримуватися, оцінюючи конкурентоспроможність підприємств. Наве- дено основні показники, фактори, а також окремі характеристики товару, які впливають на конкурентоспроможність підприємств.

Аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств

Охарактеризовано інструментарій аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств. На підставі результатів анкетного опитування  визначено ключові фактори впливу на толінгові операції підприємств та вибрано репре- зентативні індикатори, які відображають їхній вплив. Розроблено та обґрунтувано кореляційно-регресійні залежності індикаторів інтерпретації найвагоміших внут- рішніх факторів впливу та зовнішніх факторів впливу на результуючий показник виконання толінгових операцій підприємства.