інформаційне середовище

Окремі аспекти забезпечення прав дитини у інформаційному середовищі

У статті комплексно досліджуються засoби адміністративно-правового характеру, які забезпечують охорону та захист дитини як повноцінного суб’єкта інформаційного середовища. Аналізується теоретична і практична значущість адміністративно-правових режимів у регулюванні діяльності інформаційного середовища.

Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики

Розглянуто широкі можливості мультимедійних технологій навчання для підвищення ефективності вивчення інформатики студентами економічних напрямів підготовки. Побудовано структурно-логічну схему формування математичних знань. 

Використання віртуального навчального середовища Львівської політехніки для організації дистанційного навчання

Наведено структуру системи для технічної підтримки дистанційної форми навчання в Національному університеті «Львівська політехніка». Показано можливість розширення інтерактивних можливостей Віртуального навчального середовища Львівської політехніки.

In the article the structure of designed system to support distance learning at the Lviv National Polytechnic University is presented. The possibility of expanding interactive features of Virtual learning environment of Lviv Polytechnic is shown.

Інформаційне середовище підтримки навчального процесу у Львівській політехніці

Представлено реалізацію інформаційного середовища для підтримки навчального процесу університету. Показано послідовність задач, які необхідні для реалізації інформаційного середовища та результати їх вирішення. In the article the implementation of the information environment to support the learning process of the University is presented. A sequence of tasks that need to implement the information environment and the results of their decision are displaying.

Комп’ютерна підтримка інформаційного забезпечення системи управління дослідницьким університетом

Викладено досвід побудови автоматизованої системи управління адміністративними процесами у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Описано окремі модулі інформаційного середовища та зазначено шляхи його створення та розвитку. The article presents the experience of construction of computer information system for management of administrative processes at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, the basic modules of the information environment and a tasks for the future development of the system.