інформаційний ресурс

Метод контент-аналізу текстової інформації інтернет-газети

Зроблено огляд концепції аналізу, видів аналізу, класифікації, проаналізовано методи здійснення та описано сучасну систему аналізу змісту. Для аналізу змісту сайту використано такі методи: аналіз змісту відвідувачів, аналіз необхідної кількості контенту, графічний аналіз контенту. Проаналізовано методи і засоби проектування, використано методи і технології графіків, що відображають логічну й фізичну модель системи. Визначено взаємодію об’єктів у системі, упорядкованих за часом їх виконання. Визначено основні функції системи, мету розвитку системи і використання цієї системи в майбутньому.

Розроблення методів та засобів побудови інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів з використанням онтологічного підходу

Розглянуто питання розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів. Розроблено формальний опис процесу опрацювання текстового контенту. Сформульовано новий підхід до застосування та впровадження бізнес-процесів.

Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу Web-ресурсів в межах регіону

Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом. Швидкий темп росту глобальних мереж та електронної контент-комерції сприяють спрощенню процесу публікації та модерації статей, у результаті чого запропоновано інтелектуальну систему прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань.

Оцінка засобів захисту інформаційних ресурсів

Розглянуто особливості захисту інформаційних ресурсів у корпоративних мережах та системах, а також описано підхід щодо їх оцінки. Розглянутий підхід щодо оцінки засобів захисту дає змогу знизити витрати на їх впровадження, він легко адаптується до конкретних потреб будь-якої організації з урахуванням специфіки її діяльності та бізнесу. Такий підхід дозволяє точніше описувати інформаційні ресурси через характерні для них вразливості, вартість самих ресурсів, а також ранжувати ризики та відповідно інформаційні ресурси за ступенем критичності для діяльності організації.

Застосування методу контент-аналізу для формування інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції

This paper is devoted to the development of unified methods for processing information resources in the systems of electronic content commerce. A formal model and generalized typical architecture of systems of electronic content commerce are declared. Methods of designing and implementation of systems of electronic content commerce on the example of online Magazine, which reflects the results of theoretical research, are developed.

Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою

This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language. This article suggests methods of content analysis for online newspaper. The model describes the processing of information resources systems of content analysis and simplifies the technology of content management system automation. General problems of syntactical and semantic content analysis and functional services of content management system are analysed.

Аналіз інформаційних ресурсів системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у Web-середовищі

This paper describes the analysis of information resources of dynamic integration system the semi-structured data in a web to determine common features of information resources and identify relationships between them. The process of creating the object adapter of identify common features of information resources and identify relationships between them using the rules of the method of "black box" method has been considered, based on the model of the general definition of resource description language and rules of access to resources.

Особливості застосування методу контент-аналізу для опрацювання інтернет-газети

This article is presented the content analysis techniques for online newspapers. The model describes the processing of information resources in content analysis and automation technology simplifies content management. In this paper are analyzed the basic problem of the syntactic and semantic analysis of content and functionality of content management services.

Застосування контент-аналізу для опрацювання текстових масивів даних

Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом.