категорія

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ В ПУБЛІКАЦІЯХ ТА ПЕРІОДИЦІ

У статті проаналізовані нами дослідження і публікації з тематики храмової архітектури, які акцентують свою увагу на розплануальних, обсягово-просторових особливостях, традиціях формування та розвитку дерев'яної та мурованої архітектури церков, як також світла, кольору, матеріалу, композиційних прийомів та символізму у формотворчому баченні розвитку українського храмобудування. Розглядається архітектура простору церковних будівель як категорію форми, що творить тектонічну та об'ємно-розпланувальну структуру в храмобудуванні.

Проблема праворозуміння у сучасному суспільстві: управлінський аспект

Висвітлено різні підходи науковців до трактування поняття «праворозуміння», його ознак, типів, функцій, об’єкта, суб’єктів та змісту, до якого належить сутність, пізнання, усвідомлення права, наповнення праворозуміння та роль у регулюванні суспільних відносин, характеристики, ознаки та особливості проявів розуміння права. Встановлено, що усвідомлення правової дійсності через призму правових теорій, доктрин і концепцій є важливим та актуальним при визначенні праворозуміння, оскільки від розуміння права залежить його реалізація та застосування на практиці державними службовцями.

Логістичний потенціал: до питання термінології

Наголошено на важливості впорядкування української термінології з логістики та управління ланцюгами постачання. Поповнено науковий дискурс щодо терміна «логістичний потенціал». Здійснено порівняльний та критичний аналіз змісту наукового поняття «логістичний потенціал» з наявних напрацювань вітчизняних наукових шкіл та запропоновано уніфікований термін «логістичний потенціал», придатний до подальшої кодифікації в термінологічному словнику з логістики та управління ланцюгами постачання.

Юридичні факти в структурі предмету правоохоронної діяльності

У статті проводиться аналіз юридичних фактів предмету правоохоронної діяльності, який є комплексним, багатоаспектним, тому не дивно, що він ґрунтовно вивчається такими теоретичними науками як теорія держави та права, філософія права, а також спеціальними дисциплінами як судові та правоохоронні органи України, оперативно-розшукова діяльність, кримінальне право, кримінально-виконавче право та іншими. Дана стаття присвячена методологічним, теоретико-правовим і прикладним проблемам юридичних фактів у сфері здійснення правоохоронної діяльності.

Philosophical and legal category of “personality”: some approaches definitive

The article of the positions of the various schools of philosophy examines the philosophical and legal category of "personality", the main approaches to the definitive abovementioned issues and highlights their main content. The author deals with defining in detail three aspects of human existence: matter, social cohesion and human personality and proved that the views of most philosophers on this issue coincide.

Interpretation of values: praxeological aspect

The proposed article includes analysis of changes in interpretations of the nature of property rights in the process of scientific study. Category analyzed the social value of law aspects and determining influence on society. We study the types of the law society, the effects are determined by legal impact and their effectiveness. In particular, clarified the issuepraxeological aspect rights values in the life of society and established a set of factors required for the establishment of values in modern society.

Історія і зміст лінійної концепції глобального розвитку

Розглянуто поняття глобального розвитку – змін людства: кількісних (його матеріальних показників) і якісних (його природи), структурних. Стверджується, що ідейні витоки концепції розвитку закорінені в есхатології, вігівському баченні прогресу, стадіальних (позитивістських, марксистських) теоріях історії. Констатовано, що у зазначених теоріях розвиток («прогрес», історія) трактується як лінійне, поступове розгортання досягнень людства. Натомість циклічний, нелінійний розвиток людства з ідейних мотивів визначається як неможливий.

The concepts and categories as the basis for science tax law of Ukraine

In the article on the basis of the dictionaries, encyclopedic and legal literature analyzes the currently existing definitions of “concept” and “category”. Reveals their importance in tax law of Ukraine. Determined author's understanding these terms in tax law of Ukraine.