Проблема праворозуміння у сучасному суспільстві: управлінський аспект

DG.
2022;
: cc. 83 - 95
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено різні підходи науковців до трактування поняття «праворозуміння», його ознак, типів, функцій, об’єкта, суб’єктів та змісту, до якого належить сутність, пізнання, усвідомлення права, наповнення праворозуміння та роль у регулюванні суспільних відносин, характеристики, ознаки та особливості проявів розуміння права. Встановлено, що усвідомлення правової дійсності через призму правових теорій, доктрин і концепцій є важливим та актуальним при визначенні праворозуміння, оскільки від розуміння права залежить його реалізація та застосування на практиці державними службовцями.

 1. Дудаш Т. Праворозуміння: антропологічна сутність // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Другого всеукраїнського «круглого столу» (Львів, 1–2 грудня 2006 р.). Львів : Край, 2007. С. 131–144.
 2. Дурнов Є. Поняття та види функцій праворозуміння. URL : http://pgp- journal.kiev.ua/archive/2020/9/28.pdf (дата звернення 09.06.2022).
 3. Козюбра М. Праворозуміння: плюралізм підходів і єдність поняття. Чи можливо це? URL : http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17024?show=full (дата звернення 04.06.2022).
 4. Лук’янова      Г.    Ю.    Комплементарно-цілісна        концепція     праворозуміння (аспекти загальної теорії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. 12.00.01 Львів, 2013. 21 с.
 5. Мозоль Н. Сучасні концепції праворозуміння: поняття, характеристика та особливості // Правова держава. 2013. Вип. 24. С. 444–449.
 6. Полякова О. С. Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. 25.00.01 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. Харків, 2018. 36 с.
 7. Рабінович П. Праворозуміння «природне» та «легістське»: неминучість співіснування. URL : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_ id=1256588 (дата звернення 14.06.2022р.)
 8. Рябовол Л. Праворозуміння як наукова проблема: деякі тенденції сучасного етапу дослідження Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 1 (17). С.17–22.
 9. Скоробогатов А. Праворозуміння: поняття і типологія. Філософія права і загальна теорія права. 2015. № 1–2. С. 204–210.
 10. Шелестов К. О. Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.12. Одеса, 2010. 25 с.
 11. Шемшученко Ю. С. Актуальні проблеми філософії права. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8484 (дата звернення 14.06. 2022).