культурна спадщина

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини в Україні

У статті розглянуто питання, пов’язані з адміністративно-правовим захистом культурної спадщини України в сучасних умовах.

ДО ПИТАННЯ ГРАФІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБОРОННИХ ВАЛІВ ХVІ–ХVІІ СТ.

Охарактеризовано відмінності у вирішенні дерев’яних конструкцій валів до і під час періоду поширення артилерії; виділено проблеми інтерпретації інформації з писемних джерел про існування валів та їхніх супутніх дерев’яних елементів у ХVІ–ХVІІ ст.; наведено згадки про дерев’яні елементи бастіонних фортифікацій у писемних джерелах; проаналізовано іконографічні джерела та трактати з фортифікації ХVІ–ХVІІ ст. на предмет визначення принципів використання дерев’яних елементів для зовнішнього опорядження валів.

ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНИХ ОБ`ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

У статті розкриваються досягнення вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері досліджень наукових архітектурно-містобудівних  об`єктів культурної спадщини України. Висвітлюються проблеми, викликані значною різницею між набутками теоретичних і реальною практикою збереження і розвитку культурної спадщини у сфері урбаністики і містобудування. Зокрема гальмування процесів реставрації і пристосування до умов сучасного використання. Встановлено, що за ХХ сторіччя істотно розширилася тематична сфера дослідження міста як феномена культури.

МИСТЕЦЬКИЙ ВИСТРІЙ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ В ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ ЛЬВОВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

В статті розглянуто характерні риси та особливості мистецького вистрою
репрезентативних приміщень громадських будівель Львова у друг. пол. ХІХ ст. та
прослідковано основні фактори, які впливали на їх формування, як в архітектурному,
так і в мистецькому плані. Детально висвітлено питання Віденського історизму та
його особливостей в оздоблені інтер’єрів, що відобразилось і на Львівських об’єктах. Для
детальнішого аналізу мистецького вистрою зроблена репрезентативна вибірка з

Accounting and Analytical Problems of Cultural Heritage Security in Polish-ukrainian Cross-border Cooperation

The safety of cultural heritage in a cross-border dimension depends significantly on the influence of accounting and analytical factors, as they form the basis for the perception of its objects for their proper preservation and constant monitoring of the state and risks of irreversible changes. This issue is especially important in Polish-Ukrainian cross-border cooperation, where historical realities have led to the destruction and destruction of many cultural heritage sites.

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ СЕРЕДМІСТЯ ІСТОРИЧНОГО МІСТА УКРАЇНИ

У статті з’ясовано, що значення середмістя у процесі формування історичного міста України є недооцінене. В результаті аналізу існуючої структури поселення та збереженості історичної забудови визначено, що середмістя потребують збереження культурної самобутності, архітектурної спадщини, локальних цінностей, традицій та ідентичності історичного міста.

У пошуках визначення автентичності культурної спадщини: історія та сучасні проблеми

Аутентичность — один из фундаментальных элементов культурного наследия, показывающих или призванных показать, что культурное наследие является несомненно подлинным, что оно может репрезентировать «истинное» прошлое, воплотить «достоверные» факты и т.п. В европейской концепции охраны культурного наследия представлены две противоположные парадигмы аутентичности: исторической материи и исторического образа.