математичне моделювання

Управління процесом математичного моделювання динаміки концентрацій шкідливих речовин на основі онтологічного підходу

Проблема побудови математичної моделі динаміки концентрацій діоксиду азоту на різних ділянках міста розглянута в цій статті. Розглянуто особливості побудови таких моделей на основі періодичного вимірювання концентрацій шкідливих речовин та ідентифікації на основі отриманих вимірювань.

Study of two species prey–predator model in imprecise environment with harvesting scenario

This study proposes and explores a prey–predator model that presents a functional response to group behavior of prey–predator harvesting.  We study a non-linear model of prey–predator growths in two species.  The proposed model is supported by theoretical and numerical results.  Some numerical descriptions are provided to help our analytical and theoretical conclusions.  For all possible parameter values occurring in a prey–predator system, we solved it by using both VIM (variational iteration method) and HPM (homotopy perturbation method).  We also used MATLAB coding to compare our approxi

Математичне моделювання перехідних процесів у лінії електропередачі надвисокої напруги в режимах коротких замикань

Проаналізовано публікації та з’ясовано, що сьогодні популярні два підходи до аналізу перехідних процесів у довгих лініях електропередач із розподіленими пара- метрами: на основі спрощених методів розв’язування рівняння довгої лінії або еквівалентації відомого рівняння довгої лінії коловими схемами заміщення. У разі застосування першого підходу автори не враховують погонних активних опору, фазної та міжфазної провідностей, обчислюючи зазвичай згадані процеси за відомими методами Д’Аламбера та «блукаючих хвиль».

Mathematical modeling of Leptospirosis spread in Malaysia

Leptospirosis is a zoonotic disease that is caused by the pathogen Leptospira, and it can spread indirectly or directly from infected animals to humans.  According to the official statistics from the Malaysian Ministry of Health, leptospirosis outbreaks appeared to be in the most critical condition in the recent few years.  The Susceptible--Infected--Recovered compartmental model and its extensions have been applied widely in disease modeling.  This paper aims to present a compartmental model for leptospirosis spread in Malaysia.  Using this approach, an epidemiological model is formulated

Математичне моделювання перехідних процесів у трифазній лінії електропередачі в режимі двофазного короткого замикання

Проаналізовано наукових публікацій, який показав, що здебільшого дослідження перехідних процесів у довгих лініях електропередач з розподіленими параметрами здійсню- ють шляхом еквівалентації відомого рівняння довгої лінії з розподіленими параметрами коловим еквівалентом або розв’язують це рівняння за допомогою спрощених підходів. Ці підходи потребують детермінованих крайових умов до рівняння довгої лінії, що не завше можливо під час моделювання перехідних процесів в електричних мережах.

Застосування нечіткого фільтра частинок для спостереження станів динамічної системи в режимі реального часу

Однією із ключових проблем реалізації замкнених систем керування є вимірювання усіх станів динамічної системи, яка перебуває у складних навколишніх умовах, де застосування певних видів датчиків є технічно неможливим чи економічно необґрунто- ваним. Також, у електромеханічних системах існує низка величин, які неможливо безпосередньо виміряти фізичними датчиками. У таких випадках для  обчислення невідомих координат вектора стану динамічної системи використовують математичні алгоритми – спостерігачі та естиматори.

Математичне моделювання комутаційних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач у циклі апв

Виконано аналіз наукових публікацій, який показав, що здебільшого дослідження комутаційних перехідних процесів в електричних мережах під час циклів авто- матичного повторного ввімкнення (АПВ) вимикачів здійснюють без урахування впливу на них електромеханічних процесів у механізмах переміщення контактів вимикачів, незважаючи на те, що швидкість їх перебігу співмірна з швидкістю проходження електромагнітних процесів.

Математичне моделювання в реальному часі асинхронного генератора з інвертором напруги в колі ротора

Описано математичну модель електромеханічної системи із асинхронним генератором з регулюванням струму ротора перетворювачем частоти з автономним інвертором напруги, керованим регуляторами струму.

Асинхронні генератори завдяки їх простоті доволі широко використовують у вітроенергетичних установках. Регулювання струмів ротора за допомогою перетво- рювача частоти дає змогу регулювати швидкість та коефіцієнт потужності в колі статора. Потужність перетворювача частоти визначається діапазоном зміни ковзання і може становити 25–30 % сумарної потужності генератора.

The Scheffe’s method in the study of mathematical model of the polymeric hydrogels composite structures optimization

Mathematical modeling of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone copolymerization process according to technological parameters of the exothermic reaction has been carried out by Scheffe’s simplex-lattice planning method.  Optimization of polymer monomer composition formula has been carried out and the regression equations of the main parameters of exothermic polymerization –– gelation time, the duration of the gel effect area, and the maximum temperature of the exotherm have been obtained.  Using the mathematical model obtained, the content of the initial composition has been

Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії

На основі узагальненого міждисциплінарного (інтердисциплінарного) методу ма- тематичного моделювання, який ґрунтується на модифікації інтегрального варіаційного принципу Гамільтона — Остроградського, запропоновано математичну модель вимика- ча надвисокої напруги, основний акцент у якій зроблено на моделюванні роботи ме- ханізму переміщення його контактів. Представлено результати комп’ютерної симуляції характерних перехідних процесів фрагмента електротехнічної системи пересилання енергії з врахуванням впливу на них електромеханічних процесів механізму переміщен- ня контактів вимикача.