математичне моделювання

Аналіз неусталених процесів у лінії електропередачі, що з’єднує ПС «Західноукраїнська» та ПС «Вінницька»

За міждисциплінарними підходами, представлено математичну модель фрагмента електроенергетичної системи ключовим елементом якої є лінія електропередачі ПС «Західноукраїнська» — ПС «Вінницька». Проаналізовано неусталені процеси у лінії електропередачі в однолінійному виконанні. Результати перехідних процесів наведено у вигляді рисунків, що аналізуються.

Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса

Проаналізовано систему автоматичного регулювання (САР) рівня рідини у резервуарі за використання частотно-керованого асинхронного електропривода насосного агрегату. Обґрунтовано доцільність та умови використання П- та ПІ- регулятора. Надано рекомендації щодо налаштування параметрів регуляторів. Наведено результати досліджень САР рівня, які виконано комп’ютерним симулюванням у середовищі Matlab-Simulink

Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження

Проаналізовано перехідні електромеханічні та електромагнітні процеси в системі генерування електроенергії турбогенератором з безщітковою системою збудження для основних режимів роботи турбогенератора. Аналіз виконано за допомогою розроблених з використанням об’єктно-орієнтованого методу математичної та комп’ютерної моделей, які враховують нелінійність синхронних машин та дискретність роботи вентильних перетворювачів.

Проблема оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи

Досліджено питання оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи на основі математичної моделі, що належить до класу задач бікластеризації, для якої сформульовано оптимізаційну задачу із дробово-лінійною цільовою функцією. Виконано процедуру лінеаризації цільової функції та наведено загальну схему ітераційного процесу побудови розв’язку оптимізаційної задачі. На кожному кроці ітерації результат можна отримати з використанням як точного методу гілок та меж, так і генетичного алгоритму.

Дослідження електричної та математичної моделі контролю якості овочів

Складено електричну та математичну модель контролю якості об’єктів неелектричної природи, враховуючи відомі сьогодні прототипи та результати проведених експериментальних досліджень зміни активної та реактивної складових провідності (адмітансу) в частотному діапазоні тестового сигналу. Проведено математичне моделювання складових адмітансу в разі зміни ємності приелектродного шару, опору та ємності об’єкта неелектричної природи у частотному діапазоні тестового сигналу.

ANALYSIS BY MATHEMATICAL MODELING OF CARRYING CAPACITY OF EXISTING RESIDUAL STRUCTURAL ELEMENTS DURING REINFORCEMENT

During the operation of the building there are situations when it is necessary to change the planning decision, which leads to interference in the bearing elements of the structure. Strengthening of any element of design – a complex engineering task that involves determining the degree of damage and the method of its strengthening.

Математичне моделювання та інтерпретація результатів ВЕЗ в умовах складного рельєфу місцевості

Представлено алгоритми для математич­ного моделювання електророзвіду­вальних робіт постійним струмом у тривимірних геосередо­вищах із складними границями розділу. Запропоновано методику нормування кривих ВЕЗ для їх інтерпретації з врахуванням рельєфу місцевості. Вибрано ефективні алгоритми розв’язку оберненої задачі для горизонтально-шаруватого півпростору. На основі розроблених алгоритмів створено комплекс програм для моделювання електрометричних робіт та інтерпретації результатів ВЕЗ.

Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive MEMS accelerometer using MATLAB/Simulink environment

Розроблено імітаційну модель механічної компоненти повністю диференційного ємнісного МЕМС акселерометра в середовищі MATLAB/Simulink. Модель дає змогу моделювати переміщення робочої маси, зміну ємностей вимірювальних конденсаторів чутливого елемента, чутливість мікродавача від прикладеного прискорення, а також проводити часовий аналіз інтегрального пристрою на системному рівні проектування.

Сейсмогравітаційний ефект від резервуару нафти та газу в породах кристалічного фундаменту за даними математичного моделювання

Проведено математичне моделювання ефек­тивних пружних та акустичних властивостей гра­нітних порід-колекторів з різною структурою пустотного простору. Визначені акустичні влас­тивості гранітного порово-тріщинного колектору. Розроблений і опробований алгоритм і програма для розв’язку задачі спільної інверсії сейсмічних і гравіметричних даних, в основі якої лежить наближення Борна для просторово-часової функції Гріна з середньоквадратичною фоновою швидкістю для горизонтально-шаруватого середовища (на прикладі моделі Прикерченського шельфу).

Пластичність гірських порід в геодинамічних побудовах та її залежність від всестороннього тиску і стресу

В роботі аналізується залежність реологічних властивостей фанерозойских породних комплексів від стресових тектонічних сил і всебічних тисків з урахуванням даних експериментального досліджень. На основі рішення двовимірних задач термо-еласто-пластичності отримані поля напружень і деформацій, які доводять залежність всебічних тисків і, як наслідок, пластичності гірських порід від рівня односпрямованих тектонічних сил (бічних переміщень).