математичне моделювання

Стохастична модель геодинамічного процесу

Розглядаються питання математичного моделювання геодинамічних процесів локального і регіонального масштабів. Модель процесу повинна одночасно враховувати всі можливі його джерела. Таку вимогу можна забезпечити спільним урахуванням пов'язаних варіацій результатів спостережень зміни різних зовнішніх ознак геодинамічного процесу. В рамках запропонованої стохастичною моделі це завдання вирішується побудовою і використанням властивостей коваріаційних функцій полів різних результатів спостережень.

Тектономагнітні дослідження в Західній Антарктиці

Представлені результати тектономагнітних досліджень в районі розташування антарктичної станції Академік Вернадський. За період з 1998 по 2002 р на тектономагнітному профілі Бархани-Расмуссен виконано 3 цикли повторних магнітних спостережень, що дозволило дослідити динаміку магнітного поля в районі архіпелагу Аргентинські острови. Виявлено аномальні монотонні зміни поля F близько -3,5 нТл в зоні регіонального тектонічного лінеаменту субмередіонального простягання.

Вивчення полів напружень Чаткальської гірської зони західного Тянь-Шаню

Висвітлено результати вивчення напружено-деформованого стану земної кори в Чаткальській гірській зоні західного Тянь-Шаню. У першому наближенні оцінено основні та палеонапруження для окремих ділянок регіону. Для аналізу напружень використано методи математичного моделювання, тектонофізичний метод реконструкції полів напружень і метод відновлення напружень за механізмами землетрусів.

Моделювання хвильового поля, збудженого глибинним або поверхневим джерелом у горизонтально-шаруватому півпросторі

Мета. Метою роботи є проведення математичного моделювання процесів збудження і поширення сейсмічного хвильового поля у горизонтально-шаруватому ізотропному пружному півпросторі; узагальнення отриманих результатів на випадок поглинаючих середовищ; числова реалізація розробленої методики розрахунку сейсмічних хвиль, збуджених точковим джерелом у вигляді простої сили (яка залежить від часу) у горизонтально-шаруватому середовищі з поглинанням; побудова стійких алгоритмів і програм для числових розрахунків синтетичних сейсмограм; проведення обчислювальних експериментів для вериф

Дослідження ефективності транспозиції екранів трифазних кабельних ліній з урахуванням взаємного розташування кабелів

У роботі розглядається методика, яка дозволяє оцінити величини струмів на екранах кабелів та вибрати способи злучення та уземлення екранів. Для лосягнення вказаної мети необхідно розробити математичну модель, виконати чисельні розрахунки для моделювання та перевірки ефективності транспозиції екранів з урахуванням їх взаємного розташування.

Побудова дискретної динамічної моделі прогнозування викидів твердих частинок у повітрі

Сьогодні через негативний вплив виробництва на довкілля екологічна ситуація у багатьох регіонах є небезпечною. Саме тому передбачення концентрації шкідливих викидів у атмосферу є актуальною проблемою. Існує потреба у побудові моделей процесів, що виникають у складних екологічних системах, які можуть базуватись на історичних даних та мати за мету визначення впливу різних факторів на такі системи.

Алгоритм програмної реалізації багатоантенного каналу з завадами

Викладено матеріали проведених досліджень методів математичного моделювання сучасних систем широкосмугового безпроводового доступу. Наведено опис роботи розробленого алгоритму програмної реалізації багатоантенного каналу. Відмінною рисою цього алгоритму є врахування під час цифрової обробки сигналів кореляційних властивостей багатоантенного каналу зв’язку.

Comparative analysis of theoretical and experimental results determine the natural frequencies the metal mast lifting device

Comparative analysis of the results of natural frequencies and bending vibrations determination for the metal mast lifting device with the application of theoretical and experimental methods is conducted in this article. In particular, results of the mathematical modeling of the transverse vibrations of the mast with the application of S. s theory and matrix method of initial parameters are considered, as well as the results of the experimental research of mast vibrations of a real lifting device.

Моделювання та просторовий аналіз емісійних процесів від целюлозно-паперової та харчової промисловостей Польщі

The mathematical models for spatial analysis of GHG emission processes from pulp, paper, food products and beverages have been developed. Using geoinformation technology the estimates of GHG emissions in Poland at the level of production plants, as well as at the level of elementary areas 2 km  2 km in size have been obtained.

Просторове моделювання та аналіз процесів емісії парникових газів при видобуванні і переробці кам’яного вугілля у Польщі

Mathematical models for the spatial analysis of the processes of greenhouse gases emission from the mining and transformation of coal in Poland were elaborated. The digital maps of mines’s and coking’s places were created. GIS technology, which makes it possible to form a geo-distributed database was improved and the necessary calculations were done.  The obtained assessment of greenhouse gas emissions was represented by the digital thematic map.