механічні властивості

Бамбуковмісні композити з екологічно чистими в'яжучими речовинами

Уперше синтезовано екологічно чисту в'яжучу речовину– полі[(триметокси)4-вінілфенетил)]силан за допомогою реакції алкілування Фріделя-Крафтса, яку проводили взаємодією полістирену з вінілтриметоксисиланом у присутності безводного AlCl3. Синтезований полімер було ідентифіковано за допомогою 1H, 13C, 1H COSY ЯМР іFTIR спектроскопії.

Вплив наночастинок гідрофільного кремнезему на морфологію та механічні властивості компонентів типових шин

Вивчено вплив наночастинок гідрофільного кремнезему як нанонаповнювача на властивості протектора шин. Методом змішування розплаву виготовлено чотири сполуки, з кількістю нанонаповнювача 0, 1, 3 та 5 phr (частин наповнювача на сто частин гуми). Визначено фізико-механічні властивості одержаних сполук. За допомогою скануючої електронної мікроскопії з польовою емісією (Fe-SEM) встановлено структуру та морфологію поверхні. Доведено, що зразок, який містить 3 phr нанонаповнювача, має найкращі властивості.

Механіко-хімічні дослідження композитів al2o3-ti для їх застосування як кісткового замістника

Порошковими методами синтезовані композити на основі глинозему, зміцнені титаном. Показано, що вміст титану впливає на ущільнення, що в свою чергу позитивно впливає на твердість та в'язкість. Мікроструктурним аналізом встановлено, що зерна мають неправильну форму та невеликі розміри. За допомогою спектроскопії електрохімічного імпедансу визначено, що додатки титану до Al2O3 підвищують його корозійну стійкість.

Розроблення зміцнених біоактивних кальційфосфатосилікатних ситалів для кісткових імплантатів

Проаналізовано накопичений досвід у напрямку створення біоактивних ситалів для кісткових імплантатів та методів їх зміцнення. Обрано склади та синтезовано модельні стекла, досліджено взаємозв’язок кристалізаційної здатності та в’язкості ситалів. Синтезовано композиційні матеріали на основі ситалів і діоксиду цирконію, досліджено їх механічні властивості та встановлено перспективність їх використання при створенні кісткових імплантатів.

Експлуатаційні властивості плівок на основі полівінілового спирту та модифікованого монтморилоніту

Розроблено новий спосіб одержання високоякісних плівок на основі полівінілового
спирту та модифікованого монтморилоніту. Досліджено механічну міцність, водо-
поглинання та бензотривкість плівок на основі різних марок полівінілового спирту
залежно від вмісту модифікатора та режимів одержання. Встановлено, що введення
монтморилоніт-полівінілпіролідонової суміші до полівінілового спирту суттєво впливає
на експлуатаційні властивості плівок на його основі, зокрема дещо знижується