ментальність

Пріоритетний вплив соціокультурних чинників на розвиток публічного управління

Проаналізовано основні чинники впливу у системі соціальних детермінант. Доведено, що пріоритетними за силою впливу на розвиток публічного управління є соціокультурні чинники. Розроблено авторську модель соціокультурної матриці відповідно до синергетичної моделі розвитку суспільства як відкритої системи. Обґрунтовано вагомість таких соціокультурних чинників на розвиток публічного управління: історичний чинник, ментальність, колективна пам’ять, національно-культурна ідентичність; світогляд із ціннісною системою координат, громадянська культура, економічна активність, соціальний капітал.

Поняття правової культури як складової демократичної правової держави

Побудова демократичної, правової держави немислима без утвердженнясправедливості, правової і матеріальної захищеності особи, взаємної відповідальностіособи і держави, удосконалення законодавства і правової культури в цілому. Державно-правове і національно-культурне відродження можливе лише за умови поваги довласної історії, її світоглядно-філософських гуманістичних традицій, які лежать в основінашої ментальності, визначають характер нації і сутність правової культури.

Роль феномену національної свідомості у державно-правовому просторі

Проаналізовано проблему значення національної свідомості для державно-правового простору. Позиціонується, що свідомість окремої особистості формує погляди, уявлення, почуття щодо чинного або бажаного права, держави, соціальних та державотворчих процесів. У державно-владній діяльності національна свідомість окремої особистості впливає не тільки на індивідуальному рівні, але й формує комплек¬сні масові національні інтенції.

Менталітет у позитивно-правовому полі

Подано оцінку менталітету у позитивно-правовому полі. Під правовим полем розуміють впорядковану народними приписами і державними правовими нормами імперативну сферу композиційних дій людини. Правове поле є імперативною сферою дозволів і заборон, з визначеним складом правопорядку, правовими обов’язками та відповідальністю. 

Mental properties of legal consciousness

In the article the theoretical aspects of the content of the legal mentality are analyzed. Particular attention is focused on the question of man’s place in the mentality (anthropology mentality). The attention is paid on the primary human factor – consciousness in conjunction with the subconscious. Particularly relevant for the legal right mentality is mental law, subconscious law and legal consciousness. These all concepts arised from natural and supernatural law and are clarified and specified whether legal anthropology.

Philosophical and legal determinants of mentality anthropology

Substantiation and the formation of at least three factors in the legal science are always important: the legal ideology, the idea of national law and national law. The legal ideology is natural for the person. A person perceives the world through legal categories, which are based on permissions and prohibitions. Even without knowledge of the basic areas of law, he creates a legal world by means of innate laws (biological, physical, mental, etc.), which are often found in morality, customs, traditions or other social and ideological norms

The influence of morality on mental causes of criminality

The article is an attempt to analyze causes of criminality which result exclusively from the mentality of a person, nation, people. In particular, these include: racial affiliation, religious convictions, level of militancy, feeling of inferiority, envy. The notions of mentality and morality are characterized. The list of basic functions of morality, their content, importance, and influence on mental causes of criminality are elucidated.