модель

Порівняння алгебричних методів подань алгоритмів

Порівняннями за системами операцій та їхніми властивостями та побудованими моделями абстрактної комп’ютерної системи дано оцінку таких відомих алгебричних методів опису алгоритмів, якими є модифікована система алгоритмічних алгебр, модифікована алгебра алгоритмів та алгебра алгоритмів.

Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями

Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній та перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі МСВ та моделі Е-УАРУГ, демонструють схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом.

Розроблення методу визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору

Розроблено метод визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору, алгоритм і модель функціонування на основі кольорових мереж Петрі, та схемну модель підсистеми визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору, які виступають ефективним інструментом під час розв’язання задачі вимірювання малих величин електричного опору в МЕМС.

Методологія синтезу моделей алгоритмічної складової автоматів

Описано етапи синтезу, оптимізації і дослідження математичних моделей алго- ритмічної складової автоматів методом алгебри алгоритмів, декомпозиції і математичної індукції.

There is describe by the stages of synthesis, optimization and study mathematical models of machine algorithmic component by the methods of algorithm algebra, decomposition and mathematical induction.

Розділення території на економічні складові в умовах невизначеності

Запропоновано модель розподілу території на економічні зони з використанням методів теорії нечітких множин.

Model of separation of territory on economic zones with by use of methods of the theory of fuzzy sets is offered.

Модель конвертації абстрактних до типових графічних унітермів автоматів

Засобами алгебри алгоритмів описано модель побудови системи типових графіч- них унітермів, призначених для конвертації абстрактного унітерма.

Means algebra of algorithms described created a model of the system default image unitermiv designed to convert abstract uniterm.

Граматика мови опису завдань на генерування баз даних

Засобами алгебри секвенційних алгоритмів описано розроблені синтаксис і семантику мови опису завдань на створення бази даних.

By means of sequential algebra algorithms described are designed syntax and semantice describing tasks on a database.

Оптимізація моделі перешкод на шляху реалізації екологічної конституції Землі

На основі аналізу ієрархічної моделі перешкод на шляху реалізації Екологічної конституції Землі синтезовано вектор пріоритетів матриці попарних порівнянь, головне власне значення якого слугує критерієм оптимізації вихідної моделі.

Due to the hierarchical models analysis of the World Environmental Constitution realization obstacles, the vector of pairwise comparisons priorities matrix was synthesized with the main eigenvalue as an original model optimization criteria.

Синтез моделі підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів xml-формул алгоритмів

Синтезовано абстрактний алгоритм і його модель для віднаходження стежок доступу до унітермів, описаних спеціалізованим xml-форматом формул алгоритмів.

Synthesized abstract algorithm and model for finding paths access to uniterms of described specialized xml - format formulae of algorithms

Модель інформаційної технології формування операції секвентування

Засобами розширеної алгебри алгоритмів описано модель комп’ютерного рисування знаків операції горизонтального і вертикального секвентування. Мовою об’єктного програмування С# наведено код моделі знака операції горизонтального секвентування.

By means of the extended algebra algorithms described model of a computer drawing operation marks the horizontal and vertical sequencing. Object language programming with C# code is an operator model horizontal sequencing.