нечітка логіка

Методи семантичного аналізу при анотованому узагальненні текстових документів

Розглянуто використання семантичного аналізу при узагальненні текстових документів. Проаналізовано найпоширеніші методи узагальнення текстових документів та оцінювання якості результатів оцінювання. Наведено особливості вдосконаленого методу анотаційного узагальнення текстових документів, який використовує принципи прихованого семантичного аналізу та елементи нечіткої логіки для виявлення семантично важливих речень.

Застосування нечіткого фільтра частинок для спостереження станів динамічної системи в режимі реального часу

Однією із ключових проблем реалізації замкнених систем керування є вимірювання усіх станів динамічної системи, яка перебуває у складних навколишніх умовах, де застосування певних видів датчиків є технічно неможливим чи економічно необґрунто- ваним. Також, у електромеханічних системах існує низка величин, які неможливо безпосередньо виміряти фізичними датчиками. У таких випадках для  обчислення невідомих координат вектора стану динамічної системи використовують математичні алгоритми – спостерігачі та естиматори.

A novel computation for predicting time series using fuzzy logical distance connectivity function and visibility graph theory

The visibility graph is a set of locations that lie in a line that can be interpreted as a graph-theoretical representation of a time series, while the fuzzy graph speaks about the connection between the lines by accurately demonstrating the level of the connection between the objects of a given set.  Many graphs do not show proper previous values.  Even knowing the previous values of times series,  prediction of the future values will not be accurate.  Therefore, to find the real values exactly, this paper introduces the Visibility graph by time series values $(x_{t},y

An estimation accuracy of state observers under uncertain initial conditions

A fast convergence speed of an observer helps improve the capability to track the states of a system for an arbitrary divergence between a real and an estimated initial conditions.  This property of the observers is significantly useful if a system has fast dynamics and its states change rapidly.  Thus, the convergence time is one of the main performance criteria of linear and non-linear state observers.

Нейронечіткий генетичний алгоритм оптимізації планів відновлювальної терапії

Запропоновано метод оптимізації планів відновлювальної терапії з використанням генетичного алгоритму. Для оцінки альтернатив, сформованих в ході оптимізаційного процесу, використано алгоритм нечіткої логіки з нейромережевою дефазифікацією – T-Controller. Розроблений метод апробовано на вибірках, побудованих на основі реальних планів відновлювальної терапії.

Встановлення зв’язків між вимогами замовника та показниками виробу з використанням методу QFD та FUZZY LOGIC

Запропоновано алгоритм, який використовує розгортання функції якості для перетворення вимоги замовника на характеристики властивостей виробів, їх матеріалів, вимоги виробничих процесів, нормативних документів тощо. Алгоритм використовує також нечітку логіку для підвищення точності оцінювання вимог, оскільки забезпечує математичні операції із лінгвістичними змінними. Запропонована практична реалізація алгоритму на прикладі напірної поліетиленової труби для підземних газогонів.

Алгоритм інтелектуального вертикального хендоверу в гетерогенній мобільній мережі на основі хмарних обчислень

Розроблено інтелектуальний алгоритм вертикального хендовера в гетерогенних мобільних мережах з використанням нечіткої логіки для обробки параметрів і прийняття рішення про міжсистемне перемикання на основі хмарних обчислень. Такий алгоритм дасть змогу ефективно використовувати ресурси операторів і надавати послуги з кращою якістю (з більшою пропускною здатністю і покриттям мережі).

Інформаційна технологія управління Web-ресурсом на основі нечіткої логіки

Запропоновано метод управління контентом як етап його життєвого циклу, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки. Метод управління контентом описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом. У статті описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комерційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик.

Спеціалізоване програмне забезпечення інтерактивної комп'ютеризованої системи

Описано функціональну структуру та особливості розробленого спеціалізованого програмного забезпечення інтерактивної комп’ютеризованої системи корекції стану користувача зі зворотним зв’язком.

Influences of standard linear forms on characteristics of dynamic system with fuzzy modal controller

On the example of two-mass fuzzy control system the influence of characteristic polynomial’s roots on the characteristics of a dynamic system is investigated. The conclusions about the advisability of setting controller to the appropriate standard linear forms depending on the size of the error of system’s output coordinate.