партнерство

Науково-теоретичні обґрунтування становлення принципу співпраці і партнерства в цивільних правовідносинах

Одним із основних елементів цивільного права є його принципи. Система принципів цивільного права зазнає постійних змін. Його кількість, як і кількість інших цивільно-правових інститутів, стає ширшою та розширеною. Можна знайти науково-теоретичну дискусію про формування принципу співробітництва та принципу партнерства в цивільних та інших видах відносин. Правові форми взаємодії суб'єктів суспільних відносин різні і вони відомі в усіх галузях права. Це може бути підприємницька діяльність у межах певної юридичної особи, різні види договорів, а також фідуціарні відносини.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРАВОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

На процес змін в законодавстві впливають міжнародні глобальні процеси, включаючи уніфікацію правових систем та сімей, індивідуальність яких раніше була абсолютизована, не допускалася можливість імплементації норм законодавства однієї системи національного права в систему іноземного права. Тому трансформація суспільних відносин безпосередньо визначає і характеризує, як специфіку виникнення та подолання соціальних конфліктів, так і вимагає переосмислення засобів їх подолання.

Державно-партнерський потенціал та державно-партнерська привабливість територіальних утворень

Запропоновано застосовувати поняття державно-партнерського потенціалу та державно-партнерської привабливості територіальних утворень у контексті залучення ними інвестицій та інновацій. Під поняттям державно-партнерської привабливості територіального утворення пропонується розуміти здатність такого утворення генерувати зацікавленість приватного партнера брати участь у відносинах державно-приватного партнерства, зокрема, шляхом здійснення ним інвестицій в об’єкти партнерства та отримання прав з управління (придбання, створення тощо) цими об’єктами відповідно до умов договору.

Forming the management model in industrial partnerships of the machine-building complex of Ukraine

Stages of development the processes of forming the industrial networks, technological and logistic chains, partnership and their varieties are analyzed. Factors that determine the rate and scale of the process of forming the partnerships in the machine-building complex of Ukraine are established. A group of the factors that lead to forming the vertical partnership based on Partner Relationship Management (PRM) in mining machinery and mining industry are determined and analyzed.

Market relations development on a quasi-іntegration basis

The essence of kvaziintegration is expanded in the article. Kvaziintegration refers to the universal (hybrid) process of corporate formation, which combines features of both integration and disintegration. This is a formal (imaginary) integration on a conventional basis, which leaves the autonomy to parts that belong to it. The advantage of this harmonious formation is a partnership and absolute competition. The phenomenon of kvaziintegration’s structure is laying in its special features – it’s adaptive, flexible, dynamic formation and focuses on tactical targets.