Державно-партнерський потенціал та державно-партнерська привабливість територіальних утворень

2019;
: cc. 137 - 144
1
Львівський національний університет ім. Івана Франка

Запропоновано застосовувати поняття державно-партнерського потенціалу та державно-партнерської привабливості територіальних утворень у контексті залучення ними інвестицій та інновацій. Під поняттям державно-партнерської привабливості територіального утворення пропонується розуміти здатність такого утворення генерувати зацікавленість приватного партнера брати участь у відносинах державно-приватного партнерства, зокрема, шляхом здійснення ним інвестицій в об’єкти партнерства та отримання прав з управління (придбання, створення тощо) цими об’єктами відповідно до умов договору. Державно-партнерський потенціал територіального утворення запропоновано трактувати як сукупність наявних у нього передумов використання можливостей застосування державно-приватного партнерства для реалізації суспільно значимих проектів, позитивного впливу на людський капітал і підвищення конкурентоспроможності територіального утворення.

 1. Крихівська Н.О. Інвестиційна привабливість України: основі проблеми та шляхи їх вирішення / Н.О. Крихівська, Г.М. Чернишова // Економіка і суспільство. – 2017. – №9. – С. 260–264.
 2. Аранчій Д. С. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу / Д.С. Аранчій, С.А. Гончаренко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – Вип. 3. Т. 2. – С.59–64.
 3. Савіцька О. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / О. Савіцька, Т. Бай // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24. – С.277–283.
 4. Брюховецька Н. Ю. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик / Н.Ю. Брюховецька, О.В. Хасанова // Економіка промисловості. – 2009. – №1. – С. 110-117.
 5. Ходаківський В. М. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств у контексті їх галузевої структури виробництва / В.М. Ходаківський, М.А. Місевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №3. – С.31–37.
 6. Пилитяк А. Инвестиционная привлекательность регионов Украины: социальнодемографический аспект / А. Пилитяк // Экономика Украины. – 2004. – № 8. – С. 82–85.
 7. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учебн. пособие / И. А. Бланк. – Киев: Эльга-Н, Ника-Центр. 2001.
 8. Семенчук Л. І. Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання / Л. І. Семенчук, С. О. Мороз // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 898-901.
 9. Гарматій Н. М. Сутність інноваційного капіталу та необхідність його застосування в галузі телекомунікацій / Н. М. Гарматій // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 42–46.
 10. Рачинська Г. В. Визначення та оцінювання інноваційної привабливості підприємства / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2008. – № 628. – С. 272–276.
 11. Музиченко-Козловська О. В. Розвиток туристичної інфраструктури – визначальний чинник туристичної привабливості території / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2011. - № 714. – С. 229-237.
 12. Кащишин В. М. Особливості оцінювання ділової привабливості інжинірингових компаній / В. М. Кащишин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – № 28. – С. 102-105.
 13. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – 2-ге вид., без змін. – Київ: КНЕУ, 2006.
 14. Петрович Й. М. Економіка виробничого підприємництва / Й. М. Петрович. – 3-тє вид., випр. – К.: Знання, 2002.
 15. Должанський І. С. та ін. Управління потенціалом підприємства / І. С. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих, І. М. Герасименко, В. М. Ращупкіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 16. Князь С. Сутність поняття і характеристики інтелектуального потенціалу підприємства / С. Князь, Л. Холявка // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12. Ч. 3. – С. 188–192.
 17. Семикіна М. В. Інтелектуальний потенціал та його роль в національній економіці / М. В. Семикіна, В. І. Гунько // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2011. – №1. – С.50–56.
 18. Ситник Й. С. Інтелектуальний потенціал як фактор інтелектуалізації систем менеджменту підприємства / Й. С. Ситник // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – 2012. – № 9. – С. 271–277.
 19. Ружицька Т. Д. Сутність та складові елементи поняття “економічний потенціал підприємства” / Т. Д. Ружицька // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. – 2009. – № 5/2. – С. 178–181.
 20. Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия / Е. В. Лапин. – Сумы: Университетская книга, 2002.
 21. Бабиріна Я. О. Підходи до визначення поняття “потенціал” у категоріальному апараті / Я. О. Бабиріна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 6/2. – С. 48-53.
 22. Наролина Ю. В. Инвестиционный потенциал и инвестиционный риск как основные составляющие инвестиционной привлекательности региона / Ю.В. Наролина // Вестник ТГУ. –2009. – № 12. – С. 137–143. Державно-партнерський потенціал та державно-партнерська привабливість територіальних утворень